PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 19-30
Article title

Relacja między jakością życia, zaufaniem do władz oraz satysfakcją z usług JST – w świetle wyników badania

Content
Title variants
EN
Quality of Life of Residents, Trust in Local Authorities and Quality of Services Provided by Local Administration. Research Findings
RU
Качество жизни жителей, доверие к органам местной власти и качество услуг, оказываемых самоуправленческой администрацией – результаты изучения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest weryfikacja zależności/relacji między zaufaniem do władz lokalnych, satysfakcją mieszkańców z usług świadczonych przez administrację samorządową a odczuwaną przez nich jakością życia. Artykuł został przygotowany na podstawie przeprowadzonych badań pierwotnych. W postępowaniu badawczym korzystano również z wybranych pozycji literatury dostępnej w postaci książek i artykułów. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że zadowolenie z życia sprzyja deklarowaniu satysfakcji z usług i wyższych ocen zaufania do władz miasta. Natomiast zadowoleniu z usług dostarczanych przez władze miast towarzyszą wyższe oceny zaufania do władz miejskich.
EN
The purpose of the article is to verify the dependencies/relationships between trust in local authorities, residents’ satisfaction with services provided by the local government administration and the quality of life they feel. The article was prepared on the basis of conducted primary research. In the research process, there were also used the selected items of literature available in the form of books and articles. The results of the analysis show that satisfaction with life is conducive to the declared service satisfaction and higher trust ratings to the urban authorities. On the other hand, satisfaction with the services provided by the city authorities is accompanied by higher ratings of confidence in the municipal authorities.
RU
Цель рассуждений – проверить зависимости и связи между доверием к органам местной власти, удовлетворением жителей услугами, оказываемы ми самоуправленческой администрацией, и воспринимаемым ими качеством жизни. Статья подготовлена на основе проведенных первичных исследований. По ходу изучения использовали также избранные позиции литературы, доступной в форме книг и статей. Результаты проведенных анализов показывают, что удовлетворение жизнью способствует заявлению об удовлетворении услугами и более высокими оценками доверия к городским властям, тогда как удовлетворению услугами, предоставляемыми городскими властями, сопутствуют более высокие оценки доверия к властям города.
Year
Pages
19-30
Physical description
Contributors
References
 • Blind P.K. (2007, June), Building trust in government in the twenty-first century: Review of literature and emerging issues, 7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN025062.pdf [dostęp: 10.07.2016].
 • Borys T. (2008), Propozycja siedmiu typologii jakości życia, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 22.
 • Bugdol M. (2011), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Campbell A. (1976), Subjective measures of well-being, “American Psychologist”, Vol. 31, No. 2.
 • Campbell A., Converse P.E., Rogers W.L. (1976), The quality of American Life: perception, evaluation, and satisfaction, Rasel Sage Foundation, New York.
 • Dolan P., Metcalfe R. (2012), Measuring Subjective Wellbeing: Recommendations on Measures for use by National Governments, “Journal of Social Policy”, Vol. 41/2, http://eprints.lse.ac.uk/43155/1/Dolan_Measuring_subjective_wellbeing_2012.pdf, [dostęp:10.07.2016].
 • Grochowski M. (2011), Barometr Mazowsza-zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym, „MAZOWSZE Studia Regionalne”, nr 8.
 • Helliwell J. F., Wang S. (2010), Trust and well-being (No. w15911), National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Kot S.M. (2004), Z punktu widzenia ekonomisty teoretyka. Dobrobyt, (w:) Kot S.M., Malawski A., Węgrzycki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Larose D.T. (2006), Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łapczyński M. (2014), Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Malhotra N.K. (2006), Consumer well-being and quality of life: An assessment and directions for future research, “Journal of Macromarketing”, Vol. 26, No.1.
 • Michalska-Żyła A. (2015), Zadowolenie z życia a zaufanie społeczne mieszkańców miast postprzemysłowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 52.
 • Panek T. (2016), Jakość życia. Od koncepcji do pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Przygodzka R. (2010), Usługi publiczne a jakość życia w regionach peryferyjnych, (w:) Noworól A. (red.), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, (tom II), Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
 • Rokicka E. (2014), Rozwój gospodarczy i społeczny a jakość życia. Wybrane kontrowersje teoretyczne i metodologiczne, „Przegląd Socjologiczny”, nr 1.
 • Słaby T. (2012), Quality of life of the emerging upper class in Poland, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Sztompka P., Kesselman C. (2007), Zaufanie: fundament społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
 • Trzebiatowski J. (2011), Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, „Hygeia Public Health”, tom 46(1).
 • Wiśniewski M. (2015), Zaufanie do samorządu terytorialnego w Polsce - próba oceny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXXVII, zeszyt 3.
 • Woodruff R.B., Gardial S.F. (1996), Know your customer. New approaches to understanding customer value and satisfaction, Blackwell Publisher Inc., Cambridge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42c83bb5-8dbc-4209-b0d9-ab870418166a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.