PL EN


2018 | 3 (374) | 59-69
Article title

Wizerunek a innowacyjność współczesnych produktów żywnościowych

Content
Title variants
EN
The Image and Innovativeness of Contemporary Food Products
RU
Имидж и инновационность современных продуктов питания
Languages of publication
Abstracts
PL
„Nowy produkt” jest terminem niejednoznacznym. Na rynku żywnościowym za produkty innowacyjne (nowe) uznaje się takie, które są zupełnie nowe, oraz produkty w różny sposób zmodyfikowane. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących postrzegania wybranych współczesnych produktów spożywczych różniących się odmiennymi charakterystykami determinującymi ich stopień innowacyjności. Zostały wskazane również czynniki determinujące sukces rynkowy nowych produktów spożywczych. Badaniem objęto respondentów z dwóch województw (mazowieckie i lubelskie). Wykorzystano metodę badania ankietowego, instrumentem badawczym był kwestionariusz ankiety. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że funkcjonalne produkty spożywcze są bardziej pozytywnie postrzegane niż produkty tradycyjnie zmodyfikowane. Ponadto, wielofunkcyjność produktów w głównym stopniu decyduje o ich powodzeniu rynkowym.
EN
The new product is an ambiguous term. In the food market, innovative (new) products are those that are completely new and products modified in a different way. In the article, there were presented results of the research concerned perception of selected contemporary food products with different characteristics determining their degree of innovativeness. There are identified factors determining market success of new food products, too. The survey included respondents from two provinces (Mazovian and Lublin Provinces). There was used a questionnaire as a research tool. The research findings show that functional food products are more positively perceived than traditionally modified products. Furthermore, multi-functionality of products mainly determines their market success.
RU
«Новый продукт» – термин неоднозначный. На рынке продуктов питания инновационными (новыми) продуктами считают такие, которые совершенно новые, и продукты, по-разному видоизмененные. В статье представили результаты изучения, касающегося восприятия избранных современных продуктов питания, отличающихся друг от друга свой- ствами, предопределяющими степень их инновационности. Указали также факторы, определяющие рыночный успех новых продуктов питания. Обследовали респондентов из двух воеводств (Мазовецкое и Люблинское). Использовали метод опроса, исследовательским же инструментом был вопро- сник анкеты. Результаты изучения позволяют сказать, что функциональные продукты питания воспринимаются более положительно, чем традиционно видоизмененные продукты. Кроме того, успех на рынке продуктов решается в основном их многофункционностью.
Year
Issue
Pages
59-69
Physical description
Contributors
References
  • Białoskurski S., Wojcieszek M. (2015), Marketing lateralny w kształtowaniu wizerunku nowych produktów spożywczych, „Marketing przy Kawie”, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1924 [dostęp: 20.11.2016].
  • Kotler Ph., Trias de Bes F. (2004), Marketing lateralny, PWE, Warszawa.
  • Lazaridis P., Drichoutis A.C. (2016), Food consumption issues in the 21st century, http://www.ip.aua.gr/Studies/Lazaridis-Drichoutis_final.pdf#search=%22Determinants+of+Polish+consumers%27+food+choices+and+their+implication+for+the+national+food+industry%22 [dostęp: 26.03.2016].
  • Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź.
  • Słomińska, B. (2000),. Marka w strategiach rozwoju firm produkcyjnych na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. „Marketing i Rynek”, nr 7(24).
  • Stewart-Knox B., Mitchell P. (2016), What separates the winners from the losers in new food product development?, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092422440200239X [dostęp:26.03.2016].
  • Trias de Bes F., Kotler Ph. (2013), Innowacyjność. Przepis na sukces. Model „od A do F”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4512f192-b6b2-4be7-81bf-410a0a1f09b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.