PL EN


2017 | 7 | 68-81
Article title

Doradztwo zawodowe jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju kadry na lokalnym rynku pracy

Content
Title variants
EN
Career Counselling as a Means of Carrying out Sustainable Development Education for the Staff at the Local Labor Market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In presented article I'm trying to describe the role of education and especially the role of career counselling in pursuing the sustainable development on the local labour market. Education is an extremely important factor in the lives of local societies, especially in preparing the youth to the develop their future career counselling. The unlimited availability of the real career paths and the needs of labour market are the essential factor of these days. The consistency of vocational education with economic life and the role of vocational education in its management by self- governments justifies research on it at the local level. Research of these relations will allow me to formulate the conclusions about the effectiveness of career counseling and its impact on the local labor market. The article was based on the literature of subject, the analysis of the UN and EU legal regulations, strategic government and local government programs and statistical data.
W prezentowanym artykule podejmuję temat roli edukacji, a w szczególności doradztwa zawodowego, w realizacji zrównoważonego rozwoju kadry na lokalnym rynku pracy. Edukacja stanowi niezwykle ważny czynnik w życiu społeczności lokalnych, zwłaszcza w przygotowaniu młodzieży do realizacji przyszłych karier zawodowych. Dostępność nieograniczonej wiedzy o realnych ścieżkach zawodowych i zapotrzebowaniu rynku pracy stają się wymogiem współczesnych czasów. Spójność edukacji zawodowej z życiem gospodarczym i rola w jej koordynowaniu przez samorządy uzasadniają podjęcie badań na poziomie lokalnym. Zbadanie tych relacji pozwoli na sformułowanie wniosków dotyczących skuteczności doradztwa zawodowego i jego wpływu na lokalny rynek pracy. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu, analizie regulacji prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, strategicznych programach rządowych i samorządowych oraz danych statystycznych. Wykorzystano również diagnozę z zakresu wsparcia szkół w Legionowie przez jeden z programów UE oraz wyniki testu predyspozycji zawodowych uczniów objętych projektem „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” wykonanego przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.
Year
Issue
7
Pages
68-81
Physical description
Dates
published
2017-10-25
Contributors
 • Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
References
 • Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 16–31. Pobrane z: http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf (16.05.2017).
 • Agenda 21. Pobrane z: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (20.05.2017).
 • Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A., Nosal, C.S. (2006). Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod. Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego, 34.
 • Bauman, Z. (2008). Zindywidualizowane społeczeństwo. Gdańsk: GWP. Tłum. O. W. Kubińscy.
 • Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Tłum. St. Cieśla.
 • Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki V edycji badań BKL z 2014 roku. Pobrane z: https://bkl.parp.gov.pl (20.05.2017).
 • Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and design. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press.
 • Brundtland, G.H. (1991). Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju. Warszawa: PWE. Tłum. U. Grzelońska, E. Kolanowska.
 • Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański.
 • Ciążela, H. (2005). Edukacja wobec etycznego wymiaru idei rozwoju trwałego i zrównoważonego. Prakseologia, 145, 171–182.
 • Ciążela, H. (2006). Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Dekada Zmiany. Pobrane z: http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/ (20.05.2017).
 • Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe. Pobrane z https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/efektywne-doradztwo-edukacyjno-zawodowe (16.05.2017).
 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. (2015). Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. Kraków.
 • Giddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo UJ. Tłum. E. Klekot.
 • Holland, J.L. (1992). Making Vocational Choices. A Theory of Vocational Personalities and Work Environments, Odessa FL: Psychological Assessment Resources.
 • Kukla, D. (2012). Raport dotyczący stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Warszawa: KOWEZiU.
 • KOWEZiU (2013). Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Pracownia C&C Sp. z o.o.
 • Kuzior, A. (2014). Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 72 Pobrane z: www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z72/6.%20A.%20Kuzior.pdf
 • Lamb, R. (1998). Poradnictwo zawodowe w zarysie. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego,9. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy. Zespół Wydawniczy. 9
 • Nosal, C., Piskorz, Z., Świątnicki, K. (1997). Kwestionariusz Preferencji Zawodowych KPZ. Polska adaptacja skali Johna L. Hollanda. Podręcznik dla doradców zawodowych. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
 • Pfeiffer, A. (2014). Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania. Praca zbiorowa. Warszawa: Pracownia C&C Sp. z o.o.
 • Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. (2013). Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji. Pobrane z: https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf (16.05.2017).
 • Raport Gumtree (2017). Aktywni + Przyszłość rynku pracy. Warszawa: DELab UW.
 • Rifkin, J. (2001). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. Tłum. Ewa Kania.
 • Shaping the Future We Want. UN Decade of Education for Sustainable Development (2014). Pobrane z: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koncowy_Raport_DESD_The_Future_we_want.pdf (9.08.2017)
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. (2013). Warszawa: Monitor Polski.
 • Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030. Pobrane z: http://www.legionowo.pl/upload/projekt_strategia.pdf (16.05.2017).
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2015 roku. Pobrane z: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych/rok-2015/ (16.05.2017).
 • The 2017 Deloitte Millennial Survey. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-deloitte-millennial-survey-2017-executive-summary.pdf (16.05.2017).
 • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe. Pobrane z: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1 (20.05.2017).
 • Identyfikacja potrzeb i priorytetów osób młodych w zakresie ich aktywizacji edukacyjnej, zawodowej oraz społecznej w województwie podlaskim. (2014). Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy.
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. (2015). Kraków: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Pobrane z: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1111307,uchwala-nr-xi14615-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-30-wrzesnia-2015-r-w-sprawie-przyjecia-zintegrow.html (10.05.2017).
Notes
DOI: 10.5604/01.3001.0010.5433 URL:https://sgege.aps.edu.pl/resources/html/article/details?id=154790
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-426164e4-48f8-4230-86da-1497f88b30a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.