PL EN


2015 | 6 | 3 | 33-41
Article title

ICT – kulturowo wartościowe narzędzie kognitywne (w kontekście konstruktywizmu społeczno-kulturowego)

Content
Title variants
EN
ICT – Culturally Valuable Cognitive Tool (in the Context of Ssocio-Cultural Constructivism)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podkreśla desygnaty współczesnej ICT, technologiczno-kulturowy postęp odnajdujący swoje odzwierciedlenie we współczesnych teoriach kształcenia. Zwraca uwagę na ICT jako narzędzie kognitywne rozpatrywane na gruncie zintegrowanego stanowiska teoretycznego, na które składają się: teoria poznania sytuacyjnego i rozproszonego oraz teoria aktywności. Eksponuje problemy w definiowaniu i opisywaniu mechanizmu uczenia się wspomaganego narzędziami ICT oraz w realizacji badań nad edukacyjną funkcją narzędzi ICT.
EN
Article emphasizes contemporary designata of ICT, technological and cultural progress which finds its reflection in contemporary theories of education. Draws attention to ICT as a cognitive tool considered on the basis of an integrated theoretical positions, which include: the theory of situational and distributed cognition and activity theory. Exposes the problems in defining and describing the mechanism of ICT tools aided learning and in implementing research on educational function of ICT tools.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
33-41
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Baron-Polańczyk E. (2011): Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, ZielonaGóra.
 • Baron-Polańczyk E. (2013): The Process of Designing – Computer-Aided Education: Introduction,[w:] Baron-Polańczyk E. (red.), ICT in educational design. Processes, materials, resources,t. IV, Zielona Góra.
 • Berner H. (2006): Współczesne kierunki pedagogiczne, [w:] Śliwerski B. (red.), Pedagogika.Podstawy nauk o wychowaniu, t. I, Gdańsk.
 • Bruner J.S. (1978): Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznania, Warszawa.
 • Bruner J.S. (2006): Kultura edukacji, Kraków.
 • Dylak S. (2000): Konstruktywizm jako obowiązująca perspektywa w kształceniu nauczycieli, [w:] Kwiatkowska H., Lewowicki T., Dylak S. (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli, Warszawa.
 • Everet A., Caldwell J. (2003): Introduction. Issues in the Theory and Practice of Media Convergence,[w:] Everet A., Caldwell J. (red.), New Media. Theories and Practices of Digitextuality, New York–London.
 • Furmanek W. (2007): Jutro edukacji technicznej, Rzeszów.
 • Hollan J., Hutchins E., Kirsch D. (2000): Distributed Cognition. Toward a New Foundation for Human-computer Interaction Research, „ACM Transactions on Computer-Human Interaction” vol. 7(2).
 • Holt J. (2007): Zamiast edukacji: warunki do uczenia się przez działanie, Kraków.
 • Juszczyk S. (2003): Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Toruń.
 • Kwiatkowska H. (2008): Pedeutologia, Warszawa.
 • Lave J., Wagner E. (1990): Situated Learning, Legitimate Peripheral Participation, Cambridge.
 • Morbitzer J. (2010): Szkoła w pułapce Internetu, [w:] Morbitzer J. (red.), Człowiek, media, edukacja,Kraków.
 • Perzycka E. (2010): Internet – kulturowo wartościowe narzędzie poznawcze. Prawda czy fałsz? „Dydaktyka Literatury” XXX.
 • Piaget J. (1981): Równoważenie struktur poznawczych. Centralny problem rozwoju, Warszawa.
 • Piaget J. (2006): Studia z psychologii dziecka, Warszawa.
 • Postman N. (2004): Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa.
 • Schön D. (1987): Educating the Reflective Practitioner. Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions, San Francisco.
 • Siebert H. (2005): Metody pracy kształceniowej. Podręcznik nauczania aktywizującego, Kraków.
 • Siemens G. (2008): Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age, „International Journal of Instructional Technology and Distance Learning” vol. 2(1), http://www.itdl.org/Journal/ Jan_05/article01.htm (25.04.2014).
 • Siemieniecki B. (2010): Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne, Kraków.
 • Tapscott D. (2010): Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa.
 • Von Lakerveld L. (2014): Kształcenie kontekstualne w zarządzaniu i nauczaniu w Europie. Jakzmienić szkołę w środowisko kształcenia dla nauczycieli, Wyd. System Ewaluacji Oświaty.Nadzór pedagogiczny.
 • Wenta K. (2003a): Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich, Toruń.
 • Wenta K. (2003b): Samowychowanie i samouctwo w ponowoczesnym świecie, „Chowanna” R. XLVI (LIX), vol. 1(20).
 • Wygotski L.S. (1989): Myślenie i mowa, Warszawa.
 • Wygotski L.S. (2006): Narzędzia i znak w rozwoju dziecka, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-43b62dd8-8881-4810-9f77-de72182d5ead
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.