PL EN


2014 | 5 | 4 | 17-35
Article title

Identyfikacja zjawiska niedoszacowania debiutujących akcji i ich przeszacowania w dłuższym okresie na giełdzie warszawskiej w latach 2005-2013

Content
Title variants
Identification of phenomena of IPOs underpricing and IPOs medium and long-run underperformance on the Warsaw Stock Exchange in the period 2005–2013
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Z teorii rynków efektywnych wynika, że nie jest możliwe systematyczne osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji na rynku kapitałowym. W praktyce występują jednak różnorodne rynkowe anomalie podważające to twierdzenie. Należą do nich m.in.: zjawisko niedowartościowania akcji spółek debiutujących na rynku publicznym (IPO; Initial Public Offering) oraz ich przewartościowania w średnim i długim okresie. W pierwszej części artykułu omówiono najważniejsze teorie i modele wyjaśniające, z różnych perspektyw badawczych, przyczyny występowania tych anomalii. W drugiej części przedstawiono metodologię przeprowadzonych badań. W kolejnych dwóch częściach artykułu zawarto wyniki badań dotyczących występowania powyższych anomalii na warszawskim parkiecie. Otrzymano następujące rezultaty: – stwierdzono występowanie zjawiska systematycznego niedowartościowania akcji debiutujących spółek; – nie stwierdzono występowania zjawiska systematycznego przewartościowania IPO w średnim okresie; – nie stwierdzono występowania zjawiska systematycznego przewartościowania w średnim okresie akcji niedowartościowanych na debiucie, ani zjawiska systematycznego niedowartościowania w średnim okresie akcji przewartościowanych na debiucie; – stwierdzono występowanie zjawiska systematycznego przewartościowania IPO w długim okresie; – stwierdzono występowanie zjawiska systematycznego przewartościowania w długim okresie akcji niedowartościowanych na debiucie, nie stwierdzono zjawiska systematycznego niedowartościowania w długim okresie akcji przewartościowanych na debiucie.
EN
The efficient markets theory suggests that it is not possible to consistently achieve abnormal return on the capital market. In practice, however, there are a variety of market anomalies which undermine this claim. These include among others: IPOs underpricing phenomenon and IPOs medium and long-run underperformance phenomenon. In the first part of the article the most important theories and models explaining the cause of these anomalies from different research perspectives are discussed. The second part presents the methodology of the research.The next two parts of the article contain the results of studies on the occurrence of these anomalies on the Warsaw Stock Exchange. The following results were obtained: – the occurrence of the phenomenon of systematic IPOs underpricing; – no occurrence of the phenomenon of IPOs medium-run underperformance; – no occurrence of IPOs medium-run underperformance of the IPOs underpricing and the IPOs medium-run overperformance of the IPOs overpricing; – the occurrence of the phenomenon of IPOs long-run underperformance; – the occurrence of IPOs long-run underperformance of the IPOs underpricing and no occurrence of IPOs long-run overperformance of the IPOs overpricing.
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
17-35
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-431cff02-5841-4cda-8ffb-b161b01cefb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.