PL EN


Journal
2016 | 2(137) | 47–66
Article title

Ocena efektywności podziału subwencji oświatowej dla gmin

Title variants
EN
The adequacy of the division of education subsidy between local territorial units – an assessment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przedstawionych analiz jest ocena dopasowania podziału pomiędzy gminy części oświatowej subwencji ogólnej do kosztów dostarczania usług edukacyjnych. W artykule zarysowano problematykę związaną z podziałem subwencji oświatowej pomiędzy gminy, opisano wagi stosowane w algorytmie podziału subwencji oświatowej, skoncentrowano się na zmianach wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. i omówiono konsekwencje wynikające ze stosowania wag wiejskich, które mają stosunkowo duży wpływ na podział środków. W ostatniej części wprowadzono miarę nieefektywności algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej i zastosowano ją do oceny podziału środków subwencyjnych pomiędzy gminy. Miara ta pozwala m.in. ilościowo ocenić efekt zmian wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. Zaproponowano możliwe korekty wag algorytmu pozwalające na redukcję nieefektywności i zjawiska tzw. przewrotnej motywacji organów prowadzących szkoły. W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski wynikające z analiz.
EN
The analysis presented in this article assesses the fit of the education subvention allocation among the first tier of local governments in Poland (gminas) to the costs of providing education. The first part of the paper describes the weights used in the algorithm that divides the education subvention among gminas, focusing on the changes implemented in 2015. The paper then discusses the consequences resulting from the so-called rural weights, which have a relatively large impact on the allocation of founds. A major part of the paper introduces a measure to determine the inefficiency of the division of fund among gminas. this measure allows a quantitative assessment to be made of the effects of changes introduced to the formula in 2015. Possible corrections of the weights are proposed, which allow the inefficiencies and perverse incentives of local school authorities to be reduced.
Journal
Year
Issue
Pages
47–66
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Blöchliger, H. i Charbit, C. (2008). Fiscal Equalisation. OECD Economic Studies 44/1. Paris: OECD Publishing.
 • Hanushek, E. A. (1997). Assessing the effects of school resources on student performance: an update. Educational Evaluation and Policy Analysis, 19(2), 141–164.
 • Hanushek, E. A. i Woessmann, L. (2011). The economics of international differences in educational achievement. W: E. A. Hanushek, S. Machin i L. Woessmann (red.), Handbook of the economics of education (t. 3, s. 89–200). Amsterdam: North Holland.
 • Herbst, M. (2000). Mechanizmy finansowania oświaty w Polsce: algorytm oświatowy a dopłaty samorządów do otrzymanej subwencji oświatowej. Studia Regionalne i Lokalne, 3, 141–151.
 • Herbst, M., Herczyński, J. i Levitas, A. (2009). Finansowanie oświaty w Polsce. Warszawa: Scholar.
 • Herczyński, J. (2012). Wskaźniki oświatowe (Biblioteczka Oświaty Samorządowej, t. 6). Warszawa: Wydawnictwo ICM.
 • Herczyński, J. i Siwińska-Gorzelak, J. (2010). Administracyjna waga wiejska w algorytmie podziału subwencji oświatowej. Niepublikowany maszynopis.
 • Hoxby, C. (2001). All school finance equalizations are not created equal. The Quartelry Journal of Economics, 116(4), 1189–1231.
 • Jakubowski, M. (2007). Efektywność wydatków na gimnazja. Gospodarka Narodowa, 11–12, 85–113.
 • Malinowska-Misiąg, E. i Misiąg, W. (2014). Finanse publiczne w Polsce. Warszawa: Lexis-Nexis.
 • Malinowska-Misiąg, E. i Misiąg, W. i Tomalak, M. (2008). Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza regionalna. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Panel ekspertów poświęcony zasadom finansowania oświaty (2008). Kontrola Państwowa, numer specjalny, 3–7.
 • Rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe [Dz.U. 1996, Nr 59, poz. 270]. Pobrano z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960590270
 • Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego [Dz.U. 1999, Nr 111, poz. 1284]. Pobrano z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19991111284
 • Rozporządzenie z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych [Dz.U. 2012, poz. 204]. Pobrano z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000204
 • Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 [Dz.U. 2014, poz. 1977]. Pobrano z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001977&min=1
 • Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 [Dz.U. 2015, poz. 2294]. Pobrano z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002294&min=1
 • Swianiewicz, P. (2006). System finansowania oświaty na terenach wiejskich – stan obecny i możliwe zmiany. Finanse Komunalne, 11, 5–33.
 • Swianiewicz, P. (red.). (2012). Edukacja przedszkolna (Biblioteczka Oświaty Samorządowej, t. 4). Warszawa: Wydawnictwo ICM.
 • Swianiewicz, P., Herbst, M. i Marchlewski, W. (2005). Finansowanie i realizowanie zadań oświatowych na terenach wiejskich. Warszawa: Związek Gmin Wiejskich RP.
 • Sztanderska, S. (red.). (2013). Koszty edukacji od przedszkola do gimnazjum. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Woessmann, L. (2003). Schooling Resources, educational institutions and student perf
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2016/2-3-herczynski-siwinska-gorzelak-podzial-subwencji-oswiatowej.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42a35bc9-8e58-401f-86ba-550f33164a9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.