PL EN


2019 | 103(159) | 99-118
Article title

Raportowanie wskaźników finansowych przez spółki publiczne

Content
Title variants
EN
Reporting of financial ratios by (Polish) public companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest efektem oryginalnego badania empirycznego i uzupełnia lukę poznawczą, gdyż w dotychczasowych badaniach nad raportowaniem wskaźników finansowych nie dokonywano porównań pomiędzy różnymi typami komunikatów. Celem artykułu jest ustalenie i porównanie zakresu dobrowolnych ujawnień wskaźników finansowych w różnych komunikatach spółek publicznych wchodzących w skład indeksu WIG20. Badanie polegało na analizie zawartości komunikatów umieszczanych przez spółki na stronach internetowych, takich jak sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, raport audytora, list prezesa do akcjonariuszy, prezentacja wyników dla inwestorów, arkusz kalkulacyjny z danymi finansowymi oraz dane publikowane bezpośrednio na stronie internetowej. Łącznie zbadano 106 komunikatów. Wykorzystano metodę analizy treści, analizy opisowej, analizy porównawczej i metodę indukcji. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że wybrane wskaźniki finansowe (z łącznej liczby 22 raportowanych wskaźników w badanej populacji) są prezentowane w różnych komunikatach, przy czym spółki dokonują odmiennych wyborów odnośnie rodzaju wskaźników, miejsca publikacji i stosowanych formuł obliczeniowych. Największą popularnością cieszyły się wskaźniki oparte na mierniku EBITDA, co jest zaskakujące.
EN
The article is the result of an original empirical study and complements the cognitive gap in existing studies on the reporting of financial indicators – no comparisons have been made so far between different types of messages. The purpose of the article is to identify and compare the scope of voluntary disclosures of financial ratios in the announcements of public companies included in the WIG20 index. The study includes the analysis the content of messages posted by companies on websites, such as financial statements, annual report, auditor's report, letter of the president to shareholders, presentation of results for investors, spreadsheet with financial data and data published directly on the website. In total, 106 messages were examined. Content analysis, descriptive and comparative analysis, and the induction method were used. As a result of the conducted research, it was found that selected financial indicators (out of a total of 22 reported indicators in the surveyed population) are presented in various messages, while companies make different choices regarding the type of indicators, place of publication and calculation formulas used. The EBITDA-based ratios were the most popular, which is a surprising finding.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Rachunkowości
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-454a949b-3e9c-45de-8e69-880b5fbfe1fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.