PL EN


2015 | V | 201-220
Article title

Prawnokarne aspekty wielokulturowości w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Criminal law aspects of multiculturalism in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zdaniem wielu badaczy problematyki, Polska znajduje się w przededniu bardzo istotnych zmian, wynikających z napływu cudzoziemców – przedstawicieli innych kultur. W tej sytuacji niezbędna jest analiza obecnej postawy Polaków wobec różnego rodzaju „obcych”. W opracowaniu wskazano na aktualny problem zróżnicowania kulturowego społeczeństwa polskiego i jego karnoprawne refleksy. Przywołano przy tym dane statystyczne wskazujące na wzrost liczby cudzoziemców zamieszkujących nasz kraj, w tym w znacznym zakresie przybyszów z tych państw, w których pojawiają się wzorce zachowań sprzecznych z polskim porządkiem prawnym. Badanie materiałów prasowych jest o tyle owocne, że mass media nie tylko przedstawiają, mniej lub bardziej dokładny, obraz rzeczywistości, ale też go kształtują. W wyniku tych badań można postawić tezę, że społeczeństwo powinno zostać przygotowane na jeszcze większe zróżnicowanie kulturowe a organy wymiaru sprawiedliwości coraz częściej uwzględniać ten aspekt w codziennej praktyce.
EN
There are many researchers suggesting important society changes in Poland soon. So deep analysis of present situation, especially attitude Poles to “aliens” seems very important. Thestudy identifiesthe currentissueof cultural diversity of Polish society and itscriminal lawreflections. Invokedatthestatisticsshowing an increase inthe number of foreignersliving inour country, including a largerange ofvisitors fromthosecountries wherethere arepatterns of behaviorcontrary to thePolishlegal system. Research based on newspapers relations is especially profitable, because mass media, more or less, present a picture of reality and also create it. However result of research is Polish society should be prepared for more different cultures andjudicial authorities should take into account the cultural differentiation in practice.
Year
Volume
V
Pages
201-220
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
References
 • Bojarski J., Leciak M., Polskie interkulturowe prawo karne (?) - niektóre aspekty tzw. obrony przez kulturę, [w:] Adamski A., Bojarski J., Chrzczonowicz P., Leciak M. (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. I, Toruń 2012.
 • Bylica J., Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy społecznością polską i romską w Żywcu. Raport z konferencji badawczej, [w:] Czakowska M. (red.), Kutta J. (red.), Człowiek w społeczeństwie i w prawie, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2013.
 • Dąbrowa S., Migracja z państw pozaeuropejskich do państw Unii Europejskiej, [w:] Dąbrowa S. (red.), Czakowski M.(red.), Porządek prawno-społeczny a problemy współczesnego świata, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2011.
 • Dąbrowski P., Abolicja dla cudzoziemców- założenia, przebieg, prognozowane skutki, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 2012, nr 7.
 • Duszczyk M., Wyzwania polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe, [w:] Kaczmarczyk P., Okólski M (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Warszawa 2008.
 • Fagasiński M., Szczepanik M., Między wsparciem a ograniczeniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014, www.hfhr.org.pl [28.10.2014].
 • Hryniewicz J., Imigracja i wielokulturowość w warunkach dużego dystansu kulturowego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, nr 3.
 • Klaus W., Integracja - marginalizacja - kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy” 2011, nr 1.
 • Kleczkowska A., Rola culturaldefence w wymiarze sprawiedliwości karnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, nr 2.
 • Krzysztofek K., Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2003, nr 1.
 • Lipowska-Teutsch A., Ryłko E., Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2007.
 • Pasamonik B., Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr 3.
 • Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r., Warszawa 2012.
 • Raport- Imigranci pilnie potrzebni, Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013.
 • Sytuacja demograficzna Polski, Raport 2011-2012, Warszawa 2012.
 • Szczepanik M., Czy w Europie powinno zostać zakazane obrzezanie chłopców ? – wyrok sądu niemieckiego z 2012 r. na tle europejskiej debaty o tolerancji i „nieliberalnych praktykach”, [w:] Fagasiński M., Szczepanik M., Między wsparciem a ograniczeniem. Odpowiedzi na wyzwanie migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014, www. hfhr.org.pl [29.10.2014].
 • Śliz A., Szczepański M.S., Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. FestivalCaravan czy wielokulturowe Street Party? „Studia Socjologiczne” 2011, nr 4.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2011 roku o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2012 r. U 4/12, OTK 2012, Nr 10, poz. 124.
 • http://wyborcza.pl/1,76842,3147589.html#ixzz3M5hLCtXd Polski rząd przeprasza za karykatury Mahometa, „Rzeczpospolita” z dnia 4 lutego 2006 r. [28.10.2014].
 • http://cia.media.pl/prokuratura_karykatury_nie_obrazaja [02.11.2014].
 • http://naszdziennik.pl z 31 października – 2 listopada 2014 r. [02.10.2014].
 • http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pierwsze-zabojstwo-honorowe-w-polsce-historia-agnieszki,193123.html [28.10.2014].
 • http://www.euroislam.pl/index.php/2012/05/smiertelny-strach-czeczenskich-kobiet/ [28.10.2014].
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiek_przyzwolenia [28.10.2014].
 • http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/czeczenia/czeczenia_art3 [28.10.2014].
 • http://statystyka.policja.pl. [28.10.2014]
 • http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-13 [28.10.2014].
 • http://gorlice.policja.gov.pl/pl/komunikaty/przestepstwa-z-nienawisci [28.10.2014].
 • http://www.sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/ [28.10.2014].
 • http://www.mojanorwegia.pl/czytelnia/coraz_wiecej_obcokrajowcow_w_norweskich_wiezieniach.html [28.10.2014].
 • http://www.iceland.pl/ciek [28.10.2014].
 • http://polonia.wp.pl/title,We-Wloszech-ponad-36-wiezniow-to-cudzoziemcy [28.10.2014].
 • http://statystyka.policja.pl [28.10.2014].
 • http://www.stat.gov.pl/gus/12773_PLK_HTML.htm [28.10.2014].
 • http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ [28.10.2014].
 • http://www.udsc.gov.pl [28.10.2014].
 • http://www.aic.gov.au [26.10.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-4601
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4554854d-8d30-4fb8-afa8-5e532798b157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.