PL EN


2016 | 26 | 3 | 141-153
Article title

Obowiązek życia w domu zakonnym a możliwość tymczasowego przebywania poza wspólnotą w wybranych dokumentach Kościoła i Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Title variants
EN
The Obligation of Living in the Religious House and the Possibility of a Temporary Staying Outside of the Community in Selected Documents of the Church and the 1983 Code of Canon Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zostały przedstawione okoliczności, w których zakonnik może tymczasowo przebywać poza wspólnotą zakonną, pomimo spoczywającego na nim obowiązku mieszkania w domu zakonnym. W pierwszym punkcie ukazano, w jaki sposób kwestia ta była rozwiązywana w regułach zakonnych w pierwszych wiekach. W drugim punkcie przedstawiono dokumenty kościelne od Soboru Watykańskiego II do 1983 r., w których poruszany był ten temat. W ostatnim punkcie wskazano na rozstrzygnięcia, które w tej kwestii zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Przeprowadzone analizy wykazały, że w pewnych sytuacjach prawo dopuszcza, aby zakonnik otrzymał zgodę na przebywanie poza domem zakonnym, pomimo spoczywającego na nim obowiązku przebywania we wspólnocie. Jest to wyraz roztropności prawodawcy kościelnego, dla którego najważniejszym celem jest dobro dusz.
EN
This article sets out the circumstances, in which religious may temporarily stay outside the religious community, despite his duty to live in a religious house. The first point shows, how this issue was resolved in the religious rules in the first centuries of the Church. The second section presents the church documents from Vatican Council II to the 1983, in which this topic was moved. The last point indicates the provisions, which in this issue contains the 1983 Code of Canon Law. The conducted analyzes showed that in certain circumstances the law allows to religious to receive a permission to reside outside the religious house, despite his duty to staying in the community. It is a sign of legislator of the Church’s wisdom, for which the most important objective of a law is spiritual profit of souls.
Contributors
 • doktorant w Katedrze Prawa Polskiego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gszubtarski@op.pl
References
 • Dziewulski Jakub: Życie codzienne mnicha cenobity w Egipcie na podstawie Reguły św. Pachomiusza, Seminare 31 (2012), s. 243-258.
 • Gerhart Mary, Udoh Fabian: The Christianity Reader, Chicago: The University of Chicago Press 2007.
 • Jamioł Piotr: Odnowa życia zakonnego w świetle Soboru Watykańskiego II i w nauczaniu magisterium Kościoła, Polonia Sacra 16 (2012), nr 31, s. 59-72.
 • Patrich Joseph: Sabas, Leader of Palestinian Monasticism: A Comparative Study in Eastern Monasticism, Fourth to Seventh Centuries, Washington: Dumbarton Oaks Studies 1995.
 • Piasecki Piotr: Charyzmatyczna natura apostolskiej wspólnoty życia konsekrowanego, Poznańskie Studia Teologiczne 2 (2011), s. 133-152.
 • Rincón Pérez Tomás: Część III: Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, [w:] Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. P. Majer, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2011, s. 480-576.
 • Ruessmann Madeleine: Exclaustration: Its Nature and Use According to Current Law, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana 2002.
 • Skorupa Ambroży: Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2002.
 • Smith Rosemary: Part III: Institutes of Consecrated Life and Societes of Apostolic Life (cc. 617-672), [w:] New Commentary on the Code of Canon Law, eds. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New York-Mahwah: Paulist Press 2000, s. 780-842.
 • Stokłosa Marek: Legalne przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną, Prawo Kanoniczne 53 (2010), nr 1-2, s. 105-128.
 • Szewczul Bożena: Życie braterskie oraz życie braterskie we wspólnocie w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego, Prawo Kanoniczne 55 (2012), nr 2, s. 13-27.
 • Troianos Spyros: Byzantine Canon Law from the Twelfth to the Fifteenth centuries, [w:] The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500, red. W. Hartmann, K. Pennington, Washington: The Catholic University of America Press 2012, s. 170-215.
 • Vogüé Adalbert de: Sguardi sul monachesimo, Bologna: Editore Edizioni Dehoniane Bologna 2006.
 • Zakręta Arkadiusz: Rola wspólnoty w formacji ciągłej zakonników, [w:] Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, red. A. Zakręta, A. Sosnowski, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2013, s. 587-600.
 • Zubert Bronisław W.: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 2, cz. III, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-450e6657-bc12-4bd2-b5a4-7dbda150d9df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.