Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 391-402

Article title

Szkolenie kierowców w warunkach globalizacji

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The process of globalization makes it necessary to harmonize the regulations in various fields of economy, culture and education, including changes in the system of driver education. This paper presents the changes in Polish traffic law in the process of its adaptation to the international requirements and changes in driver training process in terms of improving road safety. It also identifies the areas of training that are undergoing the process of changes in conditions of globalization with emphasis on the role of instructor in the continuing education of drivers and improvement in their knowledge and skills.

Contributors

 • Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, Polska

References

 • Bąk J., 2003, Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa.
 • Bem Z., Olszańska A., 2008, Uczę jeździć samochodem. Wskazówki metodyczne dla instruktorów nauki jazdy, Grupa IMAGE, Warszawa.
 • Brown P., Globalizacja – szansa czy zagrożenie?, http://pl.shvoong.com/social-sciences/1683578- globalizacja-szansa-czy-zagro%C5%BCenie/ sierpień 2010.
 • Globalizacja przedsiębiorstw i gospodarki – skutki i znaczenie globalizacji, http://globalizacja.genialne.info/ lipiec 2010.
 • Górny M., Lewandowska B., 2010, Metodyka nauczania dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, Grupa IMAGE, Warszawa.
 • Leśnikowska-Matusiak I. (red.), 2009, Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Teoria i praktyka szkoleń, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa.
 • Magierka M., Poradnik metodyczny dla instruktorów nauki jazdy – integralna część pakietu szkoleniowego Teka L-instruktor.pl, http://word.osk.net.pl/index.php/materiay-promocyjne, wrzesień 2010, 8. Micał M., Proces globalizacji we współczesnym świecie, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie”, 3/2008 (8).
 • Ożdżyński Z., Zmiany procesu edukacji kierowców w warunkach integracji europejskiej, referat wygłoszony na VI Ogólnopolskiej Metodycznej Konferencji Naukowej pt. „Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej”, która odbyła się w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniach 5–6 października 2009 r.
 • Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/ rozp_transport_drogowy/zna/px_17092010wa.pdf wrzesień 2010.
 • Projekt ustawy o kierujących pojazdami, Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_transport_drogowy/ proj_ust_kieruj_pojazd wrzesień 2010.
 • Projekt ustawy o kierujących pojazdami – uzasadnienie, Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_transport_ drogowy/proj_ust_kieruj_pojazd wrzesień 2010.
 • Włodarczyk M., Janczewski J., Warsztaty samochodowe w warunkach globalizacji, referat wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Metodycznej Konferencji Naukowej pt.: „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji”, w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniach 4–5 października 2010 r.
 • Wzrost kompetencji kadr ośrodków szkolenia kierowców, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.1, http://word.osk.net.pl/index.php/home wrzesień 2010.
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 1018), http://www.mi.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1793054-p_1.htm wrzesień 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-44382e1b-353e-4489-8c41-08aa0fa7ab30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.