Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 129-139

Article title

Przestrzenne zróżnicowanie współpracy zagranicznej w Polsce

Content

Title variants

EN
Spacial diversity of crossborder cooperation in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współpraca transgraniczna ma w Unii Europejskiej ponad pięćdziesięcioletnią historię, która często warunkuje powodzenie kooperacji. W związku z dołączaniem kolejnych krajów do struktur unijnych współpraca na szczeblu transgranicznym rozwija się terytorialnie. Długość trwania współpracy jest jednym z wielu czynników świadczących o jej przestrzennym zróżnicowaniu. Celem badawczym pracy jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania współpracy transgranicznej realizowanej w obrębie siedmiu programów operacyjnych na terenie Polski. Za pomocą metody wskaźników przyrodniczych Perkala uszeregowano obszary wsparcia pod względem najlepszego i najgorszego poziomu współpracy. Przedstawiono także harmonijność realizacji poszczególnych wskaźników uwzględnionych w badaniu. Wyniki są zbieżne z wysokością finansowania programów, a także wykazują się ogólną harmonijnością realizacji.
EN
Cross-border cooperation has over fifty years of history in the European Union. Often, the history determines the success of cooperation. As more countries join the EU structures, they also establish cooperation at the cross-border level. The duration of cooperation is one of many factors proving its spatial diversity. The aim of the work is to show the spatial diversity of cross-border cooperation implemented within seven operational programs in Poland. Using Perkal’s natural indicator methods, the areas of EU support were ranked in terms of the best and worst level of cooperation. Harmonization of the implementation of individual indicators was also included in the study. The results coincide with the amount of financial help, and also show a general harmonious implementation.

References

  • Forycki Z., 2016, Metody pomiaru efektywności projektów innowacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 418.
  • Malkowska A., 2015, Ocena rozwoju obszaru przygranicznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 401.
  • Mika J., Miśkiewicz-Nawrocka M. (red.), 2018, Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, cz. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Namyślak B., 2007, Zastosowanie metody wskaźników przyrodniczych Perkala do badania poziomu konkurencyjności regionów Polski, Wiadomości Statystyczne, nr 9.
  • Perło D., 2014, Jakość środowiska, jako decydująca zmienna w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego, Studies in Logic, 37(1).
  • Raczyk A., Dołzbłasz S., 2017, Wyzwania i cele dla programu INTERREG na granicy polsko-niemieckiej po 2020 r., KE, Wrocław.
  • Stec M., 2017, Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Studium przypadku – województwo podkarpackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  • Strahl D., 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Programy Współpracy Transgranicznej realizowane na obszarze Polski w latach 2007-2013.
  • Raporty Ewaluacyjne Programów Współpracy Transgranicznej realizowanych na obszarze Polski w latach 2007-2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-432e17d3-5024-4b81-bee8-d7a0edcb39ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.