PL EN


2012 | 1(20) | 113-124
Article title

Budowanie relacji nauki z biznesem jako determinanta modelu innowacyjnej uczelni

Authors
Content
Title variants
EN
Building relationships between education and business as a determinant of the innovative university model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono zagadnieniu budowy relacji i współpracy między podmiotami z obszarów, które na dzień dzisiejszy częściej funkcjonują obok siebie zamiast w symbiozie, a mianowicie podmiotami gospodarczymi i naukowymi. Podkreślono wagę zjawiska, jakim jest nawiązywanie kooperacji, które przyjmuje miano aliansu innowacyjnego. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele teorii o celowości wspólnego działania tych dwóch grup, a praktyka pokazuje jego pozytywne przykłady. Znani specjaliści i badacze tematu wysuwają propozycje przeobrażenia dotychczasowego modelu funkcjonowania jednostki w model otwarty, innowacyjny, który opiera się na współpracy i wykorzystaniu wspólnych zasobów. W tego typu aliansach znaczenia nabiera wniesiona dodatkowa wartość intelektualna lub taka, która jest budowana w wyniku nawiązania współpracy. W Polsce obserwuje się dynamiczne zmiany, jakie zachodzą zarówno w sferze gospodarki, jak i w szkolnictwie wyższym. Warunki, jakie stwarza era gospodarki opartej na wiedzy, stymulują rozwój powiązań sieciowych i przepływu wiedzy między różnorodnymi organizacjami. Wszystkie działania podejmuje się, by stworzyć przyjazne, tzw. proinnowacyjne otoczenie dla funkcjonowania organizacji, co w dłuższej perspektywie może zaowocować zmniejszeniem dystansu, jaki dzieli nasz kraj od czołówki państw wysokorozwiniętych. Praktyka wskazuje na coraz liczniejsze inicjatywy kooperacji podmiotów naukowych i przedsiębiorstw, jednak nie zawsze kończą się one sukcesem (tzw. chybione partnerstwo). Ich współpraca wystawiona jest na oddziaływanie licznych czynników, które pełnią rolę demotywującą. W artykule przedstawiono bariery współpracy, które wynikają zarówno z uwarunkowań rynku, jak i wewnętrznych determinant zależnych od danego podmiotu.
EN
The author discusses the problem of building relations and cooperation between business and research entities, which, as of today, operate separately rather than symbiotically. She also points out the importance of establishing cooperation relations referred to as innovation alliances. In various publications one can find numerous theories about the need for cooperation between these two groups, which have been confirmed in practice. Well-known specialists and researchers analyzing this issue suggest transformation of the existing way of functioning into an open, innovative model, based on cooperation and use of mutual resources. In such alliances, the most important is an additional intellectual value or a value resulting from cooperation. In Poland, one observes dynamic changes both in the area of economy and educational system. Conditions created by the present knowledge-based economy stimulate development of networking and knowledge transfer between various organizations. All actions are aimed at creation of a friendly environment, referred to as pro-innovative for the functioning of an organization, which, in the long run, can reduce the gap between our country and the most developed ones. In practice, there are more and more cooperation initiatives of scientific units and companies, yet, they are not always successful (a so called failed partnership) due to numerous de-motivating factors. The article presents cooperation barriers resulting both from market conditions and internal factors dependent on a given entity.
Year
Issue
Pages
113-124
Physical description
Dates
printed
2012-06
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wyd. Placet, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7488-153-1.
 • Boguszewski P, Globalny indeks konkurencyjności 2011-2012, NBP, Warszawa 2011 [online, dostęp 14.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://bioinfo.pl/pub/parp/20110907%20NBP.pdf.
 • Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. ISBN 978-83-931515-0-9.
 • Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, 2009 [online, dostęp 5.03.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/Projekty_systemowe/20100727_Diagnoza_stanu_SW.pdf.
 • Forsal.pl, JB, TL, Najbardziej innowacyjne gospodarki świata - ranking państw z największą liczbą patentów, 2011 [online, dostęp 14.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://forsal.pl/artykuly/507008,najbardziej_innowacyjne_gospodarki_swiata_ranking_panstw_z_najwieksza_liczba_pa-tentow.html.
 • Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7633-025-9 [online, dostęp 26.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/10838.pdf.
 • Kozioł L., Entrepreneur's Business Models, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection" 2010, iss. 2(16).
 • Lewiatan, Ponad 55 proc. firm inwestuje w innowacje, 2011 [online, dostęp 26.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://pkpplewiatan.pl/opinie/gospodarka/2/ponad_55_proc_firm_inwestuje_w_innowacje.
 • Materiały konferencyjne "Nauka i biznes - co nas łączy" z konferencji MARR, podsumowującej realizację projektu "Wiedza i Praktyka - klucz do sukcesu w biznesie", 6.12.2011, Kraków.
 • Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7378-514-4.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Reforma szkolnictwa wyższego, 2011 [online, dostęp 26.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110628_MNISW_broszura_200x200.pdf.
 • Onet.Biznes.pl, WAT: jak zarobić miliony na wynalazkach [online, dostęp 2.01.2012]. Dostępny w Internecie: http://biznes.onet.pl/,0,4987422.
 • Pomykalski A., Model otwartej innowacji a zarządzanie sieciowe organizacją. W: J. Rybicki, T. Dryl (red. nauk.), Strategie sukcesu organizacji, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
 • Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. ISBN 978-83-255-0237-9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45344143-373c-4c6a-8a5d-e2d8c5dcccf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.