PL EN


2012 | 13 | 1 | 194-203
Article title

Konkurencyjność międzynarodowa rolnictwa krajów UE – konwergencja czy dywergencja?

Authors
Content
Title variants
EN
EU countries agricutlure’s international competitiveness – convergence or divergence?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie jest przykładem zastosowania wielowymiarowej analizy porównawczej do kwantyfikacji konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolno-żywnościowej. Międzynarodową pozycję konkurencyjną przyrównano do specyficznej formy miary syntetycznej. Tendencje mierników syntetycznych wykorzystano do oszacowania perspektyw zrównywania się poziomów konkurencyjności między badanymi krajami. Badanie empiryczne ukazało sześć wzorców w tym zakresie. Konwergencji wskaźników syntetycznych nie należy oczekiwać w całości zbioru, lecz w podgrupach obiektów.
EN
The study exemplifies an application of the multidimensional comparative analysis aiming at quantification of international competitiveness of the agri-food economy. The international competitive position was equated to a form of a synthetic measure. The coefficients trends allowed quantifying perspectives of equalization of international competitiveness levels between countries. The empirical investigation identified six patterns of the observed interdependences. Convergence should not be expected in the whole set, but in subgroups of objects.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
194-203
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
References
  • Auerbach D. (1988) Competition. The Economics of Industrial Change, Blackwell, Basil.
  • Gries T., Hentschel C. (1994) Internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft - was ist das, Wirtschaftsdienst, nr 74, str. 416-422.
  • Kukuła K., Strojny J. (2006) Próba oceny kierunków i tempa zmian infrastruktury transportowej w krajach nowoprzyjętych i aspirujących do UE, Badania Operacyjne i Decyzje, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, nr 3-4, str. 99-112.
  • Sokołowski A. (1977) Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  • Strojny J. (2005) Opóźnienie rozwojowe infrastruktury transportowej Polski w relacji do zachodnioeuropejskich krajów UE, Wiadomości Statystyczne, nr 7, str. 60-74.
  • Strojny J. (2006) Poziom rolniczej produkcji roślinnej krajów UE, Wieś i Rolnictwo, nr 4(133), str. 103-125.
  • Strojny J. (2009) Pozycjonowanie krajów UE na międzynarodowym rynku produktów mięsnych, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 3, str. 342-348.
  • Wydmus S. (1984) Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria: Monografie, nr 62, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-422b48d7-8f61-47f1-a4ae-31a086d19671
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.