Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 21 | 4 | 28-35

Article title

Analysis of re-gripping behaviors, gripping numbers, and targets: A comparative study of gripping techniques preceding scored throws between the extra lightweight and half heavyweight categories in international judo competitions

Content

Title variants

PL
Analiza zachowań podczas ponownego chwytania, liczby chwytów i celów: Studium porównawcze technik chwytów poprzedzających punktowane rzuty pomiędzy kategoriami wagi extra lekkiej i półciężkiej w międzynarodowych zawodach judo.

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background. Judo competitors from various countries around the world have won medals at international competitions. We hypothesize that judo gripping techniques have evolved differently in each country as the practice of judo expands globally. Problem and Aim: Few studies on gripping techniques preceding scored throws according to weight categories have been conducted. The purpose of this study is to elucidate whether there is a difference between the extra lightweight and half heavyweight categories in gripping techniques preceding scored throws. Methods. 58 male and 50 female contests from the Judo Grand Slam Paris 2018 were analyzed using the DVDs recorded by the All Japan Judo Federation Science and Research Department. Throws resulting in scores were identified and the preceding gripping techniques were analyzed. Weight categories are the independent variables, while gripping techniques are dependant variables. Chi-squared tests were performed to determine variations in the frequency of scored throws between the extra lightweight and half heavyweight categories. Results. In gripping targets preceding scored throws, the scoring rate of collar sleeve combination grips (CS- grip): collar grip, sleeve grip, collar and sleeve grip, collar and collar grip, sleeve and sleeve grip were significantly higher in the female extra light-weight category than the female half heavyweight category. In other words, the scoring rate of other grip (O-grip): the other grip, the other and collar grip, the other and sleeve grip, and the other and the other grip in the half heavyweight category was significantly higher than extra lightweight category. Conclusions. A significant difference of gripping target preceding scored throw between the weight categories in female contest was found. This suggests that the types of effective throwing techniques, or applications in executing throwing techniques, are different between the extra lightweight and half heavyweight categories. In male contests, no significant differences were found between the two weight categories among any of the variables analyzed.
PL
Wprowadzenie. Zawodnicy judo z różnych krajów świata zdobywają medale na zawodach międzynarodowych. Autorzy postawili hipotezę, że techniki chwytu w judo ewoluowały w różny sposób w poszczególnych krajach, w miarę jak praktyka judo rozszerza się globalnie. Problem i cel Przeprowadzono niewiele badań nad technikami chwytów poprzedzających rzuty punktowane w zależności od kategorii wagowych. Celem niniejszej pracy było wyjaśnienie, czy istnieje różnica pomiędzy kategoriami wagi extra lekkiej i półciężkiej w technikach chwytów poprzedzających punktowane rzuty. Metody. Przy użyciu płyt DVD nagranych przez Dział Nauki i Badań All Japan Judo Federation przeanalizowano 58 walk z udziałem mężczyzn i 50 walk z udziałem kobiet w Judo Grand Slam Paris 2018. Zidentyfikowano rzuty skutkujące punktami i przeanalizowano poprzedzające je techniki chwytów. Kategorie wagowe były zmiennymi niezależnymi, podczas gdy techniki chwytów były zmiennymi zależnymi.Testy Chi-kwadrat zostały przeprowadzone w celu określenia różnic w częstotliwości punktowanych rzutów pomiędzy kategoriami wagi półciężkiej i półciężkiej. Wyniki. W chwytach poprzedzających rzuty punktowane, wskaźnik punktacji kombinacji chwytów kołnierz-rękaw (CS-grip): chwyt za kołnierz, chwyt za rękaw, chwyt za kołnierz-rękaw, chwyt za kołnierz-kołnierz, chwyt za rękaw-rękaw był istotnie wyższy u zawodniczek kategorii extra lekkiej niż u zawodniczek kategorii półciężkiej. Innymi słowy, wskaźnik punktacji pozostałych chwytów (O-grip): inny chwyt, inny i kołnierzowy chwyt, inny i za rękaw oraz inny-inny chwyt w kategorii półciężkiej był istotnie wyższy niż w kategorii extra lekkiej. Wnioski. Stwierdzono istotną różnicę w sposobie wykonania chwytu poprzedzającego punktowany rzut pomiędzy kategoriami wagowymi w konkurencji kobiet. Sugeruje to, że rodzaje skutecznych technik rzutowych, czy też zastosowania w wykonywaniu technik rzutowych, różnią się pomiędzy kategoriami wagi extra lekkiej i półciężkiej. W zawodach z udziałem mężczyzn nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy obiema kategoriami wagowymi w zakresie żadnej z analizowanych zmiennych.

Year

Volume

21

Issue

4

Pages

28-35

Physical description

Contributors

author
  • Fuji University, Iwate (Japonia)
  • Juntendo University, Chiba (Japonia)
author
  • International Budo University, Chiba (Japonia)
  • Juntendo University, Chiba (Japonia)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4434e66a-64bd-4feb-8b8a-1633f3d28fc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.