PL EN


2017 | 14 (1) | 35-63
Article title

Odpowiedzialność karna Prezesa Najwyższej Izby Kontroli według najnowszych uregulowań prawnych

Authors
Content
Title variants
Criminal Responsibility of the President of Supreme Audit Office According to the Recent Legal Acts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zasady ponoszenia odpowiedzialności za czyny zabronione przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Tematyka ta jest w ostatnim czasie szczególnie aktualna z uwagi na uchwalone niedawno przepisy zmieniające procedurę uchylenia immunitetu Prezesowi NIK. Nowe regulacje – chociaż nie znalazły jeszcze zastosowania w praktyce – rodzą liczne wątpliwości dotyczące ich konstrukcji prawnej. Autor podejmuje próbę wyjaśnienia niektórych wątpliwości oraz przedstawienia wniosków de lege ferenda, które miałyby zagwarantować prawo do obrony Prezesowi NIK przy jednoczesnej sprawności reakcji karnej.
EN
The article focuses on the principles of criminal responsibility of the President of Supreme Audit Office. This is a very current topic according to the recent legal acts concerning the procedure of derogation of legal immunity of the president of Supreme Audit Office. This new regulation – although not yet applied – bear many doubts on their legal construction. The author tries to explain some of the doubts and paralelly makes some de lege ferenda conclusions that may guarantee to the President of Supreme Audit Office the right to defense while simultaneously preserve the effectiveness of penal reaction.
Contributors
References
 • Garlicki, Leszek. 1998. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Wyd. 2. Warszawa: Liber.
 • Garlicki, Leszek, red. 2003. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz IV. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Górniok, Oktawia. 2005. „Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.” W Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 222-316. Tom II, wyd. 2, red. Andrzej Wąsek, 3-91. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Grzegorczyk, Tomasz. 1996. „Immunitet karnoprocesowy funkcjonariuszy NIK.” Kontrola Państwowa 3:30-35.
 • Grzegorczyk, Tomasz. 2003. Kodeks postępowania karnego wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym. Wyd. 3. Kraków: Zakamycze.
 • Janusz-Pohl, Barbara. 2009. Immunitety w polskim postępowaniu karnym. War-szawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Jaros, Paweł. 2013. Rzecznik Praw Dziecka w Polsce. Ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego. Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 • Jarzęcka-Siwik, Elżbieta. 2016. „Procedura uchylania immunitetu kontroler-skiego przez Kolegium NIK – immunitet gwarancją niezależności i praworządności.” Kontrola Państwowa 2:15-27.
 • Jarzęcka-Siwak, Elżbieta, i Bogdan Skwarka. 2015. Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Warszawa: Difin.
 • Mikuli, Piotr, i Michał Żurek. 2002. „Glosa do wyroku z dnia 28 listopada 2001 r., K 36/01.” Przegląd Sądowy 6:129-134.
 • Mordwiłko, Janusz. 2007. „Rozpatrywanie wniosku o uchylenie immunitetu z udziałem oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika.” Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 3 (15):186-189.
 • Sokolewicz, Wojciech. 2003. „Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa.” W Konstytucja Reczypospolitej Polskiej. Komentarz III, red. Leszek Garlicki, 1-22. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Szmulik, Bogumił. 2005. „Najwyższa Izba Kontroli.” W Ustrój organów ochrony prawnej, wyd. 3, red. Bogumił Szmulik, i Marek Żmigrodzki, 253-258. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42a2fb0b-7749-49c0-85ab-19cd20234e2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.