Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XVII (2020) | 2: Rozejm w Dywilinie (1618) na tle epoki, pod red. A. Góraka | 181-197

Article title

Typologia formuł melodycznych staroruskiego śpiewu cerkiewnego na przykładzie dogmatyka tonu szóstego z XVI-wiecznych Irmologionów neumatycznych redakcji halickiej

Authors

Content

Title variants

RU
Типология мелодических формул древнерусского церковного пения на примере догматика шестого тона из Ирмологионов невматических Галицкой редакции XVI-века
EN
Typology of melodic formulas of Old Russian church singing on the example of the dogmatic of the sixth tone from the 16th-century neumatic Irmologions of the Halych editorial office

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W przedmiotowej pracy autor kontynuuje swoje rozważania na temat funkcjonowania formuł melodycznych w staroruskich melodiach dogmatyków. Tym razem autor skupił się na dogmatyku tonu szóstego, zaczerpniętym z XVI-wiecznego Irmologionu Ławrowskiego. Ponadto autor posiłkował się innymi źródłami z tego okresu, tak zachodnio-ruskimi, jak i moskiewskimi. W toku przeprowadzonych badań autor wykazał, iż pomiędzy melodyką dogmatyka tonu szóstego a tekstem liturgicznym zachodzi ścisły związek. Ponadto prowadzone badania wykazały, iż struktura melodii dogmatyka szóstego tonu oraz dobór formuł melodycznych mimo upływu lat, nie uległy istotniejszym zmianom.
EN
In this work, the author continues his reflections on the functioning of melodic formulas in the Old Ruthenian melodies of dogmatika. This time, the author focused of the dogmaticon of the six tone, taken from of the Lavra Irmologion from the 16th century. In addition, the author used other sources from this period, both West-Ruthenia and Moscow ones. In the course of research, the author showed that there is a close relationship between the melody of the dogmaticon of the sixth tone and the liturgical text. Moreover, the conducted research showed that the structure of the melody of the dogmaticon of the sixth tone and the selection of melodic formulas have not changed significantly over the years.
RU
В этой работе автор продолжает изучение функционирования мелодических формул в древнерусских мелодиях догматиков. На этот раз автор сосредоточился на догматике шестого тона, взятого из Лавровского Ирмологиона XVI века. Кроме того, автор использовал другие источники того периода, как западнорусские, так и московские. В ходе исследования автор показал, что между мелодией догматика шестого тона и литургическим текстом существует тесная связь. Более того, проведенное исследование показало, что структура мелодии догматика шестого тона и подбор мелодических формул, несмотря на время, существенно не изменились.

Year

Volume

Pages

181-197

Physical description

Dates

published
2020

References

 • Âasinovskij J., Struktura í repertuar lavrívs’kogo írmoloâ, [in:] Lavrivs’kij nevmennij Irmologion kíncâ XVI stolíttâ: Faksimíl’na publikacíja, komentar, doslíždennâ/pídgotuvav Ûríj Âsinovsskij, za učastí Maríï Kačmar, red. Krístían Hanník[=«Kiïvs’koe hristiânstvo, T. 18: Ístoriâ ukraïns’koï muziki: Džerela, vip. 26], L’viv 2019, s. 509-532.
 • Âasinovskij J., Suprasl’skij írmoloj Bohdana Onisimoviča âk pam’âtka kiïvs’koï mitropoliï, KALOFONIA,2016/8, s. 46-88.
 • Âasinovskij J., Ukrain’ski ta biłorus’ki kulizmiani pam’âtki XVI stolittâ, „Kalofoniâ” 2005/5, s. 337-345.
 • Abijski M., Bogdan Onisimowicz-śpiewak rodem z Pińska, „Latopisy Akademii Supraskiej”, Vol. 1, Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej, 2010, s. 49-58.
 • Alekseeva, Vizantino-russkaya pievčeskaâ paleografiâ, Sankt-Peterburg 2007.
 • Borzecovskij S., Ob”âsnenie dogmatikov vos’mi glasov, Moskva 1878.
 • Bražnikov M., Drevnerusskaâ teoriâ muzyki: Po rukopisnym materialam XV-XVIII vv., Leningrad 1972.
 • Bražnikov M., Statii o drevnerusskoj muzyke, Leningrad 1975.
 • Calai-Jakymenko O., Duhovní spívi davn’oï Ukraïni, Kiïv 2000.
 • Calai-Jakymenko O., Kiivs’kaâ škola muzyki XVII stolitâ, Kiiv-Lviv-Poltava 2002.
 • Calai-Jakymenko O., Stílisticzní naverstvuvannâ v ukraïnskomu írmoloï, „KALOFONIA”, nr 1, L’viv 2002, s. 46-58.
 • Efimova I., Istočnikovedenie drevnerusskogo cerkovno-pevčeskogo iskusstva, Krasnoârsk 2014.
 • Filaret mitr., Prostrannyj Hristianskij Katihizis, Varšava 1930.
 • Gercman E., Vizantijskoe muzykoznanie, Leningrad 1988.
 • Grigoriev E., Posobie po izučeniû cerkovnogo peniâ i čteniâ, Riga 2001.
 • Holopova V., Russkaâ muzykal’naâ ritmika, Moskva 1983.
 • Il’in I., Aksiomy religioznogo opyta, Moskva 1993.
 • Kačmar M., Kulizmânyj Irmologíon: Azbuka pívčih znakív, Peremis’ki Arhieparhíâlni Vídomosti, rík XIV, Peremišl’ 2017, s. 368-381.
 • Kručinina A., O semiografii popevok znamennogo rospeva v muzykal’no-teoretičeskih rukovodstvah konca XV – serediny XVII veka, [in:] Problemy istorii i teorii drevnerusskoj muzyki, sost. A. Belonenko, Leningrad 1979, s. 148-159.
 • Kručinina A., Popevka znamennogo rospeva v russkoj muzykal’noj teorii, [in:] „Pevčeskoe nasledie Drevnej Rusi (istoriâ, teoriâ, èstetika), Sankt-Peterburg 2002, s. 46-150.
 • Kutuzov B., Znamennyj raspev poûŝee bogoslovie, Moskva 2009.
 • Lavrivs’kij nevmennij Irmologion kíncâ XVI stolíttâ: Faksimíl’na publikacíja, komentar,
 • doslíždennâ/pídgotuvav Ûríj Âsinovsskij, za učastí Maríï Kačmar, red. Krístían Hanník[=«Kiïvs’koe hristiânstvo, T. 18: Ístoriâ ukraïns’koï muziki: Džerela, vip. 26], L’viv 2019.
 • Lozovaâ I., Stolpovyj znamennyj raspev (2-â polovina XV-XVII vv.). Formul’naâ struktura, Moskva 2015.
 • Martynov V., Istoriâ bogoslužebnogo peniâ, Moskva 1994.
 • Metallov V., Osmoglasie znamennogo raspeva po glasovym popevkam, Moskva 1899.
 • Meyendorff J., Teologia bizantyjska, Warszawa 1984.
 • Modest, arch., O cerkovnom oktoihe, Vil’na 1865.
 • Musikijskaâ grammatika Nikolaâ Dileckoho. Posmertnyj trud S.V. Smolenskogo, Moskva 1910.
 • Preobraženskij A., Kul’tovaâ muzyka v Rossii, Leningrad 1924.
 • Šabalin D., Drevnerusskaâ muzykal’naâ ènciklopediâ, Krasnodar 2007.
 • Šabalin D., Pevčeskie azbuki Drevnej Rusi, T. I., Krasnodar 2003.
 • Sawicki D., Ciągłość tradycji staroruskiej monodii cerkiewnej na przykładzie wybranych dogmatyków ośmiu skal modalnych z Irmologionów Ławrowskiego i Supraskiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, T. XV, nr 1, 2018, s. 23-50.
 • Sawicki D., Demestwo i jego funkcjonowanie w śpiewie liturgicznym na Białorusi i Ukrainie (Na przykładzie Irmologionów Ławrowskiego i Supraskiego), „ΚΑΛΟΦΟΝΙΑ”, nr 9, 2018, s. 228-244.
 • Sawicki D., Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego, ELPIS, T. 19, 2017, s. 67-78.
 • Sawicki D., Rozwój formuł melodycznych w staroruskiej monodii cerkiewnej na przykładzie dogmatyka tonu drugiego, na podstawie wybranych Irmologionów XVI-XVIII w., „Roczniki Humanistyczne”, T. LXVII, Z. 12, 2019, s. 39-55.
 • Sawicki D., Staroruski neumatyczny Irmologion Ławrowski z XVI wieku - niezbadany zabytek
 • wschodniosłowiańskiego piśmiennictwa muzycznego na południowo-zachodniej Rusi, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, T. XIII, 2016, s. 18-56.
 • Sawicki D., System formuł melodycznych staroruskiego śpiewu cerkiewnego na przykładzie dogmatyka tonu pierwszego z XVI-wiecznego Irmologionu Ławrowskiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, T. XVI, nr 1, 2017, s. 7-28.
 • Sawicki D., Z badań nad śpiewem cerkiewnym na Południowym Podlasiu w XVIII-XIX w. Irmologiony z Rokitna i Witoroża, „Rocznik Bialskopodlaski”, T. XXIV, 2016, s. 89-117.
 • Sawicki D., Z Badań nad śpiewem liturgicznym staroobrzędowców. Dwa Oktoichy neumatyczne, „Slavia Orientalis”, TOM LXVIII, NR 2, 2019, s. 261-279.
 • Św. Jan Damasceński, Wykład Wiary Prawdziwej, przekł. B. Wojkowski, Warszawa 1969.
 • Tončeva E., Manastir”t Golâm Skit – škola na «bol’garskij rospev». Skitski «bol’garski» irmolozi ot XVII–XVIII v. T. I-II, red. Krasimir Stančev, Stefan Kožuharov, Sofiâ: Muzyka 1981.
 • Voznesenskij I., Cerkovnoe penie pravoslavnoj ûgo-zapadnoj Rusi po notolinejnym irmologam XVII i XVIII vekov, Moskva 1898.
 • Wellesz E., Historia Muzyki i Hymnografii Bizantyjskiej, (tłum. M. Kaziński), Kraków 2006.
 • Wołosiuk W., Irmologion Supraski, „Rocznik Teologiczny”, rok. XLVI, 2004/2, 163 – 170.
 • Znosko A., Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, Białystok 1996.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-43573a88-09a0-4f76-afd1-fc13052d0489
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.