PL EN


2018 | 4(60) | 229–300
Article title

Zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Content
Title variants
EN
Conformity to the Constitution of some provisions of the Act on National Council of the Judiciary and the Code of Civil Procedure
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The draft Sejm’s position regards an application of the National Council of the Judiciary, addressed to Constitutional Tribu­nal, in which the Council applied for determination of conformity to the Constitution of some provisions of the Act on National Council of the Judiciary. It was stated that some provisions, indicated in the application, do not conform to the Constitution, inter alia regarding the possibility to appeal from some resolutions of the National Council of the Judiciary, or allowing to suspend the power of the President of the Republic of Poland to appoint a judge. Moreover it was claimed that the rule referring to appointing a judicial member of the National Council of the Judiciary by the Sejm conforms to the Constitution.
Year
Issue
Pages
229–300
Physical description
Contributors
 • Doktor hab. nauk prawnych, profesor KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ekspert ds. legislacji BAS
References
 • 1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • 2. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • 3. Ciapała J., Charakter kompetencji Prezydenta RP. Uwagi w kontekście kompetencji w zakresie powoływania sędziów, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4.
 • 4. Complak K., Art. 7. Działanie na podstawie i w granicach prawa [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • 5. Garlicki L., Komentarz do art. 178 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • 6. Garlicki L., Wolności i prawa jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. [w:] Pięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie, 17 października 2002, red. H. Jerzmański,Warszawa 2002.
 • 7. Kostyk B., Niekonstytucyjność trybu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa, „Iustitia” 2015, nr 2.
 • 8. Kozłowski K., Tuleja P., Ewolucja ustrojowej pozycji sądów a konstytucyjne zadania Krajowej Rady Sądownictwa, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2015, nr 1.
 • 9. Masternak-Kubiak M., Art. 178. Sędziowie; niezawisłość sędziowska [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • 10. Pach M., Tuleja P., Art. 10 [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • 11. Potrzeszcz J., Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2002.
 • 12. Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa 2002.
 • 13. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, red. J. Gudowski, Warszawa 2009.
 • 14. Sarnecki P., Komentarz do art. 10 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. I, Warszawa 2016.
 • 15. Sokolewicz W., Wojtyczek K., Komentarz do art. 60 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. II, Warszawa 2016.
 • 16. Szczucki K., Art. 186; Art. 187 [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • 17. Trzciński J., Pojęcie konstytucyjnego organu państwa socjalistycznego (na tle Konstytucji PRL), Wrocław 1974.
 • 18. Tuleja P., Art. 2; Art. 7 [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • 19. Tuleja P., Konstytucyjny status Krajowej Rady Sądownictwa [w:] Krajowa Rada Sądownictwa. XX-lecie działalności, red. P. Tuleja, Warszawa 2010
 • 20. Tuleja P., Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie hierarchicznej kontroli norm, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5.
 • 21. Weitz K., Art. 179 [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • 22. Wiącek M., Art. 184 [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • 23. Wiliński P., Karlik P., Art. 173; Art. 178 [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • 24. Ziembiński Z., Analiza pojęcia czynu, Warszawa 1972.
 • 25. Ziółkowski M., Prerogatywa Prezydenta RP do powoływania sędziów (uwagi o art. 144 ust. 3 pkt 17 i art. 179 Konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42b24e95-7481-4c43-8f79-504bef51c055
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.