PL EN


2014 | 14/2 | 203-214
Article title

Konwencja nr 95 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony płacy oraz jej stosowanie w Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Convention no. 95 of the International Labour Organisation on the protection of wages and its application in the Republic of Poland – selected issues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie postanowień konwencji nr 95 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony płacy. Artykuł wzbogacony został ponadto o szereg odniesień do zalecenia nr 85 Międzynarodowej Organizacji Pracy, które w sposób istotny uzupełnia badaną materię. Autorzy oprócz analizy jurydycznej przedstawionych aktów normatywnych dokonują również ich porównania z rozwiązaniami krajowymi w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia ich wzajemnej koherencji. Przedstawiona tematyka – w świetle ogólnego spowolnienia gospodarczego oraz coraz częstszego naruszania praw pracowniczych – zachowuje swoją aktualność i istotność. Służyć może ona również informacją szerokiej grupie pracowników niemających przygotowania prawniczego.
EN
The main purpose of this work is to present the provisions of Convention 95 of the International Labour Organization on the protection of wages. The article has also been enriched with a number of references to Recommendation No 85 of the International Labour Organisation, which significantly complements the researched matter. The authors have presented beside the juridical analysis of chosen international normative acts also domestic provisions in this scope in order to determine the existence or non-existence of their mutual coherence. Presented article - in light of the general economic slowdown and increasingly frequent violations of workers’ rights - retains currentness and relevance and it can be useful for a wide group of employees without even legal preparation.
Year
Volume
Pages
203-214
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
  • Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2008.
  • Liszcz T. (red.), Prawo pracy a rodzina. Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1996.
  • Piankowski M., Ochrona pracowniczych świadczeń majątkowych, Bydgoszcz – Gdańsk 2002.
  • Politakis G.P., Internationa Labour Standards. A global approach, Genewa 2002.
  • Politakis G.P., %e ILO and the protection of wages, „Labour Eduacation” 2002/3, nr 128.
  • Servais J.M., Internationa Labour Law, Haga 2005.
  • Świątkowski A.M., Międzynarodowe Prawo Pracy, t. I: Międzynarodowe Publiczne Prawo Pracy – standardy międzynarodowe. Wolumen II, Warszawa 2008.
  • Świątkowski A.M., Ochrona wynagrodzenia za pracę w Konwencji nr 95 MOP dotyczącej ochrony płacy, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42d9f801-4e11-4a5d-a97e-4b3a23a367c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.