PL EN


2018 | (13) 2018 | 11-17
Article title

Problemy informatyzacji współczesnego społeczeństwa

Content
Title variants
EN
Problems with the computerization of the modern society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z problemami, jakie napotyka współczesne spo-łeczeństwo wynikające z dynamicznej informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin życia. Przeanalizowano umiejętności Polaków umożliwiające funkcjonowanie w społeczeństwie opartym na wiedzy i informacji. Zwrócono uwagę na rolę systemu edukacji w przygotowaniu młodego pokolenia do nauki i pracy w scyfryzowanym świecie. Wskazano, że wprowadzana reforma edu-kacji zbiega się w czasie z bardzo szybkim rozwojem wszystkich dziedzin informatyki, a szcze-gólnie Internetu Rzeczy i wirtualnej rzeczywistości. W związku z czym podstawa programowa dotycząca nauczania szeroko rozumianej informatyki winna być elastyczna i przygotowana na bardzo szybkie zmiany wywołane koniecznością dostosowania jej do zmieniających się warunków funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie. Zwrócono uwagę na fakt, że społeczeństwo nie jest przygotowane na brak dostępu do Sieci i świadczonych przez nią usług.
EN
This article presents issues related to problems of the modern society that result from a dy-namical computerization of almost all aspects of life. The skills of Poles that allow to function in a society of knowledge and information are analysed. A special attention is drawn to the role of the educational system in preparation of the young generation to learn and work in the digitalized world. The reform of the education is introduced in the times of rapid development of all branches of computer science, especially Internet of Things and virtual reality. This needs an elastic base of the teaching program for the computer science, which will be ready to adjust to the constantly changing modern society. Attention is drawn to the fact that the society is not prepared for the lack of access to the Internet and consequently to all services that it provides.
Year
Volume
Pages
11-17
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Baron-Polańczyk E., Problemy niestosowania ICT w praktyce zawodowej – w opinii nauczycieli, „Problemy Profesjologii” 2015, nr 1,
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wy-dawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy progra-mowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-kowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogól-nego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły po-licealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
 • Brytyjski szef sztabu obrony: kluczowe dla świata kable mogą być celem ataków Rosji, https://www.tvn24.pl/szef-sztabu-obrony-podmorskie-kable-moga-byc-celem-atakow,798809, s.html (dostęp: 20.12.201 7r.).
 • Chustecki J., Mirai zainfekował już prawie 500 tys. urządzeń IoT, https://www.computerworld.pl/ news/Mirai-zainfekowal-juz-prawie-500-tys-urzadzen-IoT,406452.html (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Dane statystyczne dotyczące gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – gospodarstwa domo-we i osoby fizyczne, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_ and_ society_statistics_-_households_and_individuals/pl (dostęp: 29.01.2018 r.).
 • Feliksiak M., Korzystanie z Internetu, Komunikat z badań, nr 49/2017, http://www.cbos.pl/PL/ pu-blikacje/raporty.php (dostęp: 29.01.2018 r.).
 • Feliksiak M., Media online, Komunikat z badań, nr 53/2017, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/ raporty.php (dostęp: 29.01.2018 r.).
 • http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Profesjologii/Problemy_Profesjologii-r2015-t-n1/Pro-blemy_Profesjologii-r2015-t-n1-s103-113/Problemy_Profesjologii-r2015-t-n1-s103-113.pdf (dostęp: 20.12.2017 r.).
 • http://mwi.pl/wydarzenia/22-nauka-programowania-dla-nauczycieli (dostęp: 20.12.2017 r.).
 • http://www.di.univ.rzeszow.pl/Dydaktyka_informatyki_9_2014.pdf (dostęp: 20.12.2017 r.).
 • http://www.ocdn.pl/szkolenia/szkolenia-e-learningowe/szkolenia-dofinansowane2.html (dostęp: 20.12.2017 r.).
 • http://www.wzieu.pl/zn/650/ZN_650.pdf (dostęp: 20.12.2017 r.).
 • https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2017/sprawozdanie/Sprawozdanie%202017%20-%20Informatyka.pdf (dostęp: 20.12.2017 r.).
 • https://sjp.pwn.pl/sjp/spoleczenstwo;2523094.html (dostęp: 20.12.2018r.).
 • https://sjp.pwn.pl/szukaj/informacja.html (dostęp: 20.12.2017 r.).
 • Kędzierski R., Eksperci ostrzegają: „Ktoś testuje jak wyłączyć Internet”. Wczorajszy atak na USA był największy w historii,http://next.gazeta.pl/next/7,151243,20874685,eksperci-ostrzegaja-ktos- -testuje-jak-wylaczyc-internet-wczorajszy.html#Czolka3Img (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka w oparciu o nowoczesne rozwią-zania, https://orke.pl/szkolenia/przedszkolne-abc-programowania-calosciowy-rozwoj-dziecka- -w-oparciu-o-nowoczesne-rozwiazania/ (dostęp: 20.12.2017 r.).
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki- -statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2017,2,17.html (dostęp: 29.01.2018 r.).
 • Ruszamy – Kształcenie informatyczne i nauka programowania dla nauczycieli i uczniów, http://edulab.pcss.pl/programowanie/2016/07/01/ruszamy-ksztalcenie-informatyczne-i-nauka- -programowania-dla-nauczycieli-i-uczniow/ (dostęp: 20.12.2017 r.).
 • Społeczeństwo informacyjne – definicja, cechy, zalety, wady, https://www.erainformatyki.pl/spole-czenstwo-informacyjne-definicja-cechy-zalety-wady.html (dostęp: 20.12.2017 r.).
 • Społeczeństwo informacyjne, https://www.ysbn.eu/spoeczenstwo-informacyjne.html (dostęp: 20.12.2017 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4286a4fe-f724-43e5-b669-8bb742ac36d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.