Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(50) | 39-45

Article title

Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców państw Unii Europejskiej

Title variants

EN
The Influence of the Economy Innovativeness Level on the Standard of Living of Inhabitants of the European Union Countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W roku 2000 w tzw. Strategii Lizbońskiej Unia Europejska próbowała „zadekretować” innowacyjność, która miała być głównym panaceum na kryzysy gospodarcze i społeczne XXI wieku. Jednakże w nowej strategii „Europa 2020” zrezygnowano z nacisku na „innowacyjność dla innowacyjności”, próbując powiązać unowocześnianie gospodarki z efektami społecznymi. W tym kontekście zasadne wydaje się zbadanie zależności wybranych miar poziomu życia mieszkańców od poziomu innowacyjności gospodarki w obrębie państw Unii Europejskiej. Stanowi to główny cel poniższego artykułu. Analizą objęto dane dotyczące wskaźników innowacyjności gospodarek państw unijnych w 2015 roku oraz wybrane cechy odzwierciedlające pewne aspekty poziomu życia mieszkańców w tym samym okresie. W obliczeniach uwzględniono dodatkowo podział względem sytuacji geopolitycznej przed 1989 rokiem, bowiem mimo upływu ponad 25 lat, poziom rozwoju państw postkomunistycznych jest ciągle niższy niż pozostałych państw europejskich. Podstawową metodą statystyczną była analiza korelacji rang Spearmana. Z uzyskanych wyników można wysnuć wnioski o co najwyżej przeciętnej korelacji wskaźników innowacyjności z poziomem życia mieszkańców państw unijnych. Analizowane zależności były wyraźnie słabsze w grupie państw postkomunistycznych.
EN
In the year 2000 in the Lisbon Strategy the European Union has tried to “decode” innovation, which was to be the main panacea for the economic and social crises of the 21st century. However, the new “Europe 2020” Strategy has relinquished the emphasis on “innovation for innovation,” trying to link the modernization of the economy to the social effects. In this context, it seems reasonable to examine the dependence of the selected measures of living standards of inhabitants on the level of economic innovation within the European Union. This is the main purpose of this article. The analysis included data based on the innovation rates of the economies of the EU Member States in 2015 and selected characteristics reflecting some aspects of the living standards of the population over the same period. The calculations also included a breakdown of the geopolitical situation before 1989, because despite the over 25 years, the level of development of post-communist states is still lower than that of the other European countries. The basic statistical method, which was used to analyze data is the Spearman rank correlation. From the obtained results we can draw conclusions with at most the average correlation between the innovation rates and the level of living of the EU citizens. The analyzed relationships were clearly weaker in the post-communist countries.

Contributors

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

References

 • Cooke P., Leydesdorff L. (2006): Regional Development in the Knowledge-Based Economy: the Construction of Advantage. „The Journal of Technology Transfer”, t. 31, nr 1, s. 5–15.
 • Dobrzański P. (2016): Czynniki rozwoju gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec w I dekadzie XXI wieku. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 53–61.
 • Dunning J.H. (red.) (2000): Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy. Oxford, Oxford University Press.
 • Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (red.) (2015): The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation Policies for Development. Fontainebleau–Ithaca–Geneva, Cornell University; INSEAD; WIPO.
 • Gryczka M. (2016): Innowacyjność krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontekście znaczenia czynnika społecznego. „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 3, s. 91–103.
 • Lorek P. (2015): Wskaźniki poziomu innowacyjności dla krajów Unii Europejskiej. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 212, s. 91–97.
 • Marciniak S. (2010): Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Uczelnie Techniczne, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Pangsy-Kania S. (2008): The National Innovation Systems and Innovativeness Based on European Innovation Scoreboard 2007. [w:] K. Żołądkiewicz i T. Michałowski (red.): Meeting Global Challenges, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, t. 25, Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Postman N. (2004): Technopol. Triumf techniki nad kulturą. A. Tanalska-Dulęba (tłum.), Spectrum, Warszawa, „Muza”.
 • Weresa M.A. (2007): Unia Europejska — innowacyjne centrum czy peryferia świata. [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska (red.): Unia Europejska w gospodarce światowej — nowe uwarunkowania, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-438bd698-42e3-4dbd-8280-f6a2ae35faa5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.