PL EN


2015 | 15 | 253-264
Article title

Historyczne nazwy terenowe Sokólszczyzny

Title variants
EN
Historical place names of the sokólski district
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the author analysed historical place names of the Sokólski district. Historical documentation of the onomastic material dates back from XVI to XX century. It includes published sources, manuscripts and historical maps of the region. The semantic and formative analysis of the material was conducted. It was proved that diverse settlement influenced the place names of this region. The lexical base for these names is formed on the basis of the Polish, Belorussian and Baltic common nouns and anthroponyms. Some names of the former settlements or villages were identified and localized as place names at present.
Year
Volume
15
Pages
253-264
Physical description
Contributors
References
  • Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, 1980, t. I pod red. S. Glinki,A. Obrębskiej Jabłońskiej i J. Siatkowskiego, Wrocław; 1988, 1993, t. II–III pod red. S. Glinki, Wrocław; 1995, 1996, 1999, 2002, t. V–VIII pod red.I. Maryniakowej, Warszawa.
  • Iwaniuk B., 2002,Toponimia leśnictwa sokólskiego w XVI–XVII wieku.Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Kondratiuka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Humanistyczny, Instytut FilologiiWschodniosłowiańskiej, Białystok.
  • Kondratiuk M., 1985,Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego, Wrocław.
  • Nalepa J., 1964,Jaćwięgowie. Nazwa i lokalizacja, Białystok.
  • Olejnik M., 2011,Mikrotoponimia historyczna wschodniej Lubelszczyzny na przykładzie uroczysk powiatu bialskiego, [w:] Rozprawy Slawistyczne UMCS, t. 23,Lublin, s. 223–230.
  • Olejnik M., 2014,Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Rozprawy Slawistyczne UMCS, t. 25, Lublin.
  • Слоунiкбеларускiхгаворакпауночна-заходняйБеларусi i яепагранiчча, 1979–1986,т. 1–5, Мiнск.
  • Wiśniewski J., 1964,Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-ruskolitewskim od końca XIV do połowy XVII wieku, [w:] ABS, t. I, Białystok, s. 115–135.
  • Wiśniewski J., 1964,Zarys dziejów osadnictwa wiejskiego we wschodniej części województwa białostockiego do połowy XVII w., [w:] Навуковы зборнiк, Беласток, s. 3–38.
  • Wiśniewski J., 1977,Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne, [w:] ABS, t. XI, Wrocław, s. 7–80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-44fb1fd3-9120-4c6f-88fe-7ff5daa5e26a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.