PL EN


Journal
2016 | 2 | 44-48
Article title

Całościowa ocena geriatryczna a opieka medyczna nad osobą w wieku podeszłym

Content
Title variants
EN
Comprehensive Geriatric Assessment VS medical care for an erlrly person
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prognozy demograficzne wskazują, że najszybciej rosnącą grupą wiekową pacjentów na świecie są osoby powyżej 65. roku życia. Szacuje się, że ich odsetek w 2050 r. osiągnie ok. 31,3% populacji Polski. Oznacza to, że ludzie w wieku podeszłym będą dominować wśród pacjentów zgłaszających się do lekarzy wszystkich specjalności. Opieka medyczna w okresie starości powinna być ukierunkowana na indywidualne potrzeby pacjenta. Prawidłowe zdiagnozowanie objawów, określenie potrzeb zdrowotnych seniora we wszystkich wymiarach determinuje dalsze postępowanie medyczne. Narzędziem ułatwiającym to zadanie jest całościowa ocena geriatryczna (COG). To wielodyscyplinarne narzędzie, a zarazem złożony proces diagnostyczny, składający się z szeregu skal, którego celem jest określenie zakresu zaburzeń zdrowia seniora, jego zdolności do samodzielnego funkcjonowania, potrzeb i problemów na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej, socjoekonomicznej oraz środowiskowej. Główne skale znajdujące zastosowanie w COG to: ADL, IADL, Barthel i inne służące do oceny stanu funkcjonalnego seniora. W ramach COG ocenia się także stan psychiczny chorego, stosując skalę MMSE , skrócony test sprawności umysłowej Hodgkinsona, test rysowania zegara, skalę Yesavage’a i inne. Z kolei ocena socjalno-środowiskowa ma na celu zdefiniowanie potrzeb osoby w wieku podeszłym w zakresie opieki doraźnej oraz długoterminowej.
EN
Demographic projections show that the fastest growing age group of patients in the world are people over 65 years of age. For instance, it is estimated that in 2050 their share will reach approximately 31.3% of the Polish population. This means that the elderly will certainly dominate among patients visiting doctors of all specializations. Health care at old age should be focused on individual needs of the patient. A right diagnosis of symptoms, identifying the health needs of seniors in all dimensions, determines application of further medical procedures. A tool that facilitates this task is Comprehensive Geriatric Assessment (CGAGA). CGAGA is a multidisciplinary tool and also a complex diagnostic process, consisting of a series of scales, the aim of which is to determine the scope of seniors’ health disorders, their ability to operate independently, their needs and problems encountered in the physical, psychological, socio-economic and environmental spheres. The main scales which apply in the CGAGA are: ADL, IADL, Barthel and others which serve to assess the functional capacity of the senior. As part of the CGAGA one can also evaluate the psychological state, using MMSE , Hodgkinson test, CDT, scale of Yesavage and others. In turn, the social-environmental assessment is meant to define the needs of elderly patients, which are connected with emergency interventions and long-term care.
Journal
Year
Issue
2
Pages
44-48
Physical description
Contributors
  • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Instytut Kosmetologii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-426c72b3-cf8d-4e99-a37e-e85493f71553
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.