Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 9 |

Article title

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w świetle art. 29 k.r.o

Title variants

EN
The claims for compensation in the light of article 29 k.r.o. (polish Family and Guardianship Code)

Languages of publication

Abstracts

PL
W publikacji przedstawiono problem reprezentacji małżonków przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody komunikacyjnej wyrządzonej jednemu z nich w świetle art. 29 k.r.o. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania terminu „przemijająca przeszkoda” i ustalenia wpływu tej przesłanki na zdolność do działania w imieniu oraz na rzecz poszkodowanego małżonka. Następnie, po przeprowadzonej analizie możliwych na podstawie prawa materialnego roszczeń odszkodowawczych, przedstawiono zgodny z treścią art. 29 k.r.o. sposób oraz zakres reprezentacji poszkodowanego małżonka przez jego współmałżonka przy dochodzeniu naprawienia wyrządzonej mu szkody na skutek kolizji komunikacyjnej. Podjęto również próbę uzasadnienia legitymacji działającego współmałżonka do wszczęcia odpowiedniego postępowania przed ubezpieczycielem, a następnie przed sądem, w zakresie dopuszczalnych roszczeń odszkodowawczych.
EN
In the publication was presented a issue of the pursuing claims for compensation by one spouse for the damage caused by traffic accident to another spouse in the light of Article 29 k.r.o. [polish Family and Guardianship Code ]. The considerations was begun from defining the term of the “passing obstacle” and determine the influence of this condition on the ability to act on behalf of and for the injured spouse. Then after indications on the basis of substantive law analysis relating to Article 29 k.r.o. of possible claims for damages was presented a scope of and way to the representation of the spouse to redress the damage caused to the other spouse as a result of the car accident. It was also made an attempt to justify the legitimation of a spouse, in the light of allowable compensation claims, to initiate appropriate proceedings against the insurer, and then before the court.

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • J. Ignaczewski, Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010,
 • M. Nazar (w:) T. Smyczyński ( red.) System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, C.H. Beck, Warszawa 2009,
 • M. Sychowicz (w:) K. Piasecki (red.) Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LexisNexis, wyd. 5,
 • J. Winiarz (w:) K. Pietrzykowski (red.) Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck, wyd. 3,
 • T. Sokołowski (w:) H. Dolecki, T. Sokołowski (red.) Kodeks Rodziny i opiekuńczy, Warszawa 2010,
 • T. Smyczyński (red.) (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, C.H. Beck, Warszawa 2009,
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. II CSK 394/07, Legalis.
 • K. Gromek, Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013,
 • S. Wronkowska, M. Zieliński, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Wydanie Sejmowe, Warszawa 1997, G. Wierciński (w:) J. Warylewski (red.) Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Warszawa 2003,
 • Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. I CSK 384/07, Legalis,
 • M. Nesterowicz, Glosa do wyroku SN z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. I CSK 384/07, OSP 2009 nr 2, poz. 20,
 • M. Safjan (w:) K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1 - 44910, Warszawa 2011 r.,
 • A. Cisek, W. Dubis (w:) E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz,C.H. Beck, Warszawa 2013,
 • A. Olejniczak (w:) A. Kidyba (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010,
 • Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. I Acz 105/12, Lex nr 1109529;
 • Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. II CSK 394/07, Legalis;
 • postanowienie SN z dnia 24 maja 2012 r., sygn. II CSK 466/11, Legalis.
 • Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. I Acz 105/12, Lex nr 1109529
 • Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. II CSK 394/07, Legalis
 • Postanowienie SN z dnia 24 maja 2012 r., sygn. II CSK 466/11, Legalis.
 • P. Grzegorczyk (w:) T. Ereciński, Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz. T. I, Warszawa 2012,
 • M. Sychowicz (w:) K. Piasecki (red.) Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz do art. 1 – 366, wyd. 5, Warszawa 2010,
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1972 r., sygn. I CR 246/72, Legalis.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-426b2d81-c6a7-4b77-b283-bcd322fa8c5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.