PL EN


2015 | 214 | 176-187
Article title

Wpływ realizacji fiskalnych kryteriów konwergencji na konkurencyjność gospodarki Polski

Content
Title variants
EN
The impact of fiscal convergence criteria on the competitiveness of Polish economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryteria konwergencji, po raz pierwszy umieszczone w traktacie z Ma¬astricht, stanowią zbiór wymogów, które powinna spełnić gospodarka państwa człon¬kowskiego przed przystąpieniem do strefy euro. W wyniku problemów spowodowanych kryzysem 2008+ w wielu państwach członkowskich pojawiły się liczne kontrowersje związane z kryteriami konwergencji. Polska zobowiązała się do przyjęcia euro w momencie akcesji. Kryteria fiskalne bezpośrednio wpływają na kształt budżetu, a przez to - pośrednio - na gospodarkę, w tym konkurencyjność. Analiza wskaźników używanych w najpopularniejszych rankingach konkurencyjności pozwala zauważyć sfery bezpo¬średnio oraz pośrednio zależne od stopnia realizacji fiskalnych kryteriów konwergencji. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o zależność pomiędzy wypełnieniem fiskalnych kryteriów konwergencji a poziomem konkurencyjności, z uwzględnieniem hamującej roli restrykcji budżetowych w sytuacji spowolnienia gospodarczego.
EN
The convergence criteria, which were for the first time introduced in the Maastricht Treaty, constitute a set of requirements that should be met by the economy of a Member State before its accession to the euro zone. As a result of the problems caused by the crisis 2008+ in various member-states, some controversy associated with the con¬vergence criteria has arisen. Joining the European Union, Poland pledged to eventually adopt the euro. The fiscal criteria directly affect the shape of the national budget, and thus - indirectly - whole economy, including competitiveness. Analysis of the indicators used in the most popular rankings of competitiveness, allows to identify fields that depend, directly or indirectly, on the realization of fiscal convergence criteria. This article attempts to identify the relationship between fulfillment of fiscal convergence criteria and the level of competitiveness, taking into account inhibitory role of budgetary restrictions during economic slowdown.
Year
Volume
214
Pages
176-187
Physical description
Contributors
References
 • Belka M., How Poland’s EU Membership Helped Transform its Economy, „Occasional Paper”, Group of 30, Washington DC 2013.
 • Bieńkowski W., Czajkowski Z., Gomułka M., Brocka-Palacz B., Latoszek E., Misala J., Radło M.J., Weresa M., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności go¬spodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, „Prace i Materiały” 2008, nr 284, Instytut Gospodarki Światowej.
 • Borowski J., Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski, PWE, Warszawa 2011.
 • Cellini R., Soci A., Pop competitiveness, „BNL Quarterly Review” 2002, No. 220.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A., Mechanizmy oddziaływania deficytu fiskalnego na wzrost go¬spodarki, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 10 (242).
 • European Commission, European Competitiveness Report 2000.
 • Eurostat, tec00127, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, dostęp: 5.09.2014.
 • Eurostat, TIPSGO10, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, dostęp: 5.09.2014.
 • IMD, World Competitiveness Online, Methodology in a nutshell, https://www. worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm, dostęp: 21.07.2014.
 • Kamba-Kibatshi M., Reforma sektora finansów publicznych w kontekście integracji Polski ze strefą euro w dobie światowego kryzysu, Difin, Warszawa 2013.
 • Karnowski J., Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Go¬spodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii, „Materiały i Studia NBP”, styczeń 2006, z. 199.
 • Kelm R., Kurs złoty/euro: teoria i empiria, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
 • Komisja Europejska, European Economic Forecast, Spring 2014, „European Economy” 2014, No. 3, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/ 2014/pdf/ee3_en.pdf, dostęp: 17.09.2014.
 • Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs” 1994, Vol. 73, No. 2.
 • Michalczyk W., Kryteria konwergencji polskiej gospodarki jako wyznacznik tempa inte¬gracji walutowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 57.
 • Ministerstwo Finansów, Dług publiczny. Raport roczny, Warszawa 2013.
 • Ministerstwo Finansów, Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Warszawa 2012.
 • Ministerstwo Finansów, Zadłużenie Skarbu Państwa 06/2014, biuletyn miesięczny, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/8590255/zsp_2014_06.pdf, dostęp: 10.09.2014.
 • Osiatyński J., Czy trwałe wypełnianie kryteriów konwergencji z Maastricht musi zapew¬niać korzyści gospodarce?, „Ekonomista” 2014, nr 2.
 • Perez-Caldentey E., Vernengo M., The euro imbalances and financial deregulation: A post-Keynesian interpretation of the European debt crisis, „Levy Economics In¬stitute” 2012, No. 702.
 • Szpringer Z., Łacny J., Opinia na temat budżetowych kryteriów konwergencji sformuło¬wanych w Pakcie na rzecz stabilności i wzrostu oraz w pakcie fiskalnym, „Zeszyty Prawnicze” 2013, nr 2.
 • Tchorek G., Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne w strefie euro a nowe rozwiązania in-stytucjonalne, „Management and Business Administration. Central Europe” 2013, No. 2.
 • The Global Competitiveness Report 2013-2014, ed. K. Schwab, World Economic Forum 2013, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf, dostęp: 20.07.2014.
 • The Global Competitiveness Report 2014-2015, ed. K. Schwab, World Economic Forum 2014, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitiYenessReport_2G14-15.pdf, dostęp: 20.09.2014.
 • Triandafil C.M., The analysis of the convergence criteria. Empirical perspective in the context of the sustainable character highlight, „Working Papers of National Institu¬te of Economic Research” 2011.
 • Tusińska M., Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy. Przy¬padek Polski na tle krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm., art. 86, ust. 2.
 • Wagner H., Is the European Monetary Union Sustainable? The Role of Real Convergen¬ce, [w:] Who Will Provide the Next Financial Model? Asia’s Financial Muscle and Europe’s Financial Maturity, eds. S. Kaji, E. Ogawa, Springer Japan 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42e49367-6b24-4377-a52d-251e8f3b4256
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.