PL EN


2013 | 172 | 55-68
Article title

Przemiany na europejskim rynku pracy i rynku kapitałowym - najważniejsze tendencje w dobie pokryzysowej

Content
Title variants
EN
Changes on the European Labour Market and Capital Market. The Most Important Tendencies in After-Crisis Time
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this study is to present the main tendencies taking place on the labour and capital markets in the period of crisis, in selected EU states. The first part presents tendencies observed on the labour market in the recent years in individual EU states. However, the comparative analysis mostly focuses on the level of unemployment. After that follows a synthetic presentation of the strategy "Europe 2020" in the context of joint activities undertaken by the Member States, aimed at combating the crisis and implementation of reforms to enable recovery of the EU economy. The second part demonstrates characteristics of tendencies on the capital market in the recent years. Then the authors analyse major EU stock exchange indexes. The discussion ends with a synthetic summary of the conducted analysis.
Year
Volume
172
Pages
55-68
Physical description
References
 • Barwińska-Małajowicz A., Puchalska K., Przemiany na polskim i niemieckim rynku kapitałowym i rynku pracy - najważniejsze tendencje w dobie pokryzysowej. Referat na V Międzynarodową Konferencję Naukową "Przyszłość integracji europejskiej", organizowaną przez Politechnikę Radomską, 25-26 czerwca 2012.
 • Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, Materiały i studia, Zeszyt nr 258, Warszawa 2011.
 • Chrabonszczewska E., Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2010.
 • Dębski W., Rynek finansowy, organizacja, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Duraj A.N., Przejawy kryzysu gospodarczego na francuskim rynku kapitałowym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 247, 2011.
 • EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat KE, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020.
 • EUROPA 2020, Krajowy Program Reform, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf EuroStat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Global Financial Stability Report.IMF April 2010 s. 19, IMF April 2005.
 • Kachniewski M., Majewski B., Wasilewski P., Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, Fundacja Edukacji i Rynku Kapitałowego, Warszawa 2008.
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 1993.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006.
 • Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.
 • Współczesna gospodarka światowa. Wybrane zagadnienia z międzynarodowych stosunków ekonomicznych, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-43d9d054-d8f5-4df4-8e6b-f1435b739658
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.