PL EN


2018 | 8(2) | 347-357
Article title

PROMOTION OF PRO-ECOLOGICAL INITIATIVES IN POLISH CITIES. CASE STUDY OF MIKOŁÓW MUNICIPALITY

Authors
Content
Title variants
PL
PROMOCJA INICJATYW PRO-EKOLOGICZNYCH W POLSKICH MIASTACH. STUDIUM PRZYPADKU GMINY MIKOŁÓW
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article deals with the promotion of pro-ecological initiatives addressed to residents of the municipality. It presents a concept of promotion, its basic instruments and condi-tions in relation to conducting this activity by Local Government Units. An attempt was made to refer these issues to the ecological aspects of the functioning of municipalities. Conducted considerations in this area are illustrated by examples of promotional activi-ties in the field of ecology in the Mikołów municipality.
PL
Artykuł porusza kwestie promocji inicjatyw pro-ekologicznych adresowanych do miesz-kańców gminy miejskiej. Przybliżono w nim pojęcie promocji, jej podstawowe instru-menty i uwarunkowania w odniesieniu do prowadzenia tej działalności przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Dokonano próby odniesienia tych zagadnień do aspektów ekologicznych funkcjonowania gmin. Prowadzone rozważania w tym zakresie, zilustro-wano przykładami działań promocyjnych w dziedzinie ekologii w gminie Mikołów.
Contributors
author
 • University of Silesia in Katowice
References
 • 1. Adamczyk J., Wyżkiewicz J., (2013) Building ecological awareness through promotion tools amongst inhabitants of communes on the example of Podkarpackie Province, Modern Management Review, Volume XVIII, 2/2013
 • 2. Chrząścik M., (2012) Teoretyczne ujęcie promocji w aspekcie koncepcji marketingu bezpośredniego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaniastycznego w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie”, nr 94.
 • 3. Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego. Informacja o wynikach kontroli NIK, Nr ewid. 25/2012/P/11/005/KAP KAP–4101-07-00/2011.
 • 4. Dziekański P., (2012) Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem, Acta Scentifica Academiae Ostroviensis.
 • 5. Ekobazar w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, http://w.ekologia-irynek.pl/patronaty-eir/1311-ekobazar-w-slaskim-ogrodzie-botanicznym-w-mikolowie ( accessed on: 23.07.2018)
 • 6. Florek M., (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • 7. Girard V., (1997), Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, [w:] T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwanie dla miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 8. Głowacka K., (2017), Dostaniesz drzewo za stary odkurzacz, https://silesion.pl/dostaniesz-drzewo-za-stary-odkurzacz-10-10-2017 ( acces-sed on : 23.07.2018 )
 • 9. Herbuś B., Herbuś I., (2017) Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną przyrody, Warszawa, Alpla Press , Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw
 • 10. Kozakiewcz R., (2006) Gminne programy ochrony środowiska jako narzędzie edukacji ekologicznej na szczeblu lokalny, Inżynieria Środowiska, Zeszyt 2, Tom 11
 • 11. Mikołów: chcemy stać się eko-gminą, serwis internetowy Teraz środowisko, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Mikolow-chcemy-stac-sie-eko-gmina-4308.html (accessed on: 20.07.2018)
 • 12. Pilarczyk B., Bernaciuk A., (2005), Miejsce promocji w strategii gminy o szczególnych walorach przyrodniczych [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, H. Szulce, M. Florek (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 13. serwis internetowy www.eko-gminy.pl, ( accessed on :02.03.2013)
 • 14. Stanowicka-Traczyk A., (2007), Rola marketingu mix w budowaniu tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny”, nr 9.
 • 15. Szromnik A., (1997), Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania [w:]Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, T. Domański (red.), Centrum Badan i Studiów Francuskich Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • 16. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, https://www.slaskie.travel/Poi/Pokaz/15951/1980/slaski-ogrod-botaniczny-w-mikolowie (accessed on: 23.07.2018 )
 • 17. Wojsa B., (2018), Wyjątkowa akcja w Mikołowie. Podaruj książki i ubrania, podziel się jedzeniem ,http://mikolow.naszemiasto.pl/artykul/wyjatkowa-akcja-w-mikolowie-podaruj-ksiazki-i-ubrania,4562866,artgal,t,id,tm.html (accessed on: 23.07.2018 )
 • 18. Zielona rewolucja w Mikołowie. 40 tys. drzew na 800-lecie miasta, (2017), http://mikolow.naszemiasto.pl/artykul/zielona-rewolucja-w-mikolowie-40-tys-drzew-na-800-lecie, 4097170,artgal,t,id,tm.html ( accessed on : 23.07.2018 )
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
EISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4539b2fd-5d5f-45b5-a5ca-ddf616765d93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.