PL EN


2016 | 13 (1) | 43-68
Article title

Eutanazja a prawo do godnej śmierci

Authors
Title variants
EN
Euthanasia and the Right to a Dignified Death
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Euthanasia is a crime punishable by deprivation of liberty at risk. This killing a human being at his request under the influence compassion. Euthanasia is a crime of nature, may allow it to everyone, but it is most often the doctor. The law of the terminally ill patient is the right to a dignified death without pain in the best conditions. The patient did not can bring death that joke murder and crime, patient can only refuse treatment. This ensures the development of palliative medicine, which heals the pain of potent painkillers on the border of shortening life, meets the basic task to dying.
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
References
 • Aumonier, Nikolas, Bernard Beignier, i Philippe Letellier. 2003. Eutanazja. Tłumaczenie Ewa Burska. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Bartoszek, Antoni. 2000. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej. Katowice: Księgarnia Świętego Jacka.
 • Bernard, Christian. 1996. Godne życie, godna śmierć: wybitny kardiolog o eutanazji i samobójstwie. Tłumaczenie Jan Krzysztof Kelus. Warszawa: Jacek Santorski Wydawnictwo CIS.
 • Biela, Adam. 1996. Eutanazja a opieka paliatywna: aspekty etyczne, religijne, psychologiczne, prawne. Lublin: WNS KUL.
 • Bołoz, Wojciech. 2008. „Rezygnacja z uporczywej terapii jako realizacja praw człowieka umierającego.” Medycyna Paliatywna w Praktyce 2:79-86.
 • Chyrowicz, Barbara. 2005. „Eutanazja i spór o argumenty.” W Eutanazja: prawo do życia – prawo do wolności, red. Barbara Chyrowicz, 173-177. Lublin: TN KUL.
 • Cieślak, Marian. 1985. „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.” W System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, red. Igor Andrejew i in. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Citowicz, Rafał. 2006. Prawnokarne aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej śmierci. Warszawa: Wydawnictwo Kodeks.
 • Dangel, Tadeusz. 2011. Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie i dzieci. Wytyczne dla lekarzy. Warszawa: Polskie Towarzystwo Pediatryczne.
 • Dangel, Tomasz, red. 2011. Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie i dzieci. Wytyczne dla lekarzy. Warszawa: Polskie Towarzystwo Pediatryczne.
 • Daszkiewicz, Krystyna. 2000. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Gałązka-Śliwka, Anita, i Marcin Śliwka. 2009. „Stan wegetatywny, eutanazja, zaniechanie uporczywej terapii.” Państwo i Prawo 11:17-31.
 • Gałuszka, Mieczysław, i Kazimierz Szewczyk. 2002. Narodziny i śmierć: bioetyka kulturalna wobec stanów granicznych życia ludzkiego. Warszawa: PWN.
 • Giezek, Jacek, i Robert Kokot. 2002. „Granice ludzkiego życia a jego prawna ochrona.” W Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. Bogusław Banaszak, i Artur Preisner. Warszawa: C.H. Beck.
 • Góral, Roman. 1998. Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
 • Góral, Roman. 2005. Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem. Wydanie 5. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
 • Góralski, Piotr. 2007. „Eutanazja: legalizacja możliwa, lecz prawnie skomplikowana i społecznie wątpliwa.” Rzeczpospolita, 20 marca.
 • Góralski, Piotr. 2007. Prawne i społeczne aspekty eutanazji. Kraków: Wydawnictwo EGIS.
 • Huziuk, Zbigniew. 1973. „Przestępstwo eutanazji w kodeksie karnym z 1969 r.” Nowe Prawo 11:1604-1607.
 • Kaczmarek, Tadeusz. 2006. Wolność dysponowania życiem a prawo do godnej śmierci. Rozważania o przestępstwie i karze. Warszawa: Wydawnictwo Kodeks.
 • Kopaliński, Władysław. 2000. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Łódź: Wydawnictwo Muza.
 • Kowalska, Dorota. 2002. „Eutanazja w polskim prawie karnym a granice dopuszczalności interwencji lekarskiej.” Prokuratura i Prawo 2:86-101.
 • Królikowski, Marek. 2013. „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.” W Królikowski, Marek, i Robert Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Tom 1, Komentarz art. 117-221, 226. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kujawa, Monika. Zaniechanie uporczywej terapii w prawie polskim. http://www. prawoimedycyna.pl/index.php?str=art [dostęp: 20.03.2016].
 • Machinek, Marian. http://wm.pl/Uporczywa-terapia-i-eutanazja,64557 [dostęp: 15.03.2016].
 • Marek, Andrzej. 2003. Prawo karne. Warszawa: C.H. Beck.
 • Maślach, Aneta. 2014. „Dramat życia w cywilizacji śmierci.” Cywilizacja 49:58-62.
 • Myrcha, Marian. 1960. Prawo karne. T. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Okoń, Elżbieta. 2011. „Eutanazja w polskim systemie prawa.” W Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, red. Tadeusz Guz i in. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Olejnik, Stanisław. 1995. Etyka lekarska. Katowice: Wydawnictwo Unia.
 • Olszówka, Jerzy. Zaprzeczenie wartości życia przez eutanazję. Katolik.pl [dostęp: 15.03.2016].
 • Pająk, Katarzyna. 2011. „Bioetyka a wybrane aspekty umierania człowieka. Prace Poglądowe.” Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 1:77-81.
 • Popławski, Henryk. 1981. „Zabójstwo na żądanie pod wpływem współczucia.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 1:16.
 • „Raport dotyczący standardów i norm dla opieki hospicyjnej i paliatywnej w Europie. Część 1, Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.” 2010. Tłumaczenie Jan Jassem. Medycyna Paliatywna w Praktyce 4, nr 2.
 • Reber, Arthur. 2002. Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Skorupka, Stanisław, Halina Auderska, i Zofia Łempicka, red. 1968. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 • Śliwowski, Jerzy. 1975. Prawo karne. Warszawa: PWN.
 • Śliwowski, Jerzy. 1989. Prawo karne. Warszawa: PWN.
 • Słomski, Wojciech. 2007. Bioetyka. Warszawa: Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 • Słownik Języka Polskiego. 1978. Warszawa: PWN.
 • Świda, Witold. 1973. Prawo karne. Warszawa: PWN.
 • Świda, Witold. 1978. Prawo karne. Warszawa: PWN.
 • Świda, Witold. 1982. Prawo karne. Wydanie 2 zmienione. Warszawa: PWN.
 • Świtka, Jan. 1990. „Prawno-psychologiczne oraz filozoficzno-moralne rozważania problemu uśmiercania na żądanie (studium kryminologiczne na tle art. 150 k.k.).” Zeszyty Naukowe ASW 59:12-36.
 • Szeroczyńska, Małgorzata. 2004. Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Kraków: Universitas.
 • Tarnawski, Maciej. 1981. Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego. Poznań: UAM.
 • Truszczyński, Marek. 2013. „Eutanazja: między zabójstwem z litości a aktem samobójstwa.” Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 27:504-517.
 • Wiak, Krzysztof. 2014. „Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak i in., wydanie 2. Warszawa: C.H. Beck.
 • Wichrowski, Marek. 2009. „Analiza logiczna pojęcia terapia uporczywa.” W Opieka paliatywna nad dziećmi, red. Tadeusz Dangel, tom 17/2009. http:/www.hospicjum,waw,pl/img_in/BIBLIOTEKA/XVII_analiza_logiczna.pdf [dostęp: 15.03.2016].
 • Wojciechowski, Janusz. 2002. Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo. Wydanie 3 poszerzone i uaktualnione. Warszawa: Wydawnictwo LIBRATA.
 • Zając, Paweł. 2014. „Problematyka zgody pacjenta na zabieg leczniczy w polskim ustawodawstwie.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 11 (2): 63-89.
 • Zielińska, Eleonora. 2000. „Powinności lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec pacjenta w stanie terminalnym.” Prawo i Medycyna 2:10-22.
 • Zieliński, Zygmunt. 2003. Eutanazja po polsku i inne dziwne sprawy. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Zoll, Andrzej. 1999. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-227 kodeksu karnego. Kraków: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Zoll, Andrzej. 2013. Kodeks karny. Część szczególna, t. I. Komentarz art. 117-221, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-227 kodeksu karnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-454cfeff-0247-4d50-9824-dd322ba92013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.