PL EN


2015 | 2 | 110-120
Article title

Biometria w bankowości - szanse i zagrożenia Banku przyszłości

Authors
Content
Title variants
EN
Biometrics in banking - opportunities and threats of the Bank of the future
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Biometria jest naturalnym znacznikiem tożsamości każdego człowieka, dzięki czemu coraz częściej jest wykorzystywana jako klucz dostępu do wydzielonych pomieszczeń, oraz systemów informatycznych. Zastosowanie metod biometrycznych w bankowości dotyczy w szczególności identyfikacji i weryfikacji klienta. Nowoczesne technologie umożliwiają wykorzystanie metody w obszarze bankowości stacjonarnej jak również w bankowości telefonicznej i internetowej. Ciało ludzkie posiada określony zbiór indywidualnych cech biologicznych na podstawie, których można przeprowadzić wstępną analizę zdrowia klienta lub rozpoznawać osoby poszukiwane i zaginione. Synergia usług bankowych z wczesną diagnostyką medyczną i ogólnie pojmowanym bezpieczeństwem, stanowi wyzwanie dla naukowców i praktyków. Podstawową korzyścią przemawiającą za wprowadzeniem biometrii w bankowości jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji bankowych, oraz wyeliminowanie fizycznego obiegu papierowych dokumentów wewnątrz organizacji.
EN
Biometrics is a natural marker of identity of every human being; thanks to this it is more and more often used as an access key to designated IT spaces and systems. The use of biometrics methods in banking concerns, in particular, customer identification and verification. Modern technologies enable the use of the method in the area of stationary banking, as well as in telephone and online banking. The human body has a specific set of individual biological characteristics based on which one may conduct a preliminary analysis of the client's health or identify lost or wanted persons. The synergy of banking services with early medical diagnostics and generally understood security is a challenge for researchers and practitioners. The main advantage in favour of the introduction of biometrics in banking is the increase of safety of bank transactions and eliminating the physical circulation of paper documents within the organisation.
Year
Issue
2
Pages
110-120
Physical description
Dates
published
2015-08-31
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
References
 • Bankowość biometryczna, dostęp: http://www.hitachi.pl/veinid/ biometric_banking.html - aktywna na dzień 07.07.2015.
 • Bolle R.M., Connell J.H., Pankanti S., Ratha N. K., Senior A.W.(2008), Biometria, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa.
 • Gawlik K., Kocianowski M., Wódkowski A. (2014), Nowe nurty konsumenckie, Harvard Business Review Polska, Październik.
 • Hulten B., Broweus N., M. van Dijk (2011), Marketing sensoryczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Majewska M. Irydologia - jakie choroby można wyczytać z oczu?, dostęp: http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/irydologia-jakie-choroby-mozna-wyczytac-z-oczu_33493.html - aktywna na dzień 07.07.2015.
 • Marucha-Jaworska M. (2015), Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Raport bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe (I kwartał 2015), dostęp: http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/czerwiec_2015/konferencja/Netbank_Q1_2015v4.pdf. - aktywna na dzień 07.07.2015.
 • Skowronek I. (2011), Oddziaływanie zapachem jako forma marketingu sensorycznego, „Marketing i Rynek”, nr 1.
 • Smyczek S. (2007), Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Ślot K. (2010), Rozpoznawanie biometryczne. Nowe metody ilościowej reprezentacji obiektów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Woszczyński T. (2013), Raport biometryczny 2.0, Bankowość biometryczna, Grupa FTB ds. Biometrii, Warszawa, dostęp: http://zbp.pl/public/repozytorium/ dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/Raport_ Biometryczny_2.0_strona_FTB.pdf - aktywna na dzień 07.07.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
ISBN
978-83-97-193-87-4
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42cf0580-d9e8-4e4c-b021-8e1b9a88afbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.