PL EN


2011 | 1(17) | 223-234
Article title

Innovativeness in food industry in the European Union and Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Innowacyjność w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej i Polski
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents major issues related to innovativeness of the Polish food industry on the background of the entire industry and the European Union. The EU framework programme for the benefit of competitiveness, and the adjusted Lisbon Strategy formulate the strategic objective of stimulating innovativeness in the European Economic Area (EEA). After discussion of theoretical issues related to innovatics and innovations, the level of innovativeness of the Polish industry has been analysed. On the basis of presented measures, the author finds low level of innovativeness of the industry, apparent especially in comparison with many other countries. The situation is similar in the food industry, even though its major restructuring and modernisation occurred in the system transformation period. It is confirmed with the analysis of changes in this branch of industry in 1990s and later. In the light of Rzeczpospolita daily paper List 2000 ranking and comparisons of innovativeness in the enterprises of our food industry in the years 2006 and 2009, unfavourable trends in this field are apparent. However, the world-scale financial crisis and recession in business in the years 2008–2009 had effect on this situation. It is also worth noting that Poland evaded these threats after joining the EU and one of the reasons was that it became a major exporter of agricultural products and food in Europe and in the world.
PL
W opracowaniu przedstawiono ważniejsze kwestie związane z innowacyjnością polskiego przemysłu spożywczego na tle całego przemysłu oraz Unii Europejskiej: Program ramowy UE na rzecz konkurencyjności oraz skorygowana Strategia Lizbońska, za cel strategiczny stawiają stymulowanie innowacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). W kolejności tematycznej i merytorycznej artykułu – po omówieniu kwestii teoretycznych związanych z innowatyką i innowacjami – przeanalizowano poziom innowacyjności polskiego przemysłu. Na podstawie omówionych mierników w konkluzji autor stwierdza niski poziom innowacyjności przemysłu, zwłaszcza widoczny w kontekście porównań z wieloma innymi krajami. Podobnie sytuacja przedstawia się w przemyśle spożywczym, chociaż należy zauważyć, że w okresie transformacji systemowej dokonała się tutaj istotna jego restrukturyzacja i modernizacja. Potwierdza to przeprowadzona analiza zmian w tej gałęzi przemysłu w latach 90. i później. W świetle badań rankingowych „Rzeczpospolitej” – Lista 2000 – i porównań innowacyjności w przedsiębiorstwach naszego przemysłu spożywczego w latach 2006 i 2009 zauważa się niekorzystne tendencje zachodzące w tej dziedzinie. Należy wszak mieć na uwadze wpływ na tę sytuację pojawienia się kryzysu finansowego w skali światowej, jak również recesji gospodarczej w latach 2008–2009. Równocześnie warto w tym miejscu stwierdzić, że po wejściu do UE Polska z tych zagrożeń wyszła obronną ręką, między innymi dlatego, że stała się liczącym się eksporterem artykułów rolnych i żywności w Europie i w świecie.
Year
Issue
Pages
223-234
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, jan.siekierski@mwse.edu.pl
References
 • Wyniki szczytu RE 2004. Konkurencyjność i innowacje. Chapter III, Section II. Brussels.
 • Łukasik P. 2008. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. [online, accessed: 2008-02-16]. Available from Internet: www.eksporter.pl/zarządzanie/pme/msp/inno/html.
 • Siekierski J. 2006. "Wpływ procesu i polityki globalizacji na agrobiznes w Polsce". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no. 1 (9), pp. 25–46.
 • "Innowacje i innowacyjność". In: Wielka encyklopedia powszechna. 2002, vol. 12. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-137-36-3.
 • Świtalski W. 2004. "Nauka, zasoby wiedzy, teorie innowacyjności a wzrost gospodarczy". Ekonomista, no. 1.
 • Schumpeter J. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Transl. by J. Grzywicka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Drucker P.F. 2004. Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Transl. by E. Czerwińska. Warszawa: Studio Emka. ISBN 83-88931-49-0.
 • Porter M.E. 2001. Porter o konkurencji. Transl. by A. Ehrlich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1287-9.
 • Rogers E.M. 2003. Diffusion of innovations. New York: Free Press. ISBN 0-7432-2209-1.
 • Sarul J. 2010. "Rola funduszy ekologicznych we wspieraniu innowacyjności gospodarki". In: Rozwój polityki ekologicznej w UE i Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 978-83-62511-15-0.
 • Durlik J. 2001. Projektowanie i wdrażanie zmian innowacyjnych w przemyśle w warunkach zaawansowanych technologii. [online, accessed: 2011-06-19]. Druga Międzynarodowa Konferencja Zarządzania i Technologii Informatycznych "Przedsiębiorstwo Przyszłości", Instytut ZTI, Warszawa. Available from Internet: http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref16_full.html.
 • Dymarski W. 2008. "Polityka innowacyjna". [online, accessed: 2011-06-19]. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Available from Internet: www.ae.poznan.pl/pgisp/syl/pi/htm.
 • Wagner-Staszewska T. 2007. "Innowacyjność w gospodarce". Nowe Życie Gospodarcze, no. 1.
 • Zwierzchowski Z. 2007. "Gospodarka w innowacyjnej zapaści". Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Supplement to Rzeczpospolita of 31 October.
 • Słojewska A. 2010. "Europa nie odrabia dystansu do USA". Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Supplement to Rzeczpospolita of 27 October.
 • Boguszewicz T. 2010. "Klucz do nowoczesnych innowacji". Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Supplement to Rzeczpospolita of 27 October.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002–2008. 2009. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Mikołajewicz Z. 2010. "Innowacyjność przemysłu w Polsce w warunkach akcesji do UE". In: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Ed. A. Prusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 978-83-7252-496-6.
 • Szymańska A. 2009. "Konkurencyjność unijnego przemysłu rolno-spożywczego". Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, no. 9.
 • Knap-Stefaniuk A. 2010. "Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw". Biuletyn POU, no. 5.
 • Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa. 2007, 2010. Supplement to Rzeczpospolita of 31 October 2007 and 27 October 2010.
 • Cyrek P., Cyrek M. 2007. "Innowacyjność determinantą konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego". In: Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Rzeszów: Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 978-83-88845-81-9.
 • Siekierski J. 2010. "Innowacyjność w sektorze rolno-spożywczym". In: Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do UE. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego. ISBN 978-83-60633-36-6.
 • Metodologia rankingu. Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa. Supplement to Rzeczpospolita of 27 October 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-424b1ad1-f963-4d6d-951e-2fdce369a436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.