PL EN


2018 | 14 | 11-24
Article title

Katecheza dorosłych dla Kościoła w Polsce

Content
Title variants
EN
Adult catechesis for the church in poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istnieje pilna potrzeba tworzenia w Kościele w Polsce katechezy dorosłych. Katecheza ta powinna być rzeczywiście skierowana do człowieka dorosłego. To on jest podmiotem życia Kościoła. Tworzyć katechezę dla dorosłych oznacza uwzględnić nie tylko aspekty doktrynalne, ale i problemy człowieka dorosłego. Ma to być także katecheza, która buduje dojrzałe wspólnoty chrześcijańskie. Człowiek dorosły ma podejmować w niej zadania misyjne i ewangelizacyjne. Wspólnota jest dojrzała, gdy jest posłuszna słowu Pana, troszczy się o rzeczywistą wspólnotę wiary, pozostaje w służbie miłości, podejmuje odważnie misję głoszenia słowa. Jest także zdolna do krytycznego patrzenia na siebie samą i wychowuje do świadectwa w dzisiejszym świecie. Katecheza ta ma także budować Kościół taki, jaki powinien być. Nie wystarczy bowiem wprowadzać dorosłego do Kościoła takiego, jaki on aktualnie jest. Dorosły ma stawać się odpowiedzialnym za życie i rozwój Kościoła. Ma więc swoje miejsce nie tylko w refleksji nad Kościołem, programowaniu jego życia, ale i aktywnym w jego budowaniu.
EN
There is an urgent need to build adult catechesis in the Church in Poland. This catechesis ought to actually be directed to the adult. This adult is the entity of Church’s life. Creating adult catechesis means to take into account not only the doctrinal aspects, but also problems of the adult. The catechesis is supposed to build mature Christian communities and a grown-up person should take mission and evangelical tasks in it. The community is fully developed if it is obedient to the word of God, when it cherishes the actual community of faith, when it remains in the service of love and boldly tries to spread the Word. It is also able to look critically at itself and nurture to give witness in the present-day world. This catechesis is to build the Church the way it should be. It is not enough to accept the adult as he currently is. The adult must become responsible for the life and development of the Church. So, not only he or she has their place in reflection about the Church and programming its life but in its active building as well.
Year
Volume
14
Pages
11-24
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4253cb9c-2294-47b4-b89b-81a166c7517d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.