PL EN


2014 | 2(11) | 149-161
Article title

Wolność, władza i wspólnota w świetle nauczania II Soboru Watykańskiego

Content
Title variants
EN
Freedom, power and the community in the light of the Second Vatican Council’s teaching.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor wychodzi z założenia, iż władza i wolność bardzo często nie są właściwie rozumiane, a tym samym nie mogą spełniać właściwych funkcji i odpowiednio kształtować wspólnotowego wymiaru życia ludzkiego. Dlatego proponuje refleksję nad kwestiami wolności i władzy w nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Nauczanie to stanowi podstawę właściwego rozumienia sacra potestas, która jest niezastąpionym elementem misji zbawczej Kościoła wobec człowieka. Autor jest jednak przekonany, że formułowane w nauczaniu soborowym wskazania mogłyby w znacznym stopniu ubogacić dzisiejsze spojrzenie na władzę i sposoby jej sprawowania w dziedzinie polityki.
EN
The author assumes that the power and freedom aren’t often well understood, and thus they cannot perform the appropriate functions and suitably shape human life in the community. The author proposes therefore reflection on issues referring to freedom and power in the teaching of the Second Vatican Council. The teaching is the basis of a proper understanding of sacra potestas that is an indispensable part of the saving mission of the Church, which is addressed to the human. The author believes however, that the indications formulated in the teaching of the Council could greatly enrich today’s view on the power and the ways of governing in the politics.
Year
Issue
Pages
149-161
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Congar Y., Kościół, jaki kocham, tłum. A. Ziernicki, Kraków 1997.
 • Congar Y., O Kościół służebny i ubogi, tłum. A. Kuryś, Kraków 2000.
 • Jagodziński M., Eklezjalne kształty komunii, Radom 2012.
 • Królikowski J., Personalistyczno-duchowy obraz Kościoła. Elementy wizji eklezjologicznej papieża Jana Pawła II, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2002, nr 21 (1–2), s. 199–216.
 • Kryzys i prawda. Imperatywy przywracanego porządku, red. G. Noszczyk, C. Smuniewski, Katowice 2013
 • Leon XIII, Encyklika Immortale Dei (1.11.1885), [w:] Enchiridion delle encicliche, t. 3, Bologna 1997, s. 330–375.
 • Leon XIII, Encyklika Satis cognitum (29.06.1896), [w:] Enchiridion delle encichliche, t. 3, Bologna 1997, s. 994.
 • Lubac H. de, Medytacje o Kościele, tłum. I. Białkowska-Cichoń, Kraków 1997.
 • Margerie B. de, Liberté religieuse et Règne du Christ, Paris 1988.
 • Papieska Komisja Biblijna, Unité et diversité dans l’Eglise, [w:] Enchiridion Biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scrittura, Bologna 1993, s. 1050–1190.
 • Ratzinger J., Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4530aab5-9b77-4da9-bfb1-1dffadffd3b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.