PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 58-69
Article title

“Quality of Life Indicators” Programs as a Component of Strategic Management

Content
Title variants
PL
Programy „Wskaźniki jakości życia” jako komponent zarządzania strategicznego
RU
Программы «Показатели качества жизни» в качестве компонента стратегического управления
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
This paper aims at demonstrating the relationships between the programs aiming at diagnosing and monitoring the quality of life in cities and the urban strategies of development. It is focused on the uses of information sourced through quality-oflife projects in the crucial phases of building, disseminating, updating and verifying strategies of urban development. The main part of the presented analysis in based on the experiences accumulated through the conduct of the program “Quality of life of the citizens of Poznan” conducted by the Centre for Quality of Life Research at the Adam Mickiewicz University, Poznan, in the period 2002-2016.
PL
Opracowanie ma na celu wskazanie zależności między programami ukierunkowanymi na diagnozowanie i monitorowanie jakości życia w miastach oraz na strategie rozwoju miast. Koncentruje się ono na wykorzystaniu informacji pochodzących z realizacji projektów dotyczących jakości życia w zasadniczych fazach budowania, rozpowszechniania, aktualizowania i weryfikowania strategii rozwoju miast. Główna część prezentowanej nalizy opiera się na doświadczeniach zgromadzonych poprzez realizację projektu „Jakość życia mieszkańców Poznania” przeprowadzonego przez Centrum Badania Jakości Życia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2016.
RU
Цель разработки – указать зависимости между программами, направленными на диагноз и мониторинг качества жизни в городах, а также на стратегии развития городов. Оно сосредоточено на использовании информации, полученной по ходу осуществления проектов, касающихся качества жизни в основных фазах формирования, распространения, актуализации и верификации стратегий развития городов. Основная часть представленного анализа основана на опыте, накопленном по ходу осуществления проекта «Качество жизни жителей Познани», осуществленного Центром изучения качества жизни в Университете им. Адама Мицкевича в Познани в 2002-2016 гг.
Year
Pages
58-69
Physical description
Contributors
References
 • Abbott P., Wallace C. (2012), Social Quality: A Way to Measure the Quality of Society, “Social Indicators Research”, No. 108.
 • Ali H.H., Malkawi F.K., Al-Betawi Y.N. (2009), Quality of Life in Cities: Setting up Criteria for AmmanJordan, “Social Indicators Research”, No. 93.
 • Archibugi F. (1996), Program Indicators: Their Role and Use in The Integrated Social or Community Programming, “Social Indicators Research”, No. 39.
 • Arifwidodo S.D., Perera R. (2011), Quality of Life and Compact Development Policies in Bandung, Indonesia, “Applied Research Quality Life”, No. 6.
 • Baldazzi B., Corrado H.C., Ferruzza A. (1998), The Quality of Life in Some Local Metropolitan Labour Markets in Italy, “Social Indicators Research”, No. 44.
 • Buchta D., Eul M., Schulte-Croonenberg H. (2007), Strategic IT Management, Springer.
 • Bramston P., Pretty G., Chipuer H. (2002), Unravelling Subjective Quality of Life: An Investigation of Individual and Community Determinants, “Social Indicators Research”, No. 59.
 • Cichocki R. (Ed.), (2005), Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania, Studia nad jakością życia, Tom I, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Ciechocińska M. (1984), Regional Indicators in Social Planning, “Social Indicators Research”, No. 14.
 • Cummins R.A. (1996), The Domains of Life Satisfaction: An Attempt to Order Chaos, “Social Indicators Research”, No. 38.
 • Diener D., Sandvik E., Seidlitz L., Diener M. (1993). The Relationship Between Income and Subjective Well-Being: Relative or Absolute, “Social Indicators Research”, No. 28.
 • Domański R. (1995), Strategie rozwoju wielkich miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eckersley R. (2009), Population Measures of Subjective Wellbeing: How Useful are they?, “Social Indicators Research”, No. 94.
 • Gabler, Liu B.C. (1977). Quality of Life Indicators in U.S. Metropolitan Areas, 1970, “Social Indicators Research”, No. 4.
 • Golant S.M., McCutcheon A.L. (1980), Objective Quality of Life Indicators and The External Validity Of Community Research Finding, “Social Indicators Research”, No. 7.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (2000), Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego, „Studia Regionalne i Lokalne”, Vol. 3(3).
 • Gorzelak G., Płoszaj A., Smętkowski M. (2006), Ocena strategii rozwoju regionu – wykorzystanie modelu czterech kapitałów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3(25).
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (2001), Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(5).
 • Grunberger S., Omann I. (2011), Quality of life and sustainability. Links Beetween Sustanable Behaviour, Social Capital and Well-Being, 9th Biennial Conference of the European Society for Ecological Economics.
 • Grunig R., Kuhn R. (2006), Processbased Strategic Planning, Springer, Berlin.
 • Holden M. (2006), Revisiting the Local Impact of Community Indicators Projects: Sustainable Seattle as Prophet in Its Own Land, “Applied Research in Quality of Life”, No. 1.
 • Jacob S.G., Willits F.K. (1994), Objetive And Subjective Indicators of Community Evaluation: A Pensylvania Assessment, “Social Indicators Research”, No. 32.
 • Keczmerski J., Sorter B. (1984), A Community Viability Indicator for Determining Comprehensive Planning Policy, “Social Indicators Research”, No. 14.
 • Kożuch B., Kochalski C. (Eds.) (2011), Strategie zarządzania miastem w teorii i praktyce Miasta Poznania, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • McMahon S.K. (2002), The development of quality of life indicators-a case study from the City of Bristol, UK, “Ecological Indicators”, No. 2.
 • Park C.M. (2003), Quality of Local Government and Democratic Citizenship, “Social Indicators Research”, No. 62,63.
 • Rapley M. (2003), Quality of life research: A critical introduction, Sage, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-44e9196b-3d4a-449d-ac45-a3aab57ae096
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.