PL EN


Journal
2019 | 48 | 1 | 171-186
Article title

Motoryka artykulacyjna a status fizyczny i sprawność mięśni oddechowych dzieci z wadą wymowy

Content
Title variants
EN
Articulatory Motor Skills, Physical Status and Efficiency of Respiratory Muscles in Children with Speech Impediments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza dotychczasowych badań w aspekcie neurofizjologicznych procesów i rozwoju czynności mówienia wskazuje na występowanie związku pomiędzy ogólnym statusem fizycznym dziecka a jego percypowaniem swojego ciała, w szczególności funkcjami z zakresu małej i dużej motoryki a realizacją głosek. Badania stanowią kontynuację podjętych przez autorów w poprzednim tomie czasopisma rozważań teoretycznych o znaczeniu zdolności percypowania ciała i integracji oraz koordynacji zmysłowo-ruchowej w kontekście rozwijania sprawności realizacyjnych. Celem badań była ocena zróżnicowania i zależności pomiędzy statusem fizycznym, sprawnością funkcjonalną mięśni oddechowych a motoryką artykulacyjną wśród dzieci z ubytkiem słuchu w stopniu znacznym i głębokim (n = 17) po implantacji ślimakowej na tle dzieci słyszących, ale z wadą wymowy (n = 29). Wszyscy badani byli poddawani terapii logopedycznej w Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. Prezentowane wyniki potwierdziły, że motoryka mięśni oddechowych, wyrażona ich sprawnością funkcjonalną, wraz ze zmieniającym się statusem fizycznym dziecka wpływa na stan artykulacji, niezależnie od etiopatogenezy ewentualnych wad w tym zakresie. Poszukiwanie zatem optymalnych sposobów terapii logopedycznej w zakresie wad wymowy powinno obejmować zintegrowane z usprawnianiem mięśni oddechowych ćwiczenia kształtujące koordynacyjne zdolności motoryczne. Sprawne i wydolne mięśnie oddechowe stanowią bowiem istotną część narządu wykonawczego mowy, biorącego udział w realizacji dźwięku.
EN
The analysis of current research in the aspect of neurophysiological processes and development of speech functions shows that there is a relationship between the general physical status of a child and his or her perception of their body. This concerns especially the functions in the area of fine and gross motor skills, and speech sound production. This research represents the continuation of theoretical considerations on the importance of body perception, integration and sensorimotor coordination in the context of the development of realization efficiency. The aim of the study was to evaluate the differences and relationships between physical status, the functional efficiency of respiratory muscles and articulatory motor skills in children with severe and profound hearing impairments (n = 17) after cochlear implantation compared to hearing children with speech impediments (n = 29). All the participants were subjected to speech therapy at the Centre for Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Hearing, Voice and Speech Disorders in the John Paul II Provincial Hospital of Podkarpacie in Krosno. The presented results confirmed that the motor skills of respiratory muscles expressed in their functional efficiency combined with the changing physical status have an effect on the state of articulation, regardless of the etiopathogenesis of possible defects in this field. Therefore, the search for optimal methods of speech therapy in the field of speech impediments should include exercises integrated with respiratory muscle improvement to develop coordination motor skills. Efficient and strong respiratory muscles are an essential part of the speech executive organ which is involved in speech sound production.
Journal
Year
Volume
48
Issue
1
Pages
171-186
Physical description
Dates
published
2020-08-30
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach Instytut Nauk o Sporcie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej
author
 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy
References
 • Allum, Diane J., 1996, Cochlear implant rehabilitation in children and adults, London.
 • Bieńkowska K.I., 2011, Słucham, mówię, jestem... Program 60 kroków do oceny i terapii dzieci z wadą słuchu, t. III, Krosno.
 • Borowiecka R., 2015, Dziecko w równowadze, Koordynacja i słuch, Warszawa.
 • Crandell C.C., Smaldino J., Flexer C., 2004, Sound Field Amplification: Applications to Acoustics and Speech Perception, Delmar Cengage Learning, http://www.amazon.co.uk/Sound-FieldAmplification-Applications-Perception/dp/1401851452/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1447667101&sr=8-1&keywords=Flexer.
 • Emiluta-Rozya D., 2008, Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya, [w:] Diagnoza i terapia w logopedii, t. VII, s. 25–36, Z prac Towarzystwa Kultury Języka, Warszawa.
 • Emiluta-Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Warszawa.
 • Emiluta-Rozya D., 2017, Surdologopedia dawniej i dziś, [w:] Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna, Warszawa, s. 138–153.
 • Gherri E., Driver J., Eimer M., 2008, Eye movement preparation causes spatially-specific modulation of auditory processing: new evidence from event-related brain potentials, Brain Research, 1224–1288, https://doi.org/10.1016/j.brainres.2008.05.044.
 • Guillemot J.P., Champoux F., 2013, Temporary Deafness Can Impair Multisensory Integration: A Study of Cochlear-Implant Users Landry SP 1, “Psychological Science”, 24 (7), s. 1260–1268, https://doi.org/doi: 10.1177 / 0956797612471142.
 • Houde M.S., Landry S.P., Pagé S., Matheu M., 2016, „Body Perception and Action Following Deafness”, „Neural Plasticity”, nr 5260671, https://doi.org/10.1155 / 2016/5260671.
 • Jopkiewicz A., Suliga E., 2011, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Radom–Kielce.
 • Kanegaonkar R.G., Clarke M., Amin K., 2012, The contribution of hearing to normal balance, “Journal of Laryngology and Otology”, 126 (10), s. 984–88, https://doi.org/10.1017/s002221511200179x.
 • Kielar-Turska M., 2002, Psychologiczne i psycholingwistyczne badania nad mową dziecka. Retrospekcja i obszary aktualnych badań, [w:] Zaburzenia mowy, red. S. Grabias, Lublin.
 • King B., Minium E., 2009, Statystyka dla psychologów i pedagogów, Warszawa.
 • Krakowiak K., 2012, Dar języka. Podręcznik metodyki i wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Lublin.
 • Kułakowska Z., 2003, Wczesne dojrzewanie uszkodzonego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji, Lublin.
 • Łobacz P., 1996, Polska fonologia dziecięca. Studia fonetyczno-akustyczne, Warszawa.
 • Mainel K., Schnabel G., 1987, Movement theory-sport motor system, Berlin.
 • Nasir S.M., Ostry D.J., 2009, Auditory plasticity and speech motor learning. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106 (48): 20470–2705, https://doi.org/10.1073/pnas.0907032106.
 • Nawarycz T., Ostrowska-Nawarycz L., 2007, Rozkłady centylowe obwodu pasa u dzieci i młodzieży, „Pediatria Polska”, 82 (5–6), s. 418–424.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2015, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji, Bytom.
 • Polewczyk I., 2013, Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa.
 • Pruszewicz A., 1992, Foniatria kliniczna, I, Warszawa.
 • Raczek J., Mynarski W., Ljach W., 1998, Teoretyczno-empiryczne podstawy kształtowania i diagnozowania koordynacyjnych zdolności motorycznych, Katowice.
 • Reynolds R.F., Day B.L., 2007, Fast visuomotor processing made faster by sound, “The Journal of Physiology”, 583 (3), s. 1107–1115, https://doi.org/10.1113/jphysiol.2007.136192.
 • Rodak H., 2002, Karta badania motoryki artykulacyjnej, [w:] Terapia dziecka z wadą wymowy, red. H. Rodak, IV, Warszawa.
 • Shin M.S., Kim S.K., Kim S.S., Park M.H., Kim C.S., Oh S.H., 2007, Comparacon of cognitive functionin deaf children between before and after cochlear implant, Ear Hear 28 (2) (suppl), 22S–28S.
 • Sochacka I., 2016, Sprawność narządów artykulacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym – doniesienia z badań, „Zeszyty Naukowe Pedagogika”, 2 (12), s. 121–133.
 • Sołtys-Chmielowicz A., 2016, Zaburzenia artykulacji, V, Kraków.
 • Stecko E., 2001, Ocena dojrzałości motorycznej aparatu artykulacyjnego u dzieci, [w:] Zaburzenia mowy. Mowa, teoria, praktyka, red. S. Grabias, Lublin.
 • Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa.
 • Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J., 2008, Postępowanie u dzieci ze wszczepami ślimakowymi, „Otorynolaryngologia” 7 (3), s. 121–128.
 • Zwierzchowska A., 2009, Głuchota a uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego i motorycznego dzieci i młodzieży, Katowice.
 • Zwierzchowska A., 2013, Zmienność morfologiczna a rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży niesłyszącej, Katowice.
 • Zwierzchowska A., Bieńkowska K.I., 2016, Znaczenie interdyscyplinarnej terapii – sprawozdanie z turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z wadą słuchu w Sarbinowie 2016, „Niepełnosprawności i Rehabilitacja”, 16 (3), s. 153–165.
 • Żebrowska A., Zwierzchowska A., Manowska B., Krużyńska A., Kempa K., 2016, Respiratory function and language abilities of profoundly deaf adolescents with and without cochlear implants, “Advances in Experimental Medicine and Biology”, nr 912, 1–9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-425d4d21-5cd6-4d9e-a6d8-2fd65d00919f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.