PL EN


2018 | 7 | 5-15
Article title

Tomasz z Uniejowa i środowisko uniejowskich „litterati” w późnym średniowieczu

Authors
Content
Title variants
EN
Tomasz of Uniejów and the circle of Uniejów „litterati” in the late middle ages
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tomasz z Uniejowa, notariusz publiczny i pleban w Wieleninie, należał do środowiska mieszczańskich „litterati”, czyli ludzi, którzy na co dzień posługiwali się pismem. W artykule ukazano znane źródłowo fragmenty z jego życia na tle środowiska w którym działał i jego relacje z otoczeniem.
EN
Tomasz of Uniejów, public notary and vicar in Wielenin, belonged to the community of burgher „litterati”, i.e. townspeople who made use of writing in their everyday life. The article presents some fragments from his life against the background of the community in which he was active and his relationships with the environment
Year
Volume
7
Pages
5-15
Physical description
Contributors
References
 • Akta działalności arcybiskupa Jan Gruszczyńskiego: ACap., A2.
 • Akta konsystorza gnieźnieńskiego (Acta actorum): ACons., A39, 40, 41, 42, 44, 51b, 52.
 • Constitutiones procuratorum ACons.,GII/1.
 • Dyplomy gnieźnieńskie, sygn Gn 473.
 • Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. I: Acta capitulorum Gneznensis, Poznansiensis et Vladislaviensis (1408–1530), wyd. B. Ulanowski, Kraków 1894.
 • Bullarium Poloniae, t. 7, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, przy pomocy J. Smołuchy, P. Stanka, Romae–Lublin 2006.
 • Joannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, ks. 12: 1462–1480, Kraków 2005.
 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum , wyd. 2, t. I, Poznań 1890.
 • Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza , cz. 2: dokumenty z lat 1248–1355, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Wrocław 1989.
 • Repertorium Germanicum, t. 9, opr. H. Höing, H. Leerhoff, M. Reimann, Tübingen 2000.
 • Adamska A., Mostert M., O sposobach uprawiania dyplomatyki miejskiej. Przykład holenderski, [w:] Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej z okazji 75. rocznicy urodzin, red. Z. Piech, Kraków 2008.
 • Bartoszewicz A., Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012.
 • Bieniak J., „Litterati” świeccy w procesie warszawskim z 1339 r., [w:] Cultus et cognitis. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1976.
 • Bilska-Ciećwierz M., Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Kraków 2007.
 • Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.
 • Gąsiorowski A., Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich , Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1993.
 • Jabłońska A., Archidiakonat uniejowski w okresie staropolskim, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 141–156.
 • Jabłońska A., Kapituła uniejowska do początków XVI wieku, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
 • Kowalska-Pietrzak A., Duchowieństwo parafialne w późnośredniowiecznej Polsce centralnej. Archidiakonat łęczycki i uniejowski, Wyd. Blue Note Beata Kowalska, Łódź 2014.
 • Różański M., Szkoły parafialne w XVI–XVIII wieku w archidiakonacie uniejowskim, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2003.
 • Ryś J., Szkoły kolegiackie w nauczaniu kościelnym w Małopolsce w okresie średniowiecza, [w:] Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy, red. W. Iwańczak, K. Bracha, Kielce 1997.
 • Samsonowicz H., Środowiska społeczne piszące w Polsce u schyłku średniowiecza, [w:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.
 • Skierska I., Dwór i urząd biskupi w późnośredniowiecznej diecezji poznańskiej, „Roczniki Historyczne” 1994, nr 55, s. 185–202.
 • Skierska I., Konsystorz gnieźnieński w XV wieku, [w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000.
 • Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 • Sikora F., Pieniążek Jan z Witowic, „Polski Słownik Bibliograficzny” 1981, t. 26, s. 101–102.
 • Stopka K., Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1994.
 • Szymczak J., Uniejów do schyłku XVI wieku, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Polskie Towarzystwo Historyczne – Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Łódź–Uniejów 1995.
 • Wiesiołowski J., Środowiska kościelne i kultura, [w:] Kultura Polski średniowiecznej XIV–XV w., red. B. Geremek, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997.
 • Wilk-Woś Z., O plebanach miejskim i wiejskim w Uniejowie w XV wieku, „Biuletyn Uniejowski” 2016, t. 5, s. 29–40.
 • Wilk-Woś Z., Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437–1493), Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45640ad1-1d98-4d0c-808a-75535df6e4db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.