PL EN


2015 | 2(25) | 369-394
Article title

Synthesis of theory and practice in andragogue training

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Th e article analyses opportunities and possibilities for synthesis of theory and practice in training of andragogues for vocational activity. Th ese opportunities disclose themselves in vocational practice of students, studying in the programme of Andragogy. Th e modern approach to relationship of theory and practice in studies supposes their unity, though coming into confl ict in the study process sometimes. It is to be emphasized that theoretical and practical training remains to be the components of an integral process. Th ey are linked into the aggregate of diff erent and complementing experiences, which becomes evident in the process of practice. It is the refl ective study model, successfully employed in vocational practice that creates conditions for application of available theoretical knowledge and practical skills in specifi c working situations, gaining of abilities and experience that are necessary for future vocational activity. Th e accomplished empiric research showed the students’ approach to the unity of theory and practice in vocational activity. It also gives evaluation to the expedience of practice for the future vocational activity of andragogues. In the process of practice the respondents disclosed diff erent aspects in employment of theoretical and practical knowledge in practical situations. Th e research also highlighted the merits and demerits of vocational practice in the process of andragogic studies, which enables the department of Andragogy to check once again the quality of implemented studies, to make corrections in the study programme and take it closer to demands of the changing situation. Th eoretical and empiric analysis enabled to ground opportunities and possibilities for the synthesis of theory and practice in the process of studies and training of andragogues for practical activity.
Year
Issue
Pages
369-394
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Klaipėda University Continuing Studies Institute
 • Klaipėda University Continuing Studies Institute
References
 • Baranauskienė R. (2003). Emancipacinių kokybinių tyrimų realizavimasedukacinės paradigmos virsmo kontekste. Šiauliai: UAB „Rašteka“.
 • Baranauskienė R. (2003). Anglų kalbos mokytojų studijų refl ektyviojipraktika-aukštojo mokslo paradigmos virsmo ir jo raiškos įgalinimoveiksnys. Socialiniai mokslai. Nr. 2 (39). Vilnius, p. 61–69.
 • Bubnys R. (2012). Refl ektyvaus mokymo(si) metodų diegimo aukštojojemokykloje metodika: Refl eksija kaip besimokančiųjų asmeninės irprofesinės raidos didaktinis metodas. Šiauliai.
 • Budėjienė A. (2011). Teorinių ir praktinių žinių integravimo iššūkiaimokomosios praktikos procese: mentoriaus vaidmuo. Profesinėsstudijos: teorija ir praktika. Vilnius.
 • Bulajeva T, Čepienė A., Lepaitė D., Teresevičienė M., Zuzevičiūtė V.(2011). Studijų programų atnaujinimas: kompetencijų plėtotės irstudijų siekinių vertinimo metodika. Vilnius: Vilniaus universitetas.
 • Domarkas V. (2003). Teorijos ir praktikos santykio problema viešojoadministravimo studijų programose. Viešoji politika ir administravimas,Nr. 5. Kaunas: KTU, p. 57–64.
 • Foley G. (2007). Suaugusiųjų mokymosi metmenys. Suaugusiųjų švietimasglobalizacijos laikais. Vilnius: Kronta.
 • Ibenskytė I. (2008). Mentoriaus taikomi studento praktikanto ir pradedančiodirbti pedagogo profesinio tobulėjimo vertinimo metodai.Pedagogika, Nr. 92. Vilnius: VPU leidykla, p. 69–82.
 • Jatkauskienė B. (2013). Andragogų profesionalizacijos sistemos procesionaliraiška. Monografi ja. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.
 • Jucevičienė P. (2007). Besimokantis miestas: monografi ja. Kaunas:Technologija.
 • Juralevičienė J. (2003). Valstybės tarnautojų profesinės kompetencijosteoriniai ir teisiniai aspektai. Viešoji politika ir administravimas. Nr. 5.Kaunas: Kauno technologijos universiteto leidykla, p. 84–90.
 • Kondratavičienė V., Sajienė L. (2007). Praktinio mokymo realioje darbovietoje modernizavimo vertinimas: studentų požiūrio tyrimas.Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Nr. 13. kaunas; VDU,p. 102–113.
 • Matikovienė J. (2009). Studento praktikos procesas ir praktikos vieta.Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, Nr. 3 (1), p. 105–115.
 • Matonytė I., Palidauskaitė J. (2011). Studentų praktika: nuokonceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo.Viešoji politika ir administravimas, Nr. 2. Kaunas: KTU, p. 299–311.
 • Nedinskas E. (2009). Būsimųjų teisėsaugos pareigūnų mokomoji praktikaedukacinis aspektas. Vadyba, Nr. 14 (2). Vilnius, p. 113-118.
 • Pukelis K., Pileičikienė N. (2009). Maching of generic competencies withlabor marked needs: important factor of quality of study programs.DECOWE konferencijos pranešimų medžiaga. [žiūrėta 2013-09-05].Prieiga per Internetą:
 • Pukelis K., Pileičikienė N. (2010). Bendrųjų įgūdžių ugdymo galimybiųgerinimas aukštųjų mokyklų studijų programose: absolventų požiūris.Aukštojo mokslo kokybė, 7, p. 108–131.
 • Raudeliūnaitė R. (2008). Mykolo Romerio Universiteto Socialiniodarbo studijų programų praktikos modelis. Vilnius: MRU leidybos centras.
 • Osterman K. F. Kottkamp R.B. (2004). Refl ective practice for educators:professional development to improve student learning. Th ousand Oaks (Calif.): Corwin Press.
 • Siebert H. (2007). Teorijos ir praktikos sąveika. Vilnius: Kronta.
 • Stasiūnaitienė E, Norkutė O. (2011). Universitetinių studijų praktikoskokybiniai parametrai. Aukštojo mokslo kokybė. Nr. 8. Kaunas: VDU leidykla.
 • Sweitzer H. F., King M. A. (2009). Th e Successful Internship. Third Edition. Books/Cole: JAV.
 • Tight M. (2007). Kertinės suaugusiųjų švietimo ir mokymo idėjos. Vilnius: Kronta.
 • Zuzevičiūtė V., Teresevičienė M. (2008). Suaugusiųjų mokymasis. Andragoginės veiklos perspektyva. Mokslo studija. Kaunas: VDU.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45330b85-c1f2-43bc-a5fc-58e8ce5e0d32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.