Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 47 | 25-52

Article title

Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności – laboryzm

Content

Title variants

EN
Economics of Labor, Decent Wages and Reasonable Inequalities – Laborism
PL
Экономика труда, достойные заработные платы и рациональные неравенства – лаборизм

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie przedstawia spójny system ekonomiczny, inny niż monetaryzm. Ten system wyróżnia uznanie pracy za podstawę teorii ekonomicznej, stąd nazwa laboryzm. W tym systemie pieniądze powstają jako należności za pracę, a nie tworzą je upoważnione instytucje. Studium nawiązuje do cząstkowych wyników już wcześniej opublikowanych. Natomiast znamiona laboryzmu w starożytności oraz formuły wysokości kredytu, który zapewni stabilną wartość jednostki pieniężnej, należą do oryginalnych dokonań zawartych w tym opracowaniu.
EN
The study presents a coherent economic system, other than monetarism. This system is distinguished by the recognition of work as the basis of economic theory, hence the name economics of labor or laborism. In this system, the money are created as debt for work or work receivables, not create them some authorized institutions. In this study are included partial results of discussions and studies previously published. The manifestations of the economics of labor in the antiq-uity and the establishment of the adequate credit, to ensure the stability of the monetary unit, belong to the original achievements contained in this document.

Contributors

 • Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Atkins P., 2005, Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Atkins P., 2007, Four Laws that Drive the Universe, Oxford University Press, New York.
 • Barrow J.D., 2003, From Alpha to Omega, The Constant of Nature, Vintage Books, London.
 • Bator W., 1993, Myśl starożytnego Egiptu, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Bliss J.Ch., 1975, Capital Theory and the Distribution of Income, Oxford: North-Holland.
 • Bossone B., Fazi T., Wood R., 2014, Helicopter money: The best policy to address high public debt and deflation, VOX CEPR's Policy Portal, 01 October 2014v, http:// www.voxeu.org/article/.
 • Das Rechnungswesen im vorbabylonischen Sumer Mesopotamiens vor viertausend Jahren, insbesondere die perfekte Fabrikbuchhandlung eines grossen Textilbetriebes, „Die Wirtscha-ftsprüfung”, nr 14/1993 [za:] Rachunkowość fabryki włókienniczej sprzed 4000 lat, „Rachunkowość” nr 5/1994 (523).
 • Deutsch D., 2000, Struktura rzeczywistości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Dobija M., Sliwa, M., 2001, Money as an Intellectual Venture [w:] Intellectual Product and Intellectual Capital, red. S. Kwiatkowski, Ch. Stowe, Wydawnictwo ALK im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 131–185.
 • Dobija M., 2007, Abstract Nature of Capital and Money [w:] L.M. Cornwall, New Developments in Banking and Finance, Nova Science Publishers, Inc., New York, s. 89–114.
 • Dobija M., 2011, Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, “Modern Economy”, Vol. 2, No. 2. 142–152, http://dx.doi.org/10.4236/me.2011. 22019.
 • Dobija M., 2011, Labor Productivity vs. Minimum Wage Level, “Modern Economy”, Vol. 2, No. 2, 780–787, http://dx.doi.org/10.4236/me.2011.25086.
 • Dobija M. (red.), 2011, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., Kurek B., 2013, Towards Scientific Economics, “Modern Economy”, Vol. 4, Nr 4, s 293–304, http://dx.doi.org/10.4236/me.2013.44033.
 • Dobija M., Jędrzejczyk M., 2011, Szkice z historii rachunkowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Dobija M., Jędrzejczyk M., 2013, Production function in the cost accounting approach and managerial applications, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 72. No. 128, http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1063611
 • Dobija M., 2014, Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego. Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodar-czy”, z. 39 (3/2014), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, s. 110–133.
 • Dobija M., 2014, The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency, “Modern Economy”, No. 5, 289–302. DOI: 10.4236/me. 2014.54029. Dobija M., 2014, Formation of the Integrative Currency Area, SOP Transactions on Economic Research, Vol. 1, No. 1, 1–9, http://dx.doi.org/10.15764/er.2014.01001
 • Dobija M., 2015, Laborism: The Economics Driven by Labor, “Modern Economy”, nr 6, s. 578–594, http://dx.doi.org/10.4236/me.2015.65056
 • „Forbes”, 2013, Fed ogranicza dodruk pieniądza, http://www.forbes.pl/fed-ogranicza-dodruk-pieniądza-giełda-reaguje-wzrostem, artykuły, 168357, 1,1.html (dostęp 20.09.2014 r.)
 • Gilgamesz, 1980, tł. R. Stiller, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Hawking W.S. 1990, Krótka historia czasu – od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 • Ifrah G., 1990, Dzieje liczby czyli historia wielkiego wynalazku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Ijiri Y., 1995, Segment Statements and Informativeness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources, “Accounting Horizons”, Vol. 9, No. 3.
 • Ijiri Y., 1999, The Cost Principle and the Labor Theory of Value in Relation to the Role of Accounting Theories and Their Depth. In: Sunder S. and Yamaji H. The Japanese Style of Business Accounting, Quorum Books, Westport.
 • Kołodko G.W., 2014, Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 39 (3/2014), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, s. 26–37.
 • Kozioł W., 2010, Kształtowanie płac stałych na podstawie kapitału ludzkiego [w:] Teoria pomiaru kapitału i zysku, red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego w Krakowie, Kraków, s. 73–100.
 • Kozioł W., 2014, Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń [w:] Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kurek, B., Dobija M., 2013, Scientific Provenance of Accounting, “International Journal of Accounting and Economics Studies”, Vol. 1, No. 2, http://dx.doi.org/10.14419/ ijaes. v1i2.1054.
 • Kurek B., 2004, Rachunkowość jako stymulator rozwoju kultury, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 24.
 • Kurek B., Dobija M., 2009, Istota pracy w fizyce i rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 796, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., 2011, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 122–125.
 • Lebovitz M.A., 2003, Beyond Capital. Marx’s Political Economy of the Working Class, Palgrave Macmillan, New York.
 • Łazarowicz E., 2011, Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Mattessich R., 2000, The Beginning of Accounting and Accounting Thought. Accounting Practice in the Middle East 8000 B.C. to 2000 B.C., Routledge, New York and London.
 • Mazur M., 1976, Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Nissen H.J., Damerow P., Englund R.K., 1994, Archaic Bookkeeping: Early Writing and Techniques of Economic Administration, The Chicago University Press.
 • Oppenheim A.L., 1957, A Bird’s-Eye View of Mesopotamian Economic History [w:] K. Polanyi et al, Trade and Market in the Early Empires, The Free Press, New York.
 • Polanyi K., Arensberg K., Pearson H., 1957, Trade and Market in the Early Empires, The Free Press, New York.
 • Renkas J., 2012, Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 24, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, s. 345–356.
 • Robinson J., 1953–1954, The Production Function and the Theory of Capital, Review of Economic Studies, No. 212 77–89, http://dx.doi.org/10.2307/2296002
 • Roux G., 2006, Mezopotamia, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.
 • Rushkoff D., 2006, Open Source Currency [w:] J. Brockman, What is your dangerous idea, Edge Foundation, Inc. Polish edition 2008, Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, Smak Słowa, Sopot, s. 244–244.
 • Schmandt-Besserat D., 1988, Accounting in Prehistory, Vth World Congress of Ac-counting Historians, Sydney.
 • Schmandt-Besserat D., 2007, Jak powstało pismo, Wydawnictwo AGADE, Warsaw.
 • Schmandt-Besserat D., 2007, When Writing Met Art. From Symbol to Story, University of Texas Press.
 • Smith A., 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, access date: 03.01.2013, http://www.econlib.org/library/Smith/smWN2.html.
 • Stankiewicz W., 2000, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Struve W., 1969, Some New Data on the Organization of Labor and on Social Structure in Sumer During the Reign of the III rd Dynasty of Ur [in:] I.M. Diakonoff, Ancient Mesopotamia. Socio-Economic History. Nauka, Moskwa, s. 127–172.
 • Tyumenev A., 1969, The Working Personnel on the Estate of the Temple of Ba-U in Lagasz during the Period of Lugalanda and Urukagina [in:] I.M. Diakonoff, An-cient Mesopotamia. Socio-Economic History. Nauka, Moskwa, s. 173–203.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-428e8f99-ef16-49bb-8200-b3bc4de38d07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.