PL EN


2016 | 41 | 56-73
Article title

FUNDUSZE EUROPEJSKIE JAKO PUBLICZNA FORMA INWESTOWANIA W SZKOŁY WYŻSZE W POLSCE

Content
Title variants
EN
EUROPEAN FUNDS AS A PUBLIC FORM OF INVESTMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN POLAND
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Internacjonalizacja procesu kształcenia na poziomie wyższym oraz integracja gospodarcza wywarły znaczący wpływ na politykę poszczególnych państw w stosunku do szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza w obszarze publicznych form inwestowania. Pomimo faktu, iż sfera edukacji nie podlega regulacjom wynikającym z członkostwa poszczególnych państw w Unii Europejskiej, niepodważalnym jest, iż poszczególne państwa członkowskie wpływają na prowadzenie polityki wspólnotowej w taki sposób, aby uwzględniano w niej potrzeby edukacyjne, w tym szkolnictwa wyższego. Finansowym przejawem prowadzenia polityki wspólnotowej jest budżet UE. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie funduszy UE jako istotnego czynnika wpływającego na inwestycje w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce, poprzez skorelowanie intensywności tychże funduszy z m.in. nakładami inwestycyjnymi szkół wyższych w Polsce. Źródłem danych niezbędnych do przeprowadzenia badań były przede wszystkim raporty GUS (w tym publikacja Szkoły wyższe i ich finanse), jak też studium literatury przedmiotu.
EN
The internationalization of higher education and economic integration have a significant impact on higher education policy of particular states, especially in the area of the public investment. Despite the fact that education is not subject to regulations that result from EU membership, it is obvious that particular member-states influence the EU policy so that it should take into consideration the needs of education, higher education including. The EU budget reflects the financial policy of the Community. The aim of the paper is to present EU funds as a significant impact factor on investment in the sector of higher education in Poland by correlating the intensity of the funds with – among other elements – the investments of the schools of higher education. The data necessary for the investigation were obtained mainly from the reports of the Central Office of Statistics (GUS), (including the publication Szkoły wyższe i ich finanse (Higher Education Institutions and their Finances), as well as from the study of the literature on the subject.
Year
Issue
41
Pages
56-73
Physical description
Dates
published
2016-09-30
Contributors
 • Skoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
References
 • Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Hołub-Iwan J., Zarządzanie finansami projektu europejskiego, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Fogel R.W., The Fourth Great Awakening & the Future of Egalitarianism, University of Chicago Press, Chicago 2000.
 • Ginalska E., Rola rachunkowości społecznej w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, nr 827.
 • Krasodomska J., Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, UEK, Kraków 2014.
 • Kabula M., Sukces oparty na wiedzy, „Fundusze Europejskie w Polsce” 2011, nr 23.
 • MSR 20, Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej, Dziennik Urzędowy UE, L. 320/130.
 • Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2013.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Podstawka M. (red.), Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Pońsko P., Optymalizacja dynamiczna wzrostu gospodarczego, WSHiFM, Warszawa 2000.
 • Szymańska A., Fundusze UE dla mikro, małych i średnich firm, Placet, Warszawa 2008.
 • Tkaczyński J.W., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Treaty of Amsterdam, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
e-ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-439a4cb0-345f-4908-a425-34b775816465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.