PL EN


2020 | 20 | 3 | 38-46
Article title

Test-retest reliability, sensibility and construct validity of the frequency speed of kick test in male black-belt taekwondo athletes

Content
Title variants
PL
Niezawodność powtórnych testów, czułość i poprawność konstrukcyjna testu częstotliwości kopnięcia u zawodników taekwondo płci męskiej posiadających czarny pas
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim. The purpose of the present study was to describe the reliability, sensibility and construct validity (discriminant) of male taekwondo athletes in the frequency speed of kick test (FSKT) using single and multiple sets. Material, Methods and Results. The study was divided in two parts. The first part consisted of fourteen male black-belt taekwondo athletes. Test and retest were carried out on separate occasions 1 week apart. The total number of kicks generated during FSKT10s and each set of FSKTmult, the sum of kicks during five sets, and kicks decrement did not display any difference. The ICC and SEM for absolute and relative performance during FSKT10s were 0.95 and 0.60, respectively. The ICC and SEM for absolute and relative performance during FSKTmult were between 0.63-0.83 and 0.78-3.99, respectively, for almost all measures. The limits of agreement analyses reported a mean difference between -0.1 and 0.5. The SEM was lower than SWC0.6 in almost all variables, classifying the tests as “good”. This study showed that the FSKT10s and FSKTmult are reliable taekwondo-specific field tests for assessing taekwondo performance. The second part was made up of 153 male taekwondo athletes divided into National/International (n=45), Regional/ State (n=55) and non-competitor (n=53 groups. The National/International group presented superior performance compared to the non-competitors in FSKT10s and FSKTmult (FSKT3, FSKT5 and FSKTtotal) (p<0.05). Conclusions. Considering scientific criteria as an important characteristic, the results presented herein should be of interest to coaches, trainers, practitioners and taekwon- do athletes, as these are the only short duration and intermittent taekwondo tests, using specific action, currently available in the scientific literature.
PL
Cel. Celem niniejszej pracy było określenie wiarygodności czułości i poprawności konstrukcyjnej (wyróżniającej) zawodników taekwondo płci męskiej w teście częstotliwości prędkości testu kopnięcia (FSKT) z wykorzystaniem pojedynczych i wielokrotnych zestawów. Materiał, metody i wyniki. Badanie zostało podzielone na dwie części. W pierwsza części brało udział czternastu zawod- ników taekwondo z czarnym pasem. Próby i powtórne testy zostały przeprowadzone osobno w odstępie 1 tygodnia od siebie. Łączna liczba kopnięć wygenerowanych podczas FSKT10s i każdego setu FSKTmult, suma kopnięć podczas pięciu setów oraz zmniejszenie ilości kopnięć nie wykazywały różnicy statystycznej. ICC (współ- czynnik korelacji wewnątrzklasowej) i SEM (standardowy błąd pomiaru) dla bezwzględnej i względnej wydajności podczas zmniejszenia ilości kopnięć (kicks decrement) wynosiły odpo- wiednio 0,95 i 0,60. ICC i SEM dla bezwzględnej i względnej wydajności podczas FSKTmult wynosiły odpowiednio 0,63-0,83 i 0,78-3,99 dla prawie wszystkich pomiarów. Umowne granice analiz wykazywały średnią różnicę pomiędzy -0,1 i 0,5. Standardo- wy błąd pomiaru był niższy od najmniejsza znacząca zmiana (SWC0.6) w prawie wszystkich zmiennych, klasyfikując testy jako “dobre”. Badanie to wykazało, że FSKT10s i FSKTmult są wiary- godnymi, przystosowanymi dla taekwondo testami terenowymi służącymi do oceny wydajności taekwondo. Druga część badania obejmowała stu pięćdziesięciu trzech sportowców taekwondo płci męskiej podzielonych na krajowych/międzynarodowych (n=45), regionalnych/stanowych (n=55) i grupę, która nie startowała w zawodach (n=53). Grupa narodowa/międzynarodowa osiągnęła lepsze wyniki niż grupa, która nie startowała w zawodach w zakresie FSKT10s i FSKTmult (FSKT3, FSKT5 i FSKTtotal) (p< 0.05). Wnioski. Biorąc pod uwagę kryteria naukowe jako ważną cechę, przedstawione wyniki powinny być interesujące dla trene- rów, trenerów, praktyków i zawodników taekwondo, ponieważ są to jedyne testy taekwondo o krótkiej i przejściowej długości, wykorzystujące specyficzne działania, dostępne obecnie w literatu- rze naukowej.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
38-46
Physical description
Contributors
  • Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys, Diamantina – Minas Gerais (Brazylia)
  • University of Sao Paulo, Sao Paulo (Brazylia)
  • Nucleus of High Performance in Sport – NAR, Sao Paulo (Brazylia)
  • University of Sao Paulo, Sao Paulo (Brazylia)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-43135f5c-b74a-4991-ba2a-9f45777b6df3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.