PL EN


2018 | 10 | 19 | 210-228
Article title

„System matrioszek”, czyli dezinformacja doskonała. Wstęp do zagadnienia

Content
Title variants
EN
The “Matryoshka System”, or the perfect disinformation. Introduction to the topic
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor analizuje w artykule jedną z metod manipulowania ofiarami operacji dezinformacyjnych realizowanych przez sowieckie (rosyjskie) służby specjalne. Polega ona na włączaniu w trakcie operacji agentury, która pozornie daje możliwość weryfikowania informacji uzyskiwanych przez ofiary od wcześniej podsuniętych agentów dezinformacyjnych i która może – w celu zdobycia zaufania ofiar – uczestniczyć w demaskowaniu i podważaniu wiarygodności agentury wykorzystanej wcześniej. Tę metodę autor określa obrazowo jako „system matrioszek”. W artykule opisano zastosowanie wyżej wspomnianego systemu na przykładzie działań sowieckiego kontrwywiadu wobec białej emigracji w 1927 r. i postawiono hipotezy oparte na założeniach opisanej metody, odniesione także do wydarzeń współczesnych (wojny w Gruzji oraz infiltracji przez służby rosyjskie ugrupowań uplasowanych na przeciwstawnych krańcach spektrum politycznego).
EN
The author analyzes one of methods of manipulating with victims of disinformation operations carried out by the Soviet/Russian special services, consisting of the inclusion of the disinformation agents during the operation, which seemingly offer the opportunity to verify the intelligence obtained by victims of disinformation from previous disinformation agents, but who may also - to win the trust of the victims - participate in unmasking and undermining trust in the agents previously used to deceive the vitims. This method is described graphically as the “matrix system”. The article, although describes the use of the “matrix system” on the example of Soviet counterintelligence activities against the white emigration in 1927, simultaneously attempts to put forward hypotheses based on assumptions of the described method, referring to contemporary events like the war in Georgia or infiltration by Russian services of groups placed on opposing extremes of the political spectrum.
Year
Volume
10
Issue
19
Pages
210-228
Physical description
Dates
published
2018-10-15
Contributors
 • doktor, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
References
 • Bailey G., The Conspirators, London 1961, Viktor Gollancz.
 • Dezinformacja – oręż wojny, V. Volkoff (oprac.), Warszawa 1991, Helikon.
 • Encyklopedia szpiegostwa, K. Wojciechowski (tłum.), Warszawa 1995, SPAR.
 • Epstein E.J., Podstęp. Niewidzialna wojna między KGB a CIA, Krosno 1993, Scripta Manent.
 • Golicyn A., Nowe kłamstwa w miejsce starych, Warszawa 2007, Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
 • Hughes-Wilson J., Największe błędy wywiadów świata, Warszawa 2002, Bellona.
 • Larecki J., Wielki leksykon służb specjalnych świata: organizacje wywiadu, kontrwywiadu i policji politycznych świata, terminologia profesjonalna i żargon operacyjny, Warszawa 2007, KiW.
 • Lewandowski H., Podstęp, inspiracja i dezinformacja w działalności służb specjalnych, Warszawa 2000, UOP.
 • Marchetti V., Marks J.D., The CIA and the Cult of Intelligence, New York 1974, Alfred A. Knopf.
 • Masterman J., Brytyjski system podwójnych agentów 1939–1945, Warszawa 1973, Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • Polmar N., Allen T.B., Księga szpiegów. Encyklopedia, Warszawa 2000, Magnum.
 • Амфитеатров А., Листки, „Возрождение” z 8 listopada 1927 r.
 • Атаман Кречет, Там, где ещё бьются. Из записной книжки повстанческого атамана, „Возрождение” z 31 lipca 1927 r.
 • Войцеховский С., Трест. Воспоминания, Канада 1974, Заря.
 • Гладков Т.К., Артур Артузов, Moskwa 2008, Молодая гвардия.
 • Добкин А., Соколов-Кречетов С.А.: От «Золотого Руна» к «Русской Правде». In memoriam: Исторический сборник памяти А.И. Добкина, Sankt-Petersburg–Paryż 2000, Феникс.
 • Петербургский и пинский архитектор Николай Котович, http://brama.brestregion.com/nomer24/artic16.shtml# [dostęp: 20 XI 2015].
 • Рыбас С.Ю., Генерал Кутепов, Moskwa 2010, Олма-пресс.
 • Ульрих В., Необходимо разрушить гнездо террористов в Финляндии, „Izwiestija” z 4 października 1927 r.
 • Флейшман Л., В тисках провокции. Операция „Трест” и русская, зарубежная печать, Moskwa 2000, Новое литературное обозрение.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-424b0c20-ea1c-444d-bcf8-a6d4b78cfdfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.