Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 3(5) | 91-117

Article title

Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego

Content

Title variants

EN
The Public Goods Theory and the Paradigm of Public Sector Economics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony analizie teorii dóbr publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu toczącego się wokół możliwości zmiany istniejącego aktualnie paradygmatu ekonomii sektora publicznego. Opracowanie zostało podzielone na pięć części: a) istota dóbr publicznych, b) problem pasażera na gapę – czy ekonomiści są etycznymi nihilistami? c) efektywne państwo jako dobro publiczne, d) normatywna i pozytywna teoria dóbr publicznych e) ekonomia sektora publicznego – próba stworzenia nowego paradygmatu, z których każda stanowi odrębny wątek powiązany z istniejącą teorią dóbr publicznych. Autorka kończy swój wywód tezą, że jesteśmy świadkami zmiany dotychczasowego paradygmatu ekonomii sektora publicznego, w ramach którego kształtuje się nowa subdyscyplina naukowa – ekonomia partnerstwa publiczno-prywatnego.
EN
The article is devoted to the analysis of the public goods theory, with particular regard to the discourse on the possibility to change the existing paradigm of the public sector economics. The study is divided into the following parts: a) nature of public goods, b) the free-rider paradox - are economists ethical nihilists?, c) efficient government as a public good, d) normative and positive theory of public goods, e) economics of the public sector - attempt to create a new paradigm. Each of the parts is a separate thread related to the existing theory of public goods. The author concludes that we are witnessing a change of the existing paradigm of public sector economics, within the framework of which a new scientific subdiscipline, economics of the public-private partnership, is created.

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Asch P., Gigliotti G.A. (1991). "The Free-Rider Paradox: Theory, Evidence, and Teaching", Journal of Economic Education, zima.
 • Atkinson A.B. (1987). "James M. Buchanans Contributions to Economics", Scandinavian Journal of Economics, nr 89 (1).
 • Barr N. (1992). "Economic Theory and the Welfare State: A Survey and Interpretation", Journal of Economic Literature, t. 30, nr 2.
 • Barzel Y. (2000). "Property Rights and the Evolution of the State", Economics of Governance, Springer-Verlag, t.1, nr 1.
 • Becker G.S. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bednarski M., Wilkin J. (red.) (2003). Ekonomii dla prawników i nie tylko. Warszawa: LexisNexis.
 • Blaug M. (1995). Metodologia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Boyte H.C. (2005). "Reframing Democracy: Governance Civic Agency, and Politics", Public Administration Review, wrzesień/październik, t. 65, nr 5.
 • Breton A. (1998). Competitive Governments: An Economic Theory of Politics and Public Finance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brzozowska K. (2006). Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CEDEWU.PL.
 • Buchanan J.M. (1965). "An Economic Theory of Clubs", Economica, t. 32, nr 125.
 • Buchanan J.M. (1997). Finanse publiczne w warunkach demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Buchanan J.M. (2003). "Public Choice: Politics Without Romance", Policy, wiosna, t.19, nr 3.
 • Buchanan J.M., Musgrave R.A. (2005). Finanse publiczne i wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Carter J.R., Irons M.D. (1991). "Are Economists Different, and IF So, Why?", Journal of Economic Perspectives, wiosna, t. 5, nr 2.
 • Coase R. (1960). "The Problem of Social Costs", The Journal of Economics and Law, październik, t. 3.
 • Commission of the European Communities (2001). European Governance. A white paper. Brussels 25.07.2001.
 • Cordes J.J. (1997). "Reconciling Normative and Positive Theories of Government", American Economic Review, maj, t. 87, nr 2.
 • Demsetz H. (1967). "Toward aTheory of Property Rights", American Economic Review, maj, t. 57, nr 2.
 • Entwistle T.,Martin S. (2005)."From Competition to Collaboration in Public Service Delivery: A New Agenda for Research", Public Administration, t. 83, nr 1.
 • Flinders M. (2005). "The Politics of Public-Private Partnerships", British Journal of Politics & International Relations, maj, t. 7, nr 2.
 • Froster J. (1999). "The Creation, Maintenance and Governance of Public Goods and Free Goods", Public Management, t. 1, nr 3.
 • Furubotn E.G., Pejovich S. (1972). "Property Rights and Economic Theory: A Survey of Recent Literature", Journal of Economic Literature, t. 10, nr 4.
 • Ghatak M. (2005). "Who Should Provide Public Goods? A Perspective from the Theory of Organizations", w: S. Marjit, N. Banerjee (red.), Development, Displacement and Disparity-India in the Last Quarter of the Century. New Delhi: Orient Longman.
 • Grimsey D., Lewis M.K. (2005). The Economics of Public Private Partnerships. Cheltenham UK, Northampton, MA, USA: An Elgar Reference Collection.
 • Gunning J.P. (2001). Zrozumieć demokrację. Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego. Warszawa: Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania.
 • Hansjürgens B. (2000). "The influence of Knut Wickseil on Richard Musgrave and James Buchanan", Public Choice, nr 103.
 • Hausner J. (red.) (2001). Studia z zakresu zarządzania publicznego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Henrich J., Boyd R., Bowles S., Camerer C., Fehr E., Gintis H. (red.) (2004). Foundations of Human Sociality. Economic Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Small-Scale Societies. New York: Oxford University Press Inc.
 • Holcombe R. A. (1997). "Theory of the Theory of Public Goods", Review of Austrian Economics, t. 10, nr 1.
 • Holcombe R.G. (2005). "Government Growth in the Twenty-First Century", Public Choice, lipiec, 1.124, nr 1-2.
 • Hood C. (1995). "The "New Public Management" in the 1980s: Variations on a Theme", Accounting, Organizations and Society, t. 20, nr 2/3.
 • Hoppe H.H. (1989). "Fallacies of the Public Goods Theory and the Production of Security", The journal of Libertarian Studies, zima, t. IX, nr I.
 • Jakubowski M. (2005). "Dobra publiczne i dobra wspólne", w: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kargol A., Sokół E. (2003). "Miejsce organizacji pozarządowych w polityce strukturalnej UE", w: A. Bołtromiuk (red.), Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Kleer J. (2005a). Globalne dobra publiczne a państwo narodowe, nr 267. Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa.
 • Kleer J. (2005b). "Sektor publiczny jako główny składnik ciągłości gospodarczej suwerennego państwa", w: Instytucje - fundament czy fasada polityki makroekonomicznej, materiały konferencyjne. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Kleer J. (2006). Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CEDEWU.PL.
 • KooimanJ. (red.) (1993). Modern Governance. New Government-Society Interaction. London: Sage.
 • Kooiman J. (1999). "Social-Political Governance. Overview, Reflections and Design", Public Management an International journal of Research and Theory, t.1, nr 1.
 • Kooiman J. (2000). "Working with governance", Public Management, t. 2, nr 3.
 • Kopaliński W. (2000). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Świat Książki.
 • Korbus B.P., Strawinski M. (2006). Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych. Warszawa: LexisNexis.
 • Marody M., Wilkin J. (red.) (2002). Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej. EU-monitoring VI. Kraków: Friedrich Ebert Stiftung.
 • Moszoro M. (2005). Partnerstwo publiczno--prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Mueller D.C. (2000). "Capitalism, Democracy and Rational Individual Behaviour", Journal of Evolutionary Economics, Springer-Verlag 1.10, nr 1/2.
 • Musgrave R.A. (1959). The Theory of Public Finance. New York: McGraw-Hill.
 • Owsiak S. (1999). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Owsiak S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (2003). System finansowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Przygodzka R. (2006). Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa -przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Samuelson P.A. (1954). "The pure theory of public expenditures", Review of Economics and Statistics, nr 36.
 • Samuelson P.A. (1955). "Diagrammatic exposition of a theory of public expenditures", Review of Economics and Statistics, nr 37.
 • Samuelson P.A., Nordhaus WD. (1989). Macroeconomics. New York: McGraw-Hill, Inc.
 • Sen A.K. (1977). "Rational Fools: A Critique of Behavioral Foundations of Economic Theory", Philosophy and Public Affaire, lato, t. 6, nr 4.
 • Sen A.K. (2004). "Economic Methodology: Heterogeneity and Relevance", Social Research, jesień, t. 71, nr 3.
 • Siwińska J. (2003). "Sektor publiczny w gospodarce", w: M. Bednarski, J. Wilkin (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko. Warszawa: LexisNexis.
 • Starr P. (1988). "The Meaning of Privatization", Yale Law and Policy Review, t. 6 (1). Stiglitz J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • The Collected Works of J.M. Buchanan (1999). The Demand and Supply of Public Goods, t. 5. Indianapolis: Liberty Fund.
 • Tokarski J. (red.) (1980). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tullock G. (2005). Public Goods, Redistribution and Rent Seeking. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
 • Varian H.R. (1997). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Varian H.R. (2004). Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Weimer D.L. (red.) (1977). The Political Economy of Property Rights: Institutional Change and Credibility in the Reform of Centrally Planned Economies. New York: Cambridge University Press.
 • Weimer D.L., Vining A.R. (1999). Policy analysis. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • Wiatrak A.P. (2005). "Sektor publiczny - istota, zakres i zarządzanie", Problemy Zarządzania, nr 4.
 • Wilkin J. (red.) (1997). Efektywność a sprawiedliwość. Warszawa: Key Text.
 • Zysnarski J. (2003). Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4560c004-8b9b-4ac5-8626-016fbc3aeac7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.