PL EN


2017 | 17 | 1 | 15-22
Article title

The hierarchy of values vs. self-esteem of persons practising martial arts and combat sports

Content
Title variants
PL
Hierarchia wartości a samoocena u osób ćwiczących sztuki i sporty walki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background, Problem and Aim. According to experts, one’s shared values and self-esteem exert a significant influence on the development of personality, disposition, commitment to the pursuit of one’s objectives, the perception of the world, and interpersonal relations [Tomkiewicz, Poplawska 1997; Ostrowska 1998; Krok 2010; Komorowska-Pudlo 2014; Kostorz, Gniezinska 2016]. Although pragmatists in many fields give these issues due priority, the amount of research undertaken in the field of martial arts is relatively small and clearly inadequate compared with other disciplines. This led the authors to perform their own analyses. Methods. The research was conducted in Jastrzebie-Zdroj and Wodzisław Slaski among 80 respondents divided into two groups: 1) practitioners (N=38) and 2) control group (N=42). A diagnostic survey was employed using the ‘Scheler’s Value Scale’ (SVS) developed by Brzozowski and Self-Esteem Scale developed by Rosenberg in the Polish adaptation by Laguna, Lachowicz- Tabaczek and Dzwonkowska. Results. It was found that the women demonstrated statistically significantly higher level of values subscale of aesthetic (p = 0.02) and truth (p = 0.048). Non-practicing peers demonstrated statistically significantly higher level of hedonistic values (p = 0.01), whereas practising respondents-to ‘fitness and physical strength’ (p = 0.008), moral values (p = 0,002), sacred (p = 0.02), ‘religious sanctities’ (p = 0.002) and self-esteem (p = 0.01). It was observed that men who trained martial arts were characterized by a higher level of self-esteem (p = 0.03) and attributed to the bigger importance ‘fitness and physical strength’ (p = 0.01), moral values (p = 0.02) and religious sanctities (p = 0.003). It was found that women from training group were characterized by a higher level of self-esteem (p = 0.04) than respondents in the control group. The results showed that the most explanatory model variables is ‘fitness and physical strength’, moral values and religious sanctities, and self-esteem at a significantly moderate statistical level. Conclusions. Bearing in mind that the hierarchy of values and self-esteem depends on a lot of factors, the authors recommend to conduct further research. An interesting issue would be to carry out the correlation analysis between the hierarchy of values adopted by practitioners of martial arts and self-esteem, and perception of their coach and his competence, interpersonal relationships, sense of quality of life, level and type of motivation, emotional intelligence, empathy and mental resilience. Besides, the findings show that it is advisable to include in further research an analysis of a relatively higher number of respondents living in several voivodeships. This would allow carrying out more structured analyses, exploring the problem, owing to which the lessons learnt could be more complete and more valuable.
PL
Wprowadzenie. Wielu empiryków przyznaje, że wyznawane wartości oraz samoocena istotnie rzutują na rozwój osobowości, usposobienie, zaangażowanie w realizację celów, postrzeganie świata, relacje interpersonalne [Tomkiewicz, Poplawska 1997; Ostrowska 1998; Krok 2010; Komorowska-Pudlo 2014, Kostorz, Gniezinska 2016]. Mimo, iż przyznają oni tym zagadnieniom należne miejsce, to ilość badań podejmowana w obszarze sztuk i sportów walki jest zdecydowanie niewystarczająca. Skłoniło to autorki do dokonania własnych analiz. Materiał i metody. Badania przeprowadzano w Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim wśród 80 respondentów podzielonych na dwie grupy: trenującą (N=38) i porównawczą (N=42). Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową. Zastosowano standaryzowane narzędzia - „Skalę Wartości Schelerowskich” (SWS) autorstwa Brzozowskiego oraz Skalę Samooceny opracowaną przez Rosenberga, w polskiej adaptacji Łaguny, Lachowicz-Tabaczek i Dzwonkowskiej. Wyniki. Wykazano, że kobiety większe znaczenie, niż mężczyźni, przypisują wartościom estetycznym (p=0,02) oraz prawdy (p=0,048). Okazało się, że dla niećwiczących większą rangę, niż dla uprawiających sztuki i sporty walki, mają wartości hedonistyczne (p=0,01). Osoby trenujące natomiast uzyskały wyższą średnią w przypadku „sprawności i siły fizycznej” (p=0,008), wartości moralnych (p=0,002), świętych (p=0,02), w tym również „świętości religijnych” (p=0,002) oraz samooceny (p=0,01). Zaobserwowano, że ćwiczących sztuki i sporty walki, w porównaniu z mężczyznami z grupy kontrolnej, charakteryzuje wyższa samoocena (p=0,03) oraz przypisywanie większego znaczenia „sprawności i sile fizycznej” (p=0,01), wartościom moralnym (p=0,02) i świętościom religijnym (p=0,003). Stwierdzono, że kobiety trenujące posiadają wyższą samoocenę (p=0,04) niż niećwiczące. Wykazano, że najsilniej objaśniającymi zmiennymi modelowymi jest „sprawność i siła fizyczna”, wartości moralne i świętości religijne oraz samoocena na poziomie statystycznie istotnie umiarkowanym. Wnioski. Zebrane wyniki stanowią zalążek i inspirację do dalszych analiz. Zasadne byłoby przeprowadzenie badań na terenie innych województw oraz wśród większej liczby respondentów. Warto byłoby także dokonać analizy zależności między hierarchią wartości i samooceną, a postrzeganiem swojego trenera, jego kompetencji, poczuciem jakości życia, motywacją, inteligencją emocjonalną oraz odpornością psychiczną.
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
15-22
Physical description
Contributors
  • The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Katowice (Poland)
  • The Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Warsaw (Poland)
  • The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Katowice (Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45317ce6-3cff-4fd8-ab13-b0578e2be473
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.