Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 189-215

Article title

Rozwój grafomotoryki jako istotny aspekt osiągania dojrzałości dziecka do nauki Diagnoza i terapia z zastosowaniem autorskiego narzędzia "Kwestionariusz grafomotoryczny"

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poniższy artykuł dotyczy wskazania źródeł przyczyn problemów grafomotorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwój grafomotoryki stanowi istotny aspekt rozwoju dziecka i jest związany z fazami rozwoju postrzegania wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego, lokomocji, postawy ciała, zabawy, języka, ruchu. Zatem ma ogromne znaczenie dla integralnego rozwoju dziecka i jest ważnym aspektem przy określaniu stopnia dojrzałości do uczenia się, w tym również osiągnięcia umiejętności płynnego, samodzielnego pisania (Wieczór, 2019a). W pierwszej części przedstawiono zarys rozwoju umiejętności małej motoryki oraz rodzaje chwytów. W dalszej części zwrócono uwagę na znaczenie poziomu napięcia mięśniowego w rozwoju motoryki i grafomotoryki. Zaprezentowano przebieg i wyniki badań własnych dotyczących zależności poziomu grafomotycznego u dzieci z postawą ciała, napięciem posturalnym, propriocepcją, sprawnością obręczy barkowej. Badania wykazały ścisłą relację. Wartością przeprowadzonych badań i rezultatem ich rzetelnej interpretacji jest opracowanie indywidualnych strategii terapeutycznych w celu usprawnienia, przywrócenia funkcji czy optymalizacji napięcia.

Year

Issue

2

Pages

189-215

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Ammon J.E, Mary E., Etzel MS. (1977). Sensorimotor Organization in Reach and Prehension: A Developmental Model. Physical Therapy, 57, 1, 7–14.
 • Bart O., Hajami D., Bar-Haim Y. (2007). Predicting school adjustment from motor abilities in kindergarten. Infant and Child Development, 16 (6), 597–615.
 • Bogdanowicz M. (2011). Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Gdańsk: Harmonia.
 • Cornhill H., Case-Smith J. (1996). Factors that relate to good and poor handwriting. The American journal of occupational therapy. DOI: 10.5014/ajot.50.9.732.
 • Corbetta D. (1989). Le developpement de la bimanualite chez l’enfant: symetrie et asymetrie des mouvements. Unpublished Ph.D. Thesis, Geneva.
 • Domagalska M., Matyja M. (2011). Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Karela i Berty Bobathow. Katowice: AWF.
 • Duff M., Khuri M. (1995). String solitons. Physics Raports, 259, 4–5, 213–326.
 • Driever P. (2008). Influence of age and movement complexity on kinematic hand movement parameters in childhood and adolescence. International Journal of Developmental Neuroscience, 26, 7, 655–663.
 • Erhardt E., Hinshaw S.P. (1994). Initial sociometric impressions of attention-deficit hyperactivity disorder and comparison boys: Predictions from social behaviors and from nonbehavioral variables. Journal of Consulting and Clinical.
 • Exner D, Dries M.D., Lesser D. (2001). Response to Angiotensin-Converting– Enzyme Inhibitor Therapy in Black as Compared with White Patients with Left Ventricular Dysfunction. The New England Journal of Medicine.
 • Gilfoyle E.M., Grady A.P., Moore J.C. (1990). Children Adapt: A Theory of Sensorimotor-sensory Development. Thorafare: SLACK Incorporated.
 • Grzesiak J., Naskręt M., Bronikowski M. (2014). Znaczenie koordynacji ruchów ręki w kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych u dzieci w wieku 6–7 lat. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 47, 131–139.
 • Hannaford C. (2005). Smart moves: Why learning is not all in your head. Salt Lake City: Great River Books.
 • O’Brien J., Kuhaneck H. (1995). Case-Smith’s Occupational Therapy for Children and Adolescents. Mosby: Elsevier Books.
 • Parks B., Oakerson R. (1988). Metropolitan Organization and Governance: A Local Public Economy Approach. SAGE JOURNALS, 25, 1. DOI: 10.1177/004208168902500103.
 • Szmalec J. (2017). Research on the effectiveness of therapy used for children with grapho-motor problems applying the authorial grapho-motor questionnaire. DIALOGO, 3, 2, 50–64. DOI: 10.18638/dialogo.2017.3.2.4.
 • Simon C.J., Daub M.M. (1993). Human development across the life span. W: H.L. Hopkins, H.D. Smith (eds.), Willard and Spackman’s occupational therapy. Philadelphia: J.B. Lippincott.
 • Twitchell E. (1965). Normal Motor Development. Physical Therapy, 45, 5, 419– 423. DOI: 10.1093/ptj/45.5.419.
 • Twitchell E. (1970). Mechanisms of motor skill development. New York: Academic Press.
 • Wieczor E. (2019a). Sprawność grafomotoryczna dziecka jako wyznacznik czytelności pisma. W: E. Wieczor, J. Szmalec, G. Brzuzy (red.), Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej (s. 84–96). Warszawa: Difin.
 • Wieczor E. (2019b). Diagnoza sprawności manualnej i grafomotorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań empirycznych. W: E. Wieczór, J. Szmalec, G. Brzuzy (red.), Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej (s. 97–102). Warszawa: Difin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-43165960-64af-40c1-8fc9-bdcaae7ad021
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.