PL EN


2013 | 12 | 1 | 49-68
Article title

Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB

Content
Title variants
EN
Risks Associated with the Use of the Internet by Young People. The results of the EU NET ADB Research Project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
76,4% nastolatków (14–17 lat) w Polsce doświadczyło co najmniej jednego z typów zagrożeń: agresja elektroniczna, spotkanie z osobą poznaną w internecie, kontakt z pornografią, kontakt z innymi potencjalnie szkodliwymi treściami. W artykule przedstawiono wyniki badania EU NET ADB dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu przez młodzież wraz z porównaniem do wyników podobnych badań. Badanie składało się z części ilościowej (kwestionariusze, reprezentatywna próba nastolatków) oraz jakościowej (wywiady). Uzyskane dane pokazują, że ponad połowa nastolatków jest odbiorcą treści nieodpowiednich dla młodych ludzi, co trzeci z młodych ludzi spotyka się z osobą poznaną w internecie, a co piąty — był ofiarą agresji elektronicznej. Artykuł prezentuje główne obszary zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a więc obszarów, w których szczególnie ważna jest ich edukacja.
EN
76.4% of adolescents (14-17 years of age) in Poland have experienced at least one of the following types of threats: electronic aggression, meeting with someone met on the Internet, contact with pornography, contact with other potentially harmful content. The paper discusses the results of the EU NET ADB research project on the risks associated with the use of the Internet by young people, along with a comparison to the results of other similar studies. The study consisted of two parts: a quantitative part (questionnaires, a representative sample of adolescents) and a qualitative part (interviews). The data shows that more than half of teenagers are recipients of content unsuitable for young people, a third of young people meet with a person met on the Internet, and one in five - was the victim of electronic aggression. This article presents the main areas of risk, and therefore the areas where it is particularly important to educate children and youth.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
49-68
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-44c40538-76ec-40fa-8166-1f1070bab762
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.