PL EN


2019 | 6 (52) | 113-126
Article title

Does ECHR Prohibition of Abuse of Rights Lead to Contradiction of the Principle of Legality? Considerations upon Judicial Practice of ECtHR

Content
Title variants
PL
Czy zakaz nadużywania praw w EKPC prowadzi do sprzeczności z zasadą legalności? Uwagi dotyczące praktyki sądowej ETPC
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem tego artykułu jest rozstrzygnięcie kwestii, czy art. 17 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej zwanej: EKPC) zaprzecza zasadzie legalizmu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej zwanego: ETPC). Znaczenie tego tematu nie leży jedynie w sferze akademickich rozważań, ale ma dużą wartość dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony w ramach systemu strasburskiego. Ponadto, wyznaczenie granic zastosowania art. 17 EKPC jest kluczowe dla osiągnię- cia pewności prawa w stosunku do wszystkich jego adresatów: jednostek, państw oraz grup osób. Autorka artykułu wysuwa hipotezę, że współczesna praktyka orzecznicza ETPC prowadzi do podważenia zasady legalności, stanowiącej rdzeń koncepcji rule of law. Artykuł został przygotowany w oparciu o metodę dogmatyczno-prawną, z ele- mentami analizy historycznej i porównawczej.
EN
The aim of this article is to resolve an issue whether the Article 17 of the European Con- vention on Human Rights (further referred to as ECHR) contradicts the principle of le- gality within the judicial practice of the European Court of Human Rights (referred to as ECtHR). The significance of the presented topic does not lie solely within the sphere of academic considerations, but remains of great value for ensuring an adequate level of protection within the Strasbourg system. Moreover, the establishment of the boundar- ies of implementation of Article 17 ECHR is crucial for providence of legal certainty for all its addressees: individuals, states and the groups of persons. The author of present- ed paper poses the hypothesis that the manner of practical usage of Article 17 ECHR leads to contradiction of the principle of legality which remains the core for the rule of law concept. The article relies on the legal dogmatic method as well as elements of his- toric and comparative analysis.
Year
Issue
Pages
113-126
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
 • Adam Mickiewicz Uni- versity in Poznan
References
 • Avilla H., Certainty in Law, Sao Paulo 2016.
 • Bell J., The judge as a Bereaucraut, [in:] Oxford Essays of Jurisprudence, eds. J. Eekelar, J. Bell, Oxford 1987.
 • Brouwen P.W., Beginselen van Legaliteit, Themis 2, 2003.
 • Buyse A., The limits of freedom of expression, [in:] Shaping the Rights in the ECHR: The role of the European Court of Human Rights in Determining the Scope of Human Rights, eds. E. Brems, J. Gerards, Cambridge 2014.
 • Cannie H., Vorhoof D., The abuse clause and the freedom of expression in the European Convention on Human Rights: an added value for democracy and human rights pro vol. 41, No. 3.
 • tection, “Netherlands Quarterly on Human Rights” 2011, vol. 29, No. 1.
 • Cohen-Jonathan G., ‘Le droit de l’homme, “Revue internationale de droit comparé” 1989,
 • Dicey A.V., Introduction to the Study of Law of the Constitution, Malgrave 1959.
 • Dijk Van P., Van Hoof G.J. H., Theory and Practice of the ECHR, the Hague-Boston-London 1998.
 • Finnis J., Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press 2011.
 • Fogelklou A., Principles of Rule of Law and Legal Development, [in:] Legal Assistance to Developing Countries. Swedish Perspective of the Rule of Law, ed. P. Sevastik, Cambridge 1998.
 • Karavias M., Corporate Responsibility Under International Law, Oxford 2013.
 • Latos B., Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warsaw 2008.
 • Lautenbach G., The Concept of the Rule of Law and the European Court of Human Rights, Oxford 2013.
 • Lobba P., Holocaust Denial before the European Court of Human Rights: Evolution of an Exceptional Regime, “European Journal of International Law” 2015, vol. 26.
 • Lobba P., Testing the “Uniqueness”: Denial of the Holocaust vs Denial of Other Crimes Before the European Court of Human Rights, [in:] Law and Memory. Addressing Historical Injustice by Law, eds. U. Belavusau, A. Gliszczynska-Grabias, Cambridge University Press, 2017.
 • Morree de P., Rights and Wrongs Under the ECHR: The prohibition of abuse of rights in Article 17 of the European Convention on Human Rights, Utrecht 2016.
 • Peers S., Hervey T., Kenner J., Ward A., The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Oxford 2014.
 • Skrzydło J., Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza, Toruń 2013.
 • Smet S., Brems E., When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights: Conflict or Harmony, Oxford 2017.
 • Spielmann A., ‘La Convention européenne des droits de l’homme et l’abus de droit’, Bruxelles 1998.
 • Starck Ch., Grundrechte, Rechtsstaat and Demokratieprinzip als Grundlagen des Verwaltungsrechts, [in:] Recht Zwischen Umbruch und Bewahrung, ed. U. Beyerlin, Berlin 1995.
 • Tamanaha B., On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge 2004.
 • Verdoodt A., Naisance et signification de la declaration universelle, “International Review of the Red Cross” 1965, vol. 5, No. 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42ab2fa4-a3e9-4c3f-b8d8-a824ff7170d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.