PL EN


2016 | 3(20) | 23-35
Article title

Asystent edukacyjny – pomoc czy droga w kierunku bezradności studentów z niepełnosprawnością?

Content
Title variants
EN
Expectations of students with disabilities to educational assistants – support or a way into helplessness?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W myśl art. 70 Konstytucji RP „[…] każdy ma prawo do nauki […]. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów”. Tekst składa się z trzech części, z których w pierwszej omówione zostaną formy asystentury w wybranych krajach Unii Europejskiej. Druga część to rozpatrzenie wybranych definicji pojęć kluczowych dla artykułu: wsparcia oraz bezradności. Ostatnia, trzecia część zawiera prezentację i omówienie zebranych danych dotyczących oczekiwanych przez studentów z niepełnosprawnością form wsparcia ze strony asystentów edukacyjnych. Celem artykułu nie jest jasna i jednoznaczna odpowiedź na postawione w tytule pytanie, ale skłonienie do refleksji nad efektywnością opisanych w artykule działań. Decydując się pomóc – należy robić to mądrze i z pożytkiem dla innych. Źle, niewłaściwie świadczone wsparcie może prowadzić do wystąpienia poczucia bezradności i beznadziejności.
EN
In accordance with art. 70 of the Constitution, „[…] everyone has the right to education [...]. Public authorities shall ensure universal and equal access to education. To this end, they shall establish and support systems for individual financial and organizational assistance to pupils and students”. The text consists of three parts, in the first of which are discussed forms of assistantship in selected countries of the European Union. The second part is the consideration of some definitions of key terms for the article: support and helplessness. The last, third part includes the presentation and discussion of the collected data on expectations of students with disabilities concerning forms of support from educational assistants. The aim of the article is not a clear and unambiguous answer to the question posed in the title, but is to encourage reflection on the effectiveness of the activities described in the article. Deciding to help – should be done wisely and for the benefit of others. Wrong, wrongly rendered support can lead to feelings of helplessness and hopelessness.
Year
Issue
Pages
23-35
Physical description
Dates
published
2016-10-21
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
References
 • Cieślak R., Eliasz A., Wsparcie społeczne a osobowość, [w:] Wsparcie społeczne, stresi zdrowie, red. Sęk H., Cieślak R., Warszawa, PWN, 2005
 • Czarnik T., Bezradność moralności, [w:] Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiskaw kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, red. Gajdzica Z., Rembierz M.,Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2005
 • Doroszewska J., Pedagogika specjalna, t. II: Podstawowe problemy teorii i praktykirewalidacji poszczególnych odchyleń od normy, Wrocław, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1989
 • Gindrich P., Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnejz trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi, Lublin, UMCS, 2011
 • Hulek A., Zawodowa rehabilitacja inwalidów, Warszawa, Państwowy Zakład WydawnictwLekarskich, 1974
 • Paszkowicz M. A., Garbat M., Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych,„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2005, z. 7, cz. 2
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 926
 • Seligman M., Optymizmu można się nauczyć: jak zmienić swoje myślenie i swoje życie, Poznań, Media Rodzina, 1996
 • Sęk H., O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego, [w:] Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia, red. Cierpiałkowska L., Sęk H., Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001
 • Sęk H., Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu, [w:] Oblicza kryzysu psychologicznegoi pracy interwencyjnej, red. Kubacka-Jasiecka D., Lipawska-Teutsch A.,Kraków, Wyd. All, 1997
 • Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia,wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. SękH., Cieślak R., Warszawa, PWN, 2006
 • Stanisławski P., Asystent na miarę – pomocna dłoń, która nie wyręcza, ale skutecznie wspiera w samodzielności, „Integracja” 2006, Nr 1
 • Ukalisz A., Sposoby radzenia sobie ze stresem i wsparcie społeczne u osób z problemem alkoholowym, „Resocjalizacja Polska” 2013, Nr 5
 • http://naukawpolsce.pap.pl, [data dostępu: 15.09.2016]
 • http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=123, [data dostępu: 15.06.2016]
 • www.niepelnosprawni.slaskie.pl, [data dostępu: 13.05.2016]
 • http://www.sejm.gov.pl/, [data dostępu: 01.07.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4257646c-395d-470f-b41f-3633a0238a5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.