PL EN


2014 | 3(9) | 43-56
Article title

Partnerstwa transgraniczne – udział instytucji w inicjowaniu sieci społecznych (na przykładzie Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr)

Content
Title variants
EN
Cross-border partnerships – institutions in initiating social networks (based on the Euroregion Spree–Niesse–Bober)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sieci współpracy powstałych na bazie działalności instytucji o zasięgu transgranicznym. Upowszechnianie się innowacji, wiedzy czy stylów życia podlega zasadzie, zgodnie z którą informacja i wpływ szerzą się zwykle poprzez bliskie i głębokie więzi. Szczególne znaczenie może mieć miejsce powstawania owych relacji. Z tego powodu analiza oddziaływania instytucji, jaką jest Euroregion Sprewa–Nysa–Bóbr (ESNB) na społeczności lokalne pogranicza polsko-niemieckiego, jest szczególnie interesująca. Przedmiotem analizy jest rola ESNB w kształtowaniu więzi społecznych. Autorki, odnosząc się do teorii sieci społecznych, poddają analizie znaczenie ESNB w inicjowaniu, upowszechnianiu i utrwalaniu partnerstw na pograniczu polsko-niemieckim. W artykule skupiono uwagę na charakterystyce relacji polsko-niemieckich na pograniczu, powstałych sieciach społecznych w ramach tworzonych partnerstw oraz roli euroregionu jako instytucji wspierającej rozwój sieci społecznych.
EN
The aim of the article i s to present networks of cooperation created on the basis of the activity of cross-border institutions. Popularization of innovations, knowledge or life styles is subject to the rule according to which information and influence spread via close and deep relations. The place where these relations are formed may be of special significance. Thus, the analysis of the influence that the Euroregion Spree–Niesse–Bober exerts on local communities inhabiting the borderland is particularly interesting. The main research area is the role that the Euroregion Spree– Niesse–Bober plays in creating social connections. The article, by referring to the theory of social networks, analyzes the significance of the Euroregion Spree-Niesse–Bober in initiating, popularizing and reinforcing partnerships in the Polish-German borderland. Close attention is paid to the characteristics of the Polish-German relations in the borderland; existing social networks within the framework of the partnerships created, and the role of the Euroregion as an institution fostering the development of social networks.
Year
Issue
Pages
43-56
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Andersen D.J., Sandberg M. 2012, Introduction, w: The Border Multiple: The Practicing of Borders Between Public Policy and Everyday Life in a Rescaling Europe, red. D.J Andersen, M. Klatt, M. Sandberg, Aldershot and Burlington, Ashgate, http://books.google.pl/books/reader?id=mw6lx- uOEC&hl=pl&printsec=frontcover&output=reader&source=gbs_atb_hover&pg=GBS.PA1928 (4.07.2014).
 • Bazzichelli T. 2008, Networking. The Art as Network, Digital Aesthetics Research Center, Aarhus University, Aarhus, www.networkingart.eu/pdf/networking_bazzichelli.pdf (26.05.2014).
 • Borders and Border Regions in Europe. Changes, Challenges and Chances 2013, red. A. Lechevalier, J. Wielgohs, Transcript Verlag, Bielefeld, www.transcript-verlag.de/ts2442/ts2442_1.pdf (3.07.2014).
 • Christakis N.A., Fowler J.H. 2009, Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape our Lives, Little, Brown and Company, Nowy Jork, Boston, Londyn, http://connectedthebook.com/pdf/excerpt.pdf (26.05.2014).
 • Crozier M., Friedberg E. 1982, Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa.
 • DeMarco T., Lister T. 2002, Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Greta M., Lewandowski K. 2008, The Significance of Euroregions in the Process of Achieving Social and Economic Cohesion in the European Union, w: Structural Funds for the Socio-economic Development of the Lodz Region in the Perspective of Experiences of Polish Regions, red. R. Stanisławski, M. Greta, A. Maciaszczyk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Greta M., Stanisławski R. 2008, Polish Euroregion al Response in the Social and Economic Problems. The Example of Sprewa-Nysa-Bóbr and Pomerania Euroregions – Conclusions for Other Regions, w: Structural Funds for the Socio-economic Development of the Lodz Region in the Perspective of Experiences of Polish Regions, red. R. Stanisławski, M. Greta, A. Maciaszczyk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Itçaina X., Manterola J.J. 2013, Towards Cross-border Network Governance? The Social and Solidarity Economy and the Construction of a Cross-Border Territory in the Basque Country, w: European Border Regions in Comparison. Overcoming Nationalistic Aspects or Re-nationalization?, red. K. Stokłosa, G. Besier, Routledge, Abingdon, www.unrisd.org/thinkpieceitcaina (30.05.2014).
 • Janczak J., Musiał-Karg M. 2009, Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Koćwin L. 2000, Komparatystyczna analiza euroregionalnych rozwiązań współdziałania transgranicznego Polski z Niemcami na tle doświadczeń zachodnioeuropejskich, w: Euroregiony – mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Mync R., Szul R. 1999, Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Osękowski C. 2000, Bariery współpracy euroregionalnej na pograniczu polsko-niemieckim, w: Euroregiony – mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Pinelli D. 2000, Regional Competitiveness Indicators, w: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamot, L. Cybulski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Radek R. 2011, Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-450d74e7-ee7c-4c1d-8b8c-1d151184fa25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.