Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 5-18

Article title

Creating Value through Knowledge Value Matrix

Title variants

PL
Tworzenie wartości poprzez wykorzystanie macierzy wartości wiedzy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Value creation by organizations is based on a fundamental assumption that requires capital involvement in the process. Key terms of the presented issues is human capital. It is built in a number of components which contribute in varying degrees to the ability of a worker in the field of processes, leadership, innovation part efficiency. One of the characteristic components of human capital is knowledge. Kept by the employees knowledge have special value to the organization because of the range and endless possibilities to use it. The main aim of this article is to present the knowledge value matrix and its application. The aim of this article is to present the approach of value creation through implementation of the tool that is knowledge value matrix. The main assumptions of the knowledge value matrix were presented, which are referred to the unitary example, show how to use the tool. The assumption of the presented approach is approach is the ability to create a knowledge, which allows to determine by measuring the appropriate action which creates the level and value of organization processes. The main idea is based on the attempt to practical use of presented knowledge value matrix. Adopting the main assumptions to the specific organization conditions. A presented case study serves as a beginning for further research process and improvement of the presented approach, in order to make better use of knowledge and human capital in the organization. The presented tool can be practically applied in a selected company, based on the action analogous to the preamble in the article. It allows to demonstrate to what extent employee knowledge influences the organization’s ability to create value. It allows to combine human capital management with the value creation process. In the longer term, the use of the presented approach allows real development of values based on the use of knowledge for the implementation of organizational processes.
PL
Tworzenie wartości przez organizacje oparte jest na podstawowym założeniu, które wymaga zaangażowania kapitału w ten proces. Kluczowy z punktu widzenia prezentowanych kwestii jest kapitał ludzki. Zbudowany jest w wielu składowych, które w różnym stopniu przyczyniają się do zdolności pracownika w zakresie realizacji procesów, przywództwa, efektywności cz innowacyjności. Jednym z komponentów charakterystycznych dla kapitału ludzkiego jest wiedza. Posiadana przez pracowników wiedza ma szczególną wartość dla organizacji ze względu na zasięg i nieograniczone możliwości jej wykorzystania. Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie macierzy wartości wiedzy i jej zastosowania. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podejścia polegającego na tworzeniu wartości poprzez wdrożenie narzędzia jakim jest macierz wartości wiedzy Przedstawiono główne założenia macierzy, które odniesiono do jednostkowego przykładu zaprezentują sposób zastosowania narzędzia. Głównym elementem prezentowanego podejścia jest zdolność do tworzenia wiedzy, która umożliwia określenie poprzez zastosowanie pomiaru właściwego działania, które tworzy poziom i wartość procesów organizacyjnych. Główna idea prezentowanego artykułu opiera się na próbie praktycznego wykorzystania przedstawionej macierzy wartości wiedzy. Uwzględnia przyjęcie głównych założeń narzędzia do specyfiki organizacji. Przedstawione studium przypadku służy jako wstęp do dalszego procesu badawczego i doskonalenia prezentowanego podejścia, w celu lepszego wykorzystania wiedzy i kapitału ludzkiego w organizacji. Zaprezentowane narzędzie może zostać praktycznie zastosowanie w wybranym przedsiębiorstwie, w oparciu o działanie analogiczne do przedstawionego w artykule. Pozwala na ukazanie w jakim zakresie wiedza pracowników wpływa na zdolność do tworzenia wartości przez organizację. Pozwala na połączenie zarządzania kapitałem ludzkim z procesem tworzenia wartości. W dłuższym okresie wykorzystanie prezentowanego podejścia pozwoli na rzeczywisty rozwój wartości opartych na wykorzystaniu wiedzy do realizacji procesów organizacyjnych

Contributors

  • dr Weronika Toszewska-Czerniej, Politechnika Koszalińska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-44fd8f22-1d2c-42e5-abab-14cf4562db5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.