PL EN


2017 | 4(54) | 186-197
Article title

LOCATION AS DETERMINANT OF DEVELOPMENT OF BUSINESS HOTELS OPERATING IN THE MEETING INDUSTRY

Content
Title variants
PL
Lokalizacja jako wyznacznik rozwoju hoteli biznesowych funkcjonujących w przemyśle spotkań
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Apart from the range and quality of services, location is the most significant aspect determining the development of the hotel business. It is of great importance with reference to hotels which offer is addressed to business tourists, especially to those who travel in order to attend various meetings. The aim of the study is to identify the most important factors of location of the aforementioned hotels which, for the purpose of the study, are called ‘business hotels’. The aim of the study was achieved as a result of the analysis of the research conducted in hotels situated in the south-western Poland. The article consists of four substantive parts, an introduction and a conclusion. The first part is the characterisation of business hotels operating in the meeting industry, the second part presents a process of selection of business hotel locations, next, the research methodological assumptions are described and finally, there is a discussion of factors for locations of business hotels operating in 2000-2009 in the Dolnośląskie, Opolskie and Śląskie Voivodeships on the basis of surveys. The study involves three fundamental research methods, that is a document analysis, a case study and a diagnostic survey - an open structured in-depth interview. Diagnostic surveys were conducted among owners and managers of 26 hotels which were set up in 2000-2009 in the south-western Poland. On the basis of the conducted research, it was possible to list the most significant factors determining setting up business hotels which include: development areas availability, the level of economic development, the level of economic internationalisation, transport infrastructure, tourism service supply as well as planning and administration incentives.
PL
Oprócz zakresu i jakości usług, lokalizacja jest najważniejszym aspektem warunkującym rozwój w branży hotelarskiej. Ma olbrzymie znaczenie dla hoteli, których oferta skierowana jest do turystów biznesowych, zwłaszcza podróżujących w celu odbycia wielu spotkań. Celem pracy jest zidentyfikowanie najważniejszych czynników lokalizacji wspomnianych hoteli, które na potrzeby publikacji nazwano hotelami biznesowymi. Założenia pracy zostały osiągnięte w wyniku analizy badań przeprowadzonych w hotelach położonych w południowo-zachodniej Polsce. Artykuł składa się z czterech części, wprowadzenia i wniosków. W pierwszej części scharakteryzowano hotele biznesowe funkcjonujące w przemyśle spotkań, w drugiej przedstawiono proces wyboru lokalizacji hoteli biznesowych, następnie opisano metodologiczne założenia badań, a w części ostatniej, na podstawie sondaży, opisano czynniki wpływające na lokalizację hoteli biznesowych funkcjonujących w latach 2000-2009 w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. W pracy posłużono się trzema podstawowymi metodami badawczymi - analizą dokumentów, studium przypadku i sondażem diagnostycznym – wywiadem otwartym pogłębionym. Sondaże diagnostyczne przeprowadzono na grupie właścicieli i menadżerów 26 hoteli, które powstały w latach 2000-2009 w południowo-zachodniej Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań możliwe było wyszczególnienie najistotniejszych czynników warunkujących powstanie hoteli biznesowych, w tym: dostępności stref rozwoju gospodarczego, poziomu rozwoju gospodarczego, poziomu internacjonalizacji gospodarczej, infrastruktury transportowej, zaopatrzenia w usługi turystyczne, jak i zachęty projektowe oraz administracyjne.
Year
Issue
Pages
186-197
Physical description
Contributors
References
 • Celuch K. (2014), Przemysł spotkań. Wiedza, produkt, motywacja, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Warszawa.
 • Kalinowska-Żeleźnik A., Sidorkiewicz M. (2014), Przygotowanie kadry do obsługi turystów biznesowych w hotelach wysokoskategoryzowanych w Polsce, (w:) Grzegorczyk A., Majewski J., Wróblewski S., Innowacje w przemyśle spotkań, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa.
 • Kowalczyk A. (2001), Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Martorell O., Mulet C., Otero L. (2012), Choice of market entry mode by Balearic hotel chains in the Caribbean and Gulf of Mexico, “International Journal of Hospitality Management”, No. 6.
 • Orfin K., Sidorkiewicz M., Wolna-Samulak A. (2012), Kreowanie ofert specjalnych w obiektach hotelarskich a wydłużanie sezonu turystycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 24.
 • Parte-Estebana L., Alberca-Olivera P. (2015), Determinants of technical efficiency in the Spanish hotel industry: regional and corporate performance factors, “Current Issues in Tourism”, No. 18.
 • Pawlicz A. (2007), Convention Bureau jako forma współpracy publiczno-prywatnej w zakresie promocji turystyki biznesowej w wybranych miastach nadbałtyckich, (w:) Gospodarka turystyczna w regionie, Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pin-Ju J., Shin-Yi L. (2011), Resort hotel location, „Tourism Economics”, No. 17.
 • Puciato D., Dziedzic E. (2016), The attractiveness of the municipalities of the southwestern Polish for hotel investors, “Tourism Economics”, http://dx.doi.org/10.5367/te.2016.0539 [access: 15.08.2017].
 • Puciato D., Gawlik A. (2016), Nowoczesne finance przedsiębiorstwa hotelowego, CeDeWu, Warszawa.
 • Puciato D., Łoś A. (2013), Mrozowicz K., Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market, „Argumenta Oeconomica”, nr 1.
 • Puciato D. (2016), Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne, Difin, Warszawa.
 • Puciato D. (2015a), Przesłanki lokalizacji hoteli w Polsce. Niepublikowana praca doktorska, SGH, Warszawa.
 • Puciato D. (2015b), Strategia maksymalizacji zysku jako przesłanka wyboru lokalizacji hoteli w południowo-zachodniej Polsce, „Rozprawy Naukowe AWF Wrocław” , nr 49.
 • Puciato D. (2012), Przesłanki lokalizacji wybranych przedsiębiorstw hotelowych z Opola, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 2.
 • Rodriguez A. (2002), Determining factors in entry choice for international expansion. The case of the Spanish hotel industry, “Tourism Management”, No. 6.
 • Sala J. (2008), Formy współczesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Schroeiber M. (2002), Kongress und Tagungsmanagement, R. Oldenbourg Verlag, München.
 • Sidorkiewicz M., Pawlicz A. (2015), Propedautyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Sohrabi B., Vanani I., Tahmasebipur K., Fazli S. (2012), An exploratory analysis of hotel selection factors: A comprehensive survey of Tehran hotels, “International Journal of Hospitality Management”, nr 31.
 • Ussi M., Wei J. (2011), The location determinants for hotel foreign direct investment in Zanzibar, “Management and Service Science”, No. 8.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami).
 • Yang Y., Wong K., Wang T., How do hotels chooce their location? Evidence from hotels Beijing, “International Journal of Hospitality Management”, No. 31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4547a051-8a0c-4344-8bde-fa34da79c8c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.