Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(42) | 41-54

Article title

Udział polskiego szkolnictwa wyższego w realizacji unijnego Programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013

Content

Title variants

EN
Share of Polish Higher Education in Implementation of the EU Programme Human Capital in 2007-2013

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Pojęcie „kapitał ludzki” jest coraz częściej używane w języku naukowym, edukacji, w zarządzaniu organizacjami itp. Najczęściej rozumie się przez nie proponowany i przyswajany zasób nowoczesnej wiedzy przez uczących się i pracujących, a także zdolności i możliwości kreacyjne, kompetencje i motywacje do efektywnej pracy. Tak rozumiany kapitał ludzki silnie oddziałuje na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy. Sprzyja innowacyjności gospodarek i zarządzania zasobami ludzkimi. Doceniając powyższe pozytywne aspekty kapitału ludzkiego Unia Europejska stworzyła szereg programów rozwojowych w tym zakresie, w tym program „Szkolnictwo wyższe i nauka” mający wspierać edukację i badania naukowe w wymiarze Wspólnoty i poszczególnych krajów. Ma to ważne znaczenie dla Polski, albowiem nasze nakłady na badania są jednymi z najniższych w Europie. Ważne jest także wspieranie rozwoju kształcenia młodzieży na poziomie studiów wyższych, ale i organizowanie odpowiednich staży i praktyk w układzie międzynarodowym. Bardzo ważna jest współpraca szkół i przedsiębiorstw w tym zakresie.
EN
The notion “human capital” is more and more frequently used in academic language, education, in organisation management, etc. Most oft en it means the proposed and adopted stock of modern knowledge by learners and workers as well as creative capabilities and possibilities, competencies and motivations to an effective work. The so understood human capital strongly affects the social, economic and cultural development. It facilitates innovativeness of economies and human resource management. Appreciating the above-mentioned positive aspects of human capital, the European Union has set up a number of developmental programmes in this respect, including the programme “Higher Education and Science” whose task is to support education and research within the Community and individual countries. This is of a great importance for Poland as our outlays on research are one of the lowest in Europe. Important is also supporting the development of youth education at the university level, but also organisation of relevant internships and practices on the international scene. Very important is cooperation between schools and enterprises in this respect.

Year

Issue

Pages

41-54

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

References

 • Białkowska A. (2008), Tylko edukacja zapewni Polsce sukces, „Polska” 11.07.
 • Ćwiek J. (2009), Absolwenci liceów nie wybierają kierunków ścisłych bo są za trudne, „Polska” 6.08.
 • Dziubak P., Uryniuk J. (2014), Europa razem czy podzielona, „Dziennik G. P.” 24.06.
 • Furmańczyk D. (2014), Jak studia to na Wyspach, „Dziennik Gazeta Prawna” 17.07.
 • Fondrejewska A. (2008), Bez inwestycji w wiedzę nasz kraj przestanie się rozwijać, „Rzeczpospolita” 11.07.
 • Gąsiorowska A., Minta S. (red.) (2010), Aktualne problemy zarządzania jakością i personelem, Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, Wrocław.
 • Grabek A. (2011), Uczelnie szukają sposobów na niż, „Dziennik Gazeta Prawna” 9-11.09.
 • Kleiber M. (2014), Czas na globalną integrację dyscyplin naukowych, „Dziennik Gazeta Prawna” 25.06.
 • Krasiński Z. (2014),80 mld euro czeka na odważnych, „Dziennik Gazeta Prawna” 8.07.
 • Koziński A. (2009), Strategia na 2030, „Polska” 18.06.
 • Kudrycka B. (2009), W naukę trzeba inwestować, „Polska” 15.05.
 • Kudrycka B. (2009), W naukowcach i studentach drzemie olbrzymi potencjał, „Gazeta Wyborcza” 3.07.
 • Kuźmicz M. (2007), Euroszansa dla każdego, „Gazeta Wyborcza” 10.10.
 • Kwaśnicki W. (2007), Marzenie o innowacyjnej Europie, „Rzeczpospolita” 16.07.
 • Mach Z. (2010), Jeśli chcemy uniknąć kryzysów inwestujmy w naukę, „Polska” 3-5.04.
 • Mazurkiewicz A. (2010), Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 • Myśliwiec K. (2005), Nie bądźmy europejskim zaściankiem, „Rzeczpospolita” 2.11.
 • Nasza nauka odcięta od świata(2009), rozmowa H. Kozińskiego z prof. W.L. Nowińskim, „Polska” 24.06.
 • Niesiołowski Ł. (2014), 0,4% PKB na naukę, to ma być dużo?, „Dziennik Gazeta Prawna” 15.01.
 • Niklewicz K. (2004), To była fatamorgana, „Gazeta Wyborcza” 15.03.
 • Rafalski L. (2007), Polscy naukowcy czynią cuda, „Polska” 17.12.
 • Raport określa wyzwania (2009), rozmowa A. Kozińskiego z K. Rybińskim, „Polska” 19.06.
 • Sałamacha P. (2009),Wielkie wizje. Większy niedosyt, „Dziennik” 19.06.
 • Szomburg J. (2004), Unia potrzebuje transformacji, „Rzeczpospolita” 26.05.
 • Szczygielski K. (2004), Po pierwsze konkurencyjność, „Gazeta Wyborcza” 21.06.
 • Ślusarczyk Z. (2013), Unijne programy rozwoju innowacyjności w gospodarce i na rynku pracy,„Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie”, nr 1/16, AHE, Łódź.
 • Żylicz M. (2012), Mam przepis na polską naukę, „Gazeta Wyborcza” 31.10-1.11.
 • Zalecenia Komisji (2008) z 10.04.2008 – nr C/2008/1329.
 • Zalecenia Komisji (2008a). Dziennik Urzędowy UE. Seria L Nr 146, Tom 51 z 5.06.2008.
 • Netografia
 • http://www.efs.gov.pl
 • http://www.mrr.org.pl
 • http://www.fundusze_strukturalne.gov.pl/nss/programy/krajowe
 • http://http://ec.europa.eu/research/participants

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-430a8bc6-dbc2-4ab1-b3f4-7e9e8bd20591
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.