PL EN


2015 | 5 (784) | 68-76
Article title

Zintegrowane systemy zarządzania w największych firmach IT w Polsce

Title variants
EN
Integrated Management Systems in the Largest IT Companies in Poland.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polski rynek sektora zintegrowanych systemów zarządzania charakteryzuje dynamiczność na przestrzeni ostatnich lat. Niezbędnym narzędziem analitycznym i prognostycznym jakim się posłużono w niniejszym badaniu, okazały się modele regresyjne. Wytworzono na podstawie analizy przychodów (w tys.) najlepszych firm IT sektora ERP modele prognostyczne na przestrzeni lat 2014-2017. Dane empiryczne pozyskano z serwisu internetowego Computerworld obejmujące lata 2008-2013. Dopasowanie modelu prognozy do danych zmierzono współczynnikiem determinacji i regresji. W ujęciu całościowym wykazano bardzo dobre dopasowanie danych empirycznych u większości firm IT. Kolejno oszacowano najwyższe wartości dynamiki rozwoju które przypadły na lata 2011, a najniższe w 2008 roku. Reasumując analiza poszczególnych firm daje do zrozumienia o ciągłych zmianach. Badania empiryczne w naukach o zarządzaniu usprawniają zarządzanie informacją w procesie podejmowanie właściwych decyzji [Sułkowski, 2005]. Spowodowane to może być tym, że na polskim rynku według danych GUS wciąż utrzymuje się bardzo mały odsetek korzysta z rozwiązań klasy ERP małych i średnich firm (ok. 10%). Jedynie duże przedsiębiorstwa wykazują większe zainteresowanie zintegrowanymi systemami zarządzania (ok. 60%).
EN
Polish market of sector of integrated management systems is characterized by dynamism over the past years. An indispensable tool for analysis and predictor which was used in this study proved to regression models. Created based on an analysis of income (in thou.) the best IT companies of sector ERP prediction models over the years 2014-2017. The empirical data were obtained from the website Computerworld covering the years 2008-2013. Fitting of prediction models to the data measured by the coefficient of determination and regression. Taken as a whole was obtained a very good fit empirical data for most IT companies. Consecutively estimated the dynamics of the highest values that were in the years 2011, and the lowest in 2008. Summing up the analysis of individual companies implicate of continuous changes. Empirical research in the sciences of managing enhance management of information in the process of making the right decisions [Sułkowski, 2005] This may be caused by the fact that the Polish market according to GUS data still remains a very small percentage of the use of ERP solutions for small and medium-sized companies (approx. 10%). Solely large companies demonstrate greater interest in integrated management systems (approx. 60%).
Contributors
  • mgr Monika Nawrocka, Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katedra Teorii i Praktyki Sportu
author
  • dr hab. Adam Maszczyk, , Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katedra Teorii i Praktyki Sportu
author
  • dr Artur Gołaś, Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katedra Teorii i Praktyki Sportu
  • mgr Aleksandra Mostowik, , Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katedra Teorii i Praktyki Sportu.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4458d382-dbf9-452c-b7cc-235417c657aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.